Hållbarhet i framtidens mejeri

Allt vi människor gör påverkar morgondagen. Och idag ser morgondagen inte speciellt bra ut. Som bonde måste man hela tiden tänka långsiktigt. Det vi sår idag avgör vad vi kan skörda imorgon.

Välkommen till framtidens mejeri

Från fotavtryck till handavtryck

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Därför kraftsamlar vi nu mot en ny vision: att producera mjölk med netto noll klimatavtryck. Det betyder att den mängd koldioxid som växterna, genom fotosyntesen, fångar upp och lagrar in ska vara lika stor som våra utsläpp av växthusgaser. För att nå dit ska vi minska våra fotavtryck och maximera de positiva värdena på gårdarna, öka våra handavtryck.

Sveriges klimatlag säger att vi ska ha netto noll klimatavtryck till 2045, det är ett mål vi tillsammans ska uppfylla. Vår ambition är att Arla ska nå dit snabbare än så. Vi arbetar redan för fullt för att skapa en hållbar framtid med hållbara mejeriprodukter.

Vårt hållbarhetsarbete rymmer många olika områden, på den här sidan ger vi en överblick och sammanfattning av vad vi gör nu och planerar att göra för att fortsätta minska vår klimatpåverkan.

Framtidens jordbruk

Tillsammans med DeLaval, HKScan, Lantmännen, LRF, Svenskt Kött, Växa och Yara har vi på Arla tagit fram rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”. I rapporten kartlägger vi utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.

”Även om det självklart finns sakar kvar att göra är jag stolt över hur mycket våra ägare redan gör på resan mot en mer hållbar mjölkproduktion. Med klimat, biologisk mångfald och inte minst djurhälsa i fokus är jag övertygad om att vi är på rätt väg”, säger Lisa Ehde, medlemschef, Arla Sverige.

Här kan du läsa hela rapporten (PDF) och ta del av de 11 fokusområden som identifierats för en framgångsrik omställning till en än mer hållbar produktion.

Gården

Arlas bönder leder omställningen

I Sverige finns 2600 Arlabönder! Som bondeägt kooperativ är vi stolta och ambitiösa när det kommer till vårt arbete med att ständigt minska vår klimatpåverkan. Vi vill driva på utvecklingen för hela branschen och fortsätta upprätthålla vår djurhållning i världsklass.

Pionjärgårdarna tar täten

I ett initiativ vi kallar Pionjärgårdar samlar vi nu gårdar som vill ligga i framkant och vara med att driva utvecklingen mot en mer hållbar mejeriproduktion. Vi har redan minskat klimatavtrycket per kilo mjölk med 24% sedan 1990, men vi vet att vi kan bli ännu bättre.

Välmående kor i världsklass

Djur som mår bra ger mycket mjölk och därmed ett lägre fotavtryck. På Arla är vi särskilt stolta över vårt kvalitetsprogram Arlagården® som har tydliga regler för djuromsorgen, och då är redan den svenska djurvälfärden i världsklass.

förbättringar

Utanför gården

Hållbart hela vägen till köksbordet 

Den största delen av vår klimatpåverkan sker på gårdsnivå. Men som Sveriges största livsmedelsföretag är det viktigt att vi ser vår påverkan i ett större perspektiv och tar ansvar hela vägen från gården till köksbordet.

100% fossilfritt

Transporterna till och från gårdarna, och från våra mejerier ut i butik, är idag 100% fossilfria och våra mejerier drivs till övervägande del av förnybar el.

Vi förbättrar förpackningen!

Förpackningar är en annan stor fråga för oss. Varje dag lämnar hundratusentals förpackningar våra mejerier. Vi strävar ständigt efter att minska materialmängden och öka andelen förnybara och återvunna material. Dessutom ser vi till att förpackningarna är lätta att tömma så att all mat kommer till nytta och att alla material är återvinningsbara.

välja

Mjölk eller mjölk

Är det skillnad på mjölk och mjölk?

Redan idag har ett glas svensk mjölk nästan 50% mindre klimatavtryck än genomsnittsglaset i världen. Arla har lett utvecklingen när det kommer till ekologisk produktion, och våra stora satsningar på eko har vi visat vad som är möjligt och gjort Sverige ett av de främsta länderna i världen på området. När vi lanserade vår första ekomjölk 1991 var det en nisch på marknaden, idag är mer än 400 av de svenska Arlagårdarna ekologiska.

