Följ vår klimatresa
Bättre djuromsorg

Följ vår klimatresa

Färsk svensk mjölk – med omsorg om kor och klimat

När du väljer färsk svensk mjölk från Arla Ko stödjer du vår klimatresa, med extra omtanke om korna och klimatet.

Att vara mjölkbonde har alltid inneburit att arbeta i samklang med naturen. En milstolpe för klimatresan var ändå för närmare tio år sedan då vi målmedvetet började mäta gårdarnas påverkan på miljö och klimat med målet att sätta en ny hög standard för hållbar mjölkproduktion. Nu har vi kommit en bit på färden och under tiden lärt oss en hel del om vilka åtgärder som ger störst effekt, både i dag och i framtiden.

Vi har flera olika verktyg som hjälper oss att noggrant följa utvecklingen och se till att allt går åt rätt håll. Numera ligger åtgärder som minskar utsläppen och ökar den biologiska mångfalden även till grund för en del av betalningen för mjölken till våra ägare – mjölkbönderna.

Med på resan har vi förstås våra kära kor. Att djuren mår bra är det viktigaste för oss på Arla. Du som väljer färsk mjölk från Arla Ko – den i randiga förpackningar – är med och bidrar till extra god djuromsorg. De gårdar som levererar den här mjölken uppfyller nämligen särskilda krav för djuromsorgen, utöver vad svensk lagstiftning och vårt eget omfattande kvalitetsprogram Arlagården® kräver. Dessutom arbetar de enligt en modell som motiverar och belönar klimat- och miljöåtgärder på gårdarna. Särskilda avtal med mjölkbönderna garanterar att de extra kraven på djuromsorg, klimat och miljö efterlevs och de får en ersättning för lite högre kostnader. Mjölken särhålls i transporter och på mejeriet, innan den förpackas i de randiga paketen. Med ditt stöd fortsätter vår resa.

Våra verktyg

Med hjälp av olika verktyg och tydliga kriterier kan vi följa utvecklingen och säkerställa att kraven på djuromsorg samt miljö- och klimatåtgärder efterlevs.

Klimatberäkningar
Insamlade data visar gårdens förbättringsmöjligheter.

Ersättningsmodell för miljö- och klimatarbete
Höga hållbarhetspoäng ger bonden mer betalt.

Djuromsorgskriterier
14 extra punkter som gårdarna som levererar den randiga mjölken uppfyller.

Kvalitetsprogrammet Arlagården®
Följs av alla mjölkbönder som levererar till Arla.

Extra långt sommarbete Vad vi menar med ...

Extra långt sommarbete

 

Mer tid i gröngräset! Korna går ute på bete mer än vad svensk beteslag kräver. Det innebär 1,5 timme extra om dagen eller 15 dagar längre betesperiod. 

Gå fritt inomhus Vad vi menar med ...

Gå fritt inomhus

Kor är vanedjur som gillar rutiner, och i lösdrift bestämmer de själva när de äter, vilar eller traskar runt. Alla kor ska gå lösa och ha tillgång till minst 6 kvadratmeter vardera i stallet där de vistas mellan mjölkningarna. Kravet på lösdrift gäller hela tiden, utom vid tillfällen då det är nödvändigt att kon står stilla, för att till exempel göra en veterinärundersökning eller i samband med mjölkning.

Gott om plats och mjuka bäddar att vila på Vad vi menar med ...

Gott om plats och mjuka bäddar att vila på

Alla kor ska kunna ligga torrt, mjukt och rent med strö. Liggplatsen ska vara bekväm och ren och en gummimatta/madrass ska finnas där korna ligger och vilar. Kor gillar att ligga ner och idissla i lugn och ro, nu är det enkelt att hitta en favoritplats att göra det på.

Skön massage från roterande borstar Vad vi menar med ...

Skön massage från roterande borstar

Kornas naturliga beteende är bland annat att skrubba sig, vilket de har möjlighet att göra när de är ute i naturen. Koborstar gör det möjligt att skrubba sig även inomhus, något som kor verkligen njuter av. Alla kor ska ha tillgång till roterande borstar att stå och klia sig mot. 

