Från fotavtryck till handavtryck

Våra produkter har en påverkan på klimat och miljö, något som ofta brukar kallas för fotavtryck. Det positiva är att vi redan har minskat exempelvis klimatfotavtrycket rejält. Och att vi har fler åtgärder och planer för att minska det ännu mer. Allt det positiva vi gör för miljön och klimatet kallar vi handavtryck.

Handavtryck och fotavtryck

Vi ska alltså minska fotavtrycken och öka handavtrycken. Våra mål och hur långt vi har kommit på vägen kan du läsa om här.

Handavtryck vi jobbar med:

✓ Lägre klimatpåverkan på gården

Det är på gården produktionen av mjölken sker och därför är det där vi har den största klimatpåverkan. Det är också på gården vi har flest handavtryck, och möjlighet att öka dem ännu mer. Mycket har redan gjorts, till exempel ökad användning av förnybar el, noggranna gödsel- och växtodlingsplaner och fokus på bränslesnål körning.

God djuromsorg är också viktig eftersom kor som mår bra ger mycket mjölk och därmed ett lägre klimatavtryck per kg mjölk. Nu genomför alla Arlabönder klimatberäkningar som ger en tydlig bild av vilka åtgärder de kan vidta för att minska utsläppen ytterligare.

 • Arlas mjölk har runt hälften så stor klimatpåverkan som genomsnittet i världen.
 • Mellan 1990 och 2018 har klimatpåverkan per kg mjölk på gårdsnivå minskat med 23 procent.
 • Vårt mål till 2030 är att minska klimatpåverkan per kg mjölk på gårdsnivå med 30 procent, jämfört med 2015, det vill säga tre gånger snabbare än tidigare.
 • Målet för våra ekologiska gårdar är att de ska använda fossilfria drivmedel senast 2022.

 

✓ Ökad biologisk mångfald

Naturbetesmarker och blommande dikesrenar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden. När djuren betar där gynnas många arter. Växter, insekter och fåglar trivs och blir fler.

 • Drygt 15 procent av Sveriges betesmarker finns på Arlagårdar och hela 156 000 hektar är naturbetesmark.
 • Att öka den biologiska mångfalden och tillgången till naturen är ett av tre teman i vår miljöambition.
 • Gårdarnas våtmarker och dammar skapar omväxlande naturtyper.

 

✓ Kolinbindning gör nytta

För att bekämpa klimatförändringarna räcker det inte med att minska utsläppen, utan kol måste också bindas i jorden, till exempel med odling av gräs och skog. Därför är Arlabönderna en del av lösningen.

 • Odling av klöver, gräs och skog binder kol i marken.
 • Vi arbetar för att kunna beräkna kolinbindningens handavtryck.

✓ Ekosystemtjänster gynnas

Ekosystemtjänster är de tjänster och nyttigheter vi får av naturen, till exempel att insekter pollinerar växter och att betesmarker och gräsodling binder det viktiga kolet i marken. Mjölkgårdar som har betande djur, gräs- och klöverodlingar bidrar till att ekosystemtjänsterna fungerar så bra som möjligt och ekosystemtjänsterna skapar positiva värden för mjölkgårdarna och samhället runtomkring.

 • Vi deltar i forskningsprojekt för att bli ännu bättre på att förstå nyttan av ekosystemtjänsterna.

✓ Hög andel ekologiskt

Vi är stolta över att vara störst i Sverige och världen på ekologiska mejeriprodukter. Våra ekologiska gårdar utgör spjutspetsen i vår omställning till en ännu mer hållbar mjölkproduktion.

 • Våra Arla Ko® EKO-produkter har redan netto noll klimatpåverkan tack vare åtgärder på gården och klimatkompensation.
 • Målet för våra ekologiska gårdar är att de ska använda fossilfria drivmedel senast 2022.

✓ Lägre klimatpåverkan i mejeriet

Trots att vi producerar större volymer har utsläppen av växthusgaser från våra mejerier, förpackningar och transporter minskat med 25 procent sedan 2005. Att vi har lyckats med detta beror huvudsakligen på vårt fokus på resurseffektivitet och övergången från fossil till förnybar energi och förnybara bränslen.

 • Vårt mål är att minska utsläppen av växthusgaser från våra anläggningar med 30 procent till 2030, jämfört med 2015.
 • Arla Sveriges mål till 2045 är netto noll klimatavtryck (läs mer i 2019 års CSR-rapport).

✓ Enbart förnybar energi

Vi har kommit långt med att minska vår klimatpåverkan för mejerierna. Sedan 2019 använder våra färskvarumejerier nästan enbart förnybar el (läs mer i 2019 års CSR-rapport). Vi strävar också efter att ständigt effektivisera vår användning av energi.