Klimatsmart + naturlig näring = sant

Mjölkens klimatavtryck är inte konstant eller omöjligt att förändra, och mjölken vi kommer att producera imorgon har inte samma avtryck som den vi producerar idag. Därför är det viktigt för oss som Sveriges största mejeriaktör att leda hela branschens omställning mot klimatsmart produktion. Svenska bönder är bland de mest effektiva i världen. Våra kor är bland de som mår absolut bäst, och producerar mest mjölk. Och även om Arlas mjölk visserligen har högre klimatpåverkan per liter än växtbaserad mjölk, har den ett högre naturligt näringsinnehåll jämfört med växtbaserade alternativ som ofta berikas med artificiella tillsatser, vitaminer och mineraler för att efterlikna mjölk.

Vi menar att mjölk och mejeriprodukter är en del av en hälsosam kost. Det anser även Livsmedelsverket. Och FN. Forskningen visar dessutom att mjölken har hälsofördelar som att den minskar risken för typ 2 diabetes och vissa cancerformer.

vårt

Handavtryck

Handavtrycket skapar värde

Negativ klimatpåverkan brukar kallas fotavtryck. Handavtryck är allt det positiva vi gör för miljön. Och många handavtryck tillsammans hela vägen från gårdarna ända hem till ditt kök kan göra skillnad. Mjölkgårdar som har betande djur, gräs- och klöverodlingar, olika natur-typer och betesmarker är viktiga för det som kallas ekosystemtjänster. Det är de tjänster och nyttigheter som vi får av naturen, till exempel att insekter pollinerar växter och att betesmarker och gräsodling binder det viktiga kolet i marken. Ett av många handavtryck på gården är alltså att se till att ekosystemtjänsterna fungerar så bra som möjligt.

Arlaböndernas gårdar står tillsammans för en stor del av våra öppna landskap, och på gårdarna skapas positiva värden för såväl naturen som samhället. Marken på gårdarna binder koldioxid, och fungerar som så kallade kolsänkor. Kolsänkor kan enkelt beskrivas som reservoarer i naturen, som binder koldioxid från atmosfären och på så sätt minska växthusgaserna. Kolsänkor är en nyckel i kampen mot klimatförändringar, men för att maximera markens positiva effekt på klimatet behöver vi utveckla fler metoder för att bättre mäta och förstå hur detta fungerar.

Helhetsperspektivet är viktigast

Mjölk produceras som en del av ett ekosystem där allt hänger ihop. Fodret som odlas, marken som brukas, omsorgen om djuren som mjölkas – allt är en del av en helhet. Naturbetesmarker är viktiga för den biologiska mångfalden i Sverige, och drygt 15% av Sveriges betesmarker finns på Arlagårdar. En annat viktigt område är pollinering, som bland annat bin hjälper oss med - en tredjedel av all mat har sitt ursprung i grödor som behöver pollineras. Genom projektet ”Blommor för Bin” ökar Arlabönderna sina insatser för bina, till exempel genom att odla blommor i åkerkanten.

hållbart &

Klimatsmart hemma

Alla kan bidra

Vår passion för mat och vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ligger till grund för flera initiativ med fokus på en mer hållbar konsumtion av mat. Vår värdekedja sträcker sig hela vägen från ko till konsument, därför har vi ett ansvar när det kommer till att både inspirera, underlätta och utbilda i hur var och en av oss kan leva mer klimatsmart.

Tillsammans mot mindre svinn

Ett viktigt handavtryck som vi alla kan bidra till är att minska matsvinnet. Inom Arla har vi målet att halvera vårt eget svinn i produktionen fram till 2030, men vår ambition är att detta också ska inspirera våra konsumenter. En tredjedel av all mat som produceras i Sverige slängs bort. För att motverka matsvinnet har vi till exempel infört märkningen ”Ofta bra efter” på en stor del av våra produkter, som ett komplement till den vanliga ”Bäst före”-märkningen. När mjölk-, fil- och yoghurtförpackningar alla får den nya märkningen betyder det att över 340 miljoner budskap om matsvinn kan nå svenska matbord – varje år.

Det klimatsmarta köket

Recepten på Arla.se är alltid provlagade, näringsberäknade och utformade för att hela förpackningar ska gå åt i så stor utsträckning som möjligt, och såklart för att vara så goda och härliga att de inspirerar till en både hälsosam och hållbar livsstil. Snart kommer alla våra recept även att vara klimatberäknade, då blir det ännu enklare att göra skillnad och att göra aktiva val. På så sätt arbetar vi för att alla ska kunna bidra till att vi når vår vision att ha netto noll klimatavtryck 2045!

om

Arlas strategi

Vår strategi

Vi vet att även om vi gör mycket, så kan vi på klimatområdet göra mer. För att bidra till Sveriges gemensamma mål att ha netto noll klimatavtryck 2045 kommer Arla både i Sverige och globalt göra allt vi kan för att mjölkproduktionen ska bidra till omställningen.