Alla våra 14 kriterier för djuromsorg (PDF)

Kartläggning av klimatutsläpp Vad vi menar med ...

Kartläggning av klimatutsläpp

För att det ska vara möjligt att minska utsläppen på gårdarna är det viktigt att veta var utsläppen sker. Därför genomför alla bönder som levererar den här mjölken så kallade klimatberäkningar varje år (och nästan alla andra Arlabönder också). Med hjälp av en mängd olika klimatdata kan bönderna identifiera gårdarnas olika förbättringsmöjligheter.

När klimatberäkningarna görs tittar bonden, tillsammans med en rådgivare, bland annat på data för antal djur på gården, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödselhantering, el, energi och bränsle. De områden som har visat sig ha störst betydelse för gårdarnas klimatavtryck är:

  • Fodereffektivitet. Att optimera foderkvalitet och foderförbrukning i förhållande till mjölkmängd.
  • Proteineffektivitet. Att optimera mängden protein i kornas foder.
  • Hållbara djur. Att djuren är friska så att de lever länge.
  • Gödselhantering. Att effektivisera gårdens användning av gödsel så att behovet av energikrävande mineralgödsel minskar.
  • Markanvändning. Att mark och grödor används effektivt.

Att genomföra åtgärder inom dessa områden ger inte bara de största klimatvinsterna, utan är också bra för gårdens ekonomi.

Läs mer om klimatberäkningar
Läs mer om Arlas klimatmål

100 procent förnybar el Vad vi menar med ...

100 procent förnybar el

De gårdar som levererar mjölken till de randiga paketen köper enbart förnybar el från källor som vind, sol, vatten och biogas. Som en del av klimatberäkningarna kartläggs vilken typ av el som köps in och hur mycket bränsle som förbrukas på gården.

Vissa gårdar producerar idag egen förnybar el via solpaneler, vindkraftverk eller biogas. Biogas kan utvinnas ur kornas gödsel och restprodukten används som gödning på åkrarna. På de svenska Arlagårdarna (ekologiska och konventionella) stod den egna elproduktionen för 4,6 procent av elanvändningen 2021.

År 2020 övergick även alla Arla-mejerier i Sverige till att enbart köpa förnybar el. Dessutom gör mejerierna energikartläggningar för att ständigt öka energieffektiviteten. Investeringar i lågenergilösningar, som värmepumpar och värmeåtervinningslösningar, är exempel på det. Vi arbetar också för att värmeproduktionen i och till de svenska mejerierna ska bli fossilfri.

Sedan 2018 är även våra transporter till och från mejerierna fossilfria.
Läs mer om fossilfria transporter

Belöning för miljö- och klimatarbete Vad vi menar med ...

Belöning för miljö- och klimatarbete

För att belöna åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen från våra gårdar har vi en hållbarhetsersättning. Modellen är poängbaserad och åtgärder inom 19 olika områden belönas. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng och mer betalt för mjölken. För att leverera mjölk till de randiga paketen ska gården bland annat uppnå en miniminivå för sina hållbarhetsåtgärder.

Målet är att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent per kilo mjölk till 2030 (basår 2015). Modellen för hållbarhetsersättning ska motivera några av de mest effektiva och genomförbara åtgärderna för att uppnå utsläppsminskningsmålet. I takt med att vi och forskare lär oss mer kommer fler åtgärder att inkluderas i modellen.

Läs mer om ersättningsmodellen

Utfodringskontroll minskar ”matsvinnet” på gården

Gårdens odling av foder är en viktig faktor för mjölkens klimatavtryck. Precis som vi alla hemma i köket försöker undvika matsvinn genom att ta vara på den mat vi köper, strävar Arlabönderna efter så lite fodersvinn som möjligt. Genom att noga dokumentera hur mycket som foder som odlas, köps in, lagras och ges till djuren blir svinnet minimalt. Med noggrann kontroll på fodret är det också lätt att se att varje ko får precis den näring hon behöver. Alla gårdar som levererar mjölken till de randiga paketen har full poäng för så kallad utfodringskontroll.

Frågor & svar