Hållbarhet

Marken – Omsorg om jorden

Arlabönderna gör mer än att bara ta hand om korna som producerar vår mjölkråvara. Tillsammans förvaltar de tiotusentals hektar mark i Europa. Och på varje åker eller äng finns det möjligheter att skydda och förbättra den biologiska mångfalden och jordhälsan.

Omsorg om jorden

Åkrarna du passerar när du är ute och kör på landsbygden innehåller gott om mikroorganismer, maskar och näringsämnen – åtminstone om jorden är frisk. Vi vet att jordbruket är en del av problemet när den biologiska mångfalden minskar. Men att arbeta med jorden på ett intelligent sätt kan hjälpa till att förbättra den biologiska mångfalden och ge större skördar. Det kan också förbättra hur mycket kol marken absorberar från atmosfären och grödornas motståndskraft mot extrema väderförhållanden. Därför tar en del av våra ägare jordhälsoprover, där de gräver upp jord för att kontrollera hur den mår eller för att skicka iväg den för analys. Arlas ekologiska gårdar bidrar med en produktion som sker med extra omtanke om jordhälsan och miljön. Bland annat använder de varken naturfrämmande bekämpningsmedel eller konstgödsel i foderodlingen.

Omsorg om jorden

Viktiga gräsmarker

Betande djur är bra för markerna på många sätt. Djuren kan bidra till både bördigare jordar och större artrikedom. Arlabönderna använder betesdrift och arbetsmetoder som forskningen visar kan öka kolinlagringen i marken. Tillsammans med andra branschledande företag arbetar vi för att ta fram en gemensam metod för att beräkna kolinlagring och lyfta fram den roll som kolinlagring kan spela för att minska klimatavtrycket på gården. Redan idag ligger mycket kol lagrat i gårdarnas värdefulla marker.

Arlabönderna sköter också sin mark genom att olika grödor odlas på åkrarna från år till år. Detta ger en bra balans av näringsämnen i marken och bidrar till den biologiska mångfalden över och under jord. Vi arbetar vidare med att undersöka hur detta kan bevisas rent vetenskapligt.

Viktiga gräsmarker

Heja biologisk mångfald!

Blommor, växter, bin, maskar och fåglar. Ju fler, desto bättre! Att öka den biologiska mångfalden är avgörande för att öka ekosystemens motståndskraft. På grund av jordbrukets inverkan har vi ett ansvar för att bli bättre på detta. Därför ger vi ägarna en hållbarhetsersättning om de har permanenta gräsmarker, tar jordprover eller vidtar andra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Möjligheter till förändring finns bokstavligen vid våra ägares fötter.

Heja biologisk mångfald!

Kunskap om regenerativt jordbruk

Förbättra jordhälsan. Öka den biologiska mångfalden. Använda kor för att förvalta gräsmarker. Och öka kolinlagringen i jorden. Alla dessa åtgärder anses ofta vara en del av det som kallas regenerativt jordbruk. Men det finns ingen allmänt accepterad definition av begreppet. Inom Arla vill vi bidra till att ändra på detta. 

Utvalda testgårdar hjälper oss att undersöka, testa och analysera regenerativa tekniker för mjölkgårdar. För om vi ökar våra kunskaper och anpassar våra metoder kommer det att hjälpa oss att minska påverkan på klimatet och miljön. I Sverige har vi också en innovationsgård med syftet att öka våra kunskaper och arbetsmetoder inom hållbart jordbruk och djurhållning.

Kunskap om regenerativt jordbruk