 • Vårt mål är att även resterande anläggningar ska vara fossilfria år 2025.
 • Vårt mål är en förbättrad energieffektivitet på 3 procent per år.

 

✓ Fossilfria transporter

Vi har kommit långt med att minska vår klimatpåverkan från transporter. Alla Arlamärkta transporter kör på fossilfria drivmedel sedan 2018.

 • Vi jobbar vidare för att ytterligare optimera körsträckorna och utbilda våra chaufförer i bränslesnålt körsätt.

✓ Bättre förpackningar

Vi strävar ständigt efter att minska materialmängden i förpackningarna och öka andelen förnybara och återvunna material. Idag är mer än 70 procent gjorda av förnybara material. Vi strävar också efter att förpackningarna ska vara lätta att tömma så att all mat kommer till nytta.

 • Vårt mål om 25 procent lägre klimatpåverkan från förpackningarna till 2020 är uppnått.
 • Nu är målet att minska CO2-utsläppen från förpackningarna med 30 procent från 2015 till 2030.
 • Vi strävar efter att alla våra förpackningar ska vara möjliga att materialåtervinna. Det som återstår är laminat för ostförpackningar samt bägare i styrenplast som ännu inte kan materialåtervinnas.

✓ Minskat matsvinn

Matsvinnet i vår produktion har minskat med 27 procent sedan 2015 (läs mer 2019 års CSR-rapport). Vi arbetar sedan länge även med att uppmuntra konsumenterna att minska sitt matsvinn, med hjälp av recept, appar för veckoplanering av måltider samt tips på hur matrester kan användas.

 • Vårt mål är att minska matsvinnet med 50 procent i vår egen verksamhet från 2015 till 2030.

Ännu större handavtryck – våra viktigaste verktyg:

✓ Klimatberäkningar på gården

Vårt verktyg för klimatberäkningar ger Arlabönderna en tydlig bild av vilka åtgärder de kan vidta för att minska klimatpåverkan per kg mjölk ytterligare. Vid beräkningarna mäts antalet djur, mjölkvolymer, foderanvändning och foderproduktion, användning av gödningsmedel och gödselhantering, energi- och bränsleanvändning samt produktion av förnybar energi.

✓ Kvalitetsprogrammet Arlagården®

Vårt kvalitetsprogram Arlagården® har uppdaterats och utökats med fler djurvälfärds- och hållbarhetsparametrar. Mjölkbönderna kommer kvartalsvis att göra en egenkontroll via ett digitalt verktyg. Att kvalitetsprogrammet efterlevs kontrolleras var tredje år och vid stickprovskontroller. Om en gård inte följer Arlagården®-programmet finns det åtgärdsprogram, och om det inte hjälper finns tydliga påföljder och sanktioner.

✓ Indikatorer för djurvälfärd

Djurvälfärd har högsta prioritet för Arla och våra ägare mjölkbönderna. Varje kvartal bedömer Arlabönderna djurvälfärden på gården med hjälp av flera indikatorer, och rapporterar in informationen. Bland annat bedöms kornas rörlighet, renlighet, eventuella skador och kroppskondition.

✓ Science Based Targets

Science Based Targets är ett initiativ för att företag ska ta sitt ansvar för att uppnå Parisavtalets klimatmål (läs mer i 2019 års CSR-rapport). Under 2019 godkändes Arlas Science Based Targets för 2030, som alltså är baserade på klimatvetenskapen och säkerställer att vi tar ansvar för att begränsa den globala uppvärmningen.

 • Vårt globala mål är att minska utsläppen av växthusgaser från anläggningar och transporter med 30 procent till 2030, jämfört med 2015, och att arbeta mot netto noll klimatavtryck i vår värdekedja till 2045 i Sverige och 2050 för koncernen.

✓ Förpackningsstrategi

Vår förpackningsstrategi bygger på de tre principerna: från fossilt till förnybart, cirkulär ekonomi och samarbete i värdekedjan (läs mer i 2019 års CSR-rapport). I korthet innebär det att vi arbetar för att ersätta fossilbaserade förpackningsmaterial med förnybara samt att göra alla våra förpackningar återvinningsbara och använda mer återvunnet förpackningsmaterial. Vi samarbetar också med leverantörer, myndigheter och andra intressenter för att ytterligare förbättra förpackningarna och återvinningen av dem.

✓ Matsvinnsminskningsmål

Vårt mål är att minska matsvinnet med 50 procent i vår egen verksamhet från 2015 till 2030 (läs mer i 2019 års CSR-rapport). Sedan 2015 har matsvinnet i vår produktion minskat med 27 procent. För att uppmuntra konsumenterna att minska sitt matsvinn arbetar vi sedan länge med recept, appar för veckoplanering av måltider samt tips på hur matrester kan användas.

Vad kan du om kossor, klimat och handavtryck?

Testa om du kan svajpa rätt!