Arlas klimatmål

Arlas klimatmål

Arlas klimatmål är att minska utsläppen från produktion, logistik och energianvändning med 63 procent till 2030 (basår 2015). För scope 3, som bland annat omfattar inköp av mjölk och vassle från Arlas ägare, är målet en minskning med 30 procent per kilo mjölk (basår 2015).

I Sverige har Arla redan ställt om alla sina egna transporter till fossilfria bränslen och köper förnybar el på mejerierna. Nu följer globala Arla efter, med produktion och distribution i flera andra länder. Planerna inkluderar en övergång till fossilfria bränslen för hela flottan av mjölkbilar och distributionslastbilar och en övergång till förnybar el och lågenergilösningar för företagets produktionsanläggningar och kontor.

Arlas klimatmål är godkända av Science Based Targets-initiativet (SBTi) som bedömer att de överensstämmer med de minskningar som krävs i scope 1 och 2 för att hålla uppvärmningen till högst 1,5 °C, det mest ambitiösa målet i Parisavtalet.  

För scope 3, som bland annat omfattar mjölkproduktionen på Arlagårdarna och därmed den största delen av vår klimatpåverkan, uppfyller 30-procentsmålet SBTi:s kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan och är i linje med nuvarande bästa praxis.

Dessutom har Arla mål för att exempelvis minska matsvinnet och användningen av nytillverkad fossilbaserad plast, se nedan.

Fossilfri flotta, grön el och lågenergilösningar 

Arlas väg mot en 63-procentig minskning av växthusgasutsläpp i produktionskedjan inkluderar följande nyckelåtgärder:

Logistik

 1. Konvertera Arlas egen flotta av mjölkbilar och distributionslastbilar till fossilfria lösningar genom biodiesel, biogas och elfordon. 
 2. Minska körsträckan genom optimerade rutter. 
 3. Uppmuntra logistikleverantörer till att minska sina utsläpp.

Produktion

 1. Gå över till 100 procent förnybar el i Europa genom inköpsavtal för grön el och investeringar i vind- och solenergiprojekt kompletterat med köpta ursprungsgarantier för el producerad på Arlagårdar. 
 2. Minska energianvändningen genom investeringar i lågenergilösningar, t.ex. värmepumpar och värmeåtervinningslösningar på Arlas mejerier.

Arlas fullständiga klimatmål med basår 2015: 

 • 63 procent absolut CO2e-minskning i scope 1 och 2.  
 • 30 procent CO2e-minskning per ton standardiserat intag av mjölkråvara och vassle.  
 • 100 procent återvinningsbara förpackningar för Arlas egna varumärken år 2025.  
 • 0 procent nytillverkad fossilbaserad plast i förpackningar för Arlas egna varumärken år 2030.  
 • 50 procents minskning av matsvinn till 2030.  
 • Netto noll klimatavtryck över alla scope globalt till 2050 och i Sverige till 2045.

Arlas tre scope för utsläpp baserat på GHG-protokollets definition:

 • Scope 1-utsläppen är direkta utsläpp från aktiviteter under vår kontroll. De omfattar transporter med Arlas fordon och utsläpp från Arlas produktionsanläggningar. 
 • Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp från energi som Arla köper, exempelvis el, ånga, värme eller kyla. 
 • Scope 3-utsläpp kommer från de indirekta utsläppen från inköpta varor och tjänster (t.ex. mjölkråvara från våra ägare och förpackningsmaterial), utvinning och produktion av bränslen, externa transporter och behandling av matsvinn från våra anläggningar.