Hållbarhet på gården

Trots att våra ägare, mjölkbönderna, redan ligger i framkant när det gäller att minimera klimatpåverkan per kilo mjölk fortsätter vår strävan att minska mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Vår strategi för hållbar mjölkproduktion består av fyra fokusområden: klimat, djur, resurser och natur.

Klimatberäkningar

Vårt övergripande mål är att utsläppen av växthusgaser per kilo mjölk på gårdsnivå ska ha minskat med 30 procent från 2015 till 2030. I en mejerivaras hela produktionskedja står mjölkgårdarna där mjölken produceras självfallet för en stor del av utsläppen av växthusgaser, därför arbetar vi aktivt för att minska utsläppen även där. 2020 lanserade vi ett nytt klimatberäkningsprogram som kommer hjälpa oss att accelerera arbetet. 2022 lanserade vi en modell för hållbarhetsersättning – läs mer längre ned.

Varje gård är unik i sina förutsättningar och utmaningar, men med noggrann planering kan utsläppen av växthusgaser minimeras. Det innebär att det är viktigt för bonden att planera och utnyttja sina resurser – foder, diesel och gödning – på bästa sätt. Detta görs till exempel i form av noggranna gödsel- och växtodlingsplaner. Bonden kan också få hjälp av en rådgivare för att se vad som ytterligare kan förbättras på gården.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald handlar om naturens artrikedom. Att vi har landskap med många olika naturtyper och att olika arter av växter, djur, insekter och svampar lever i balans med varandra. Här kan du läsa mer om biologisk mångfald, vad Arlabönderna gör för att gynna den och få tips på hur du också kan bidra.

Bränslesnål körning

Genom att köra bränslesnålt går det åt mindre diesel. Det är bra både för miljön och för plånboken. Bränslesnål körning innebär exempelvis att köra på en jämn och låg hastighet, planera körsträckorna noga och köra på så hög växel som möjligt.

Spara på energi och vatten

Det finns många förbättringar att göra för att spara energi och vatten. Värmen från korna och mjölken kan återvinnas för att värma diskvatten eller mjölkgårdens hus. Och solenergi kan användas för att driva elstängsel. I Sverige har vi relativt gott om vatten vilket gör att mjölkproduktion passar bra här.

Vallodling

På en stor andel av åkrarna odlas vall som är en blandning av flera växtarter, bland annat klöver som binder kväve i jorden. Bonden skördar vallen och ger den som ensilage eller hö till korna på vintern.

Foder

Det mesta av kornas foder odlas på den egna gården eller hos grannbonden. Ungefär 90 procent av det foder som svenska mjölkkor äter odlas i Sverige, runt 5 procent i övriga EU-länder och mindre än 5 procent utanför EU. Att transporterna begränsas är bra för både miljön och klimatet. Bonden väger den del av fodret som består av spannmål och proteinfoder så att alla djur får precis vad de behöver. På så sätt minimeras svinnet. När det gäller grovfoder, hö och ensilage, får korna som äta så mycket de vill.

Hållbarhetsersättning

För att belöna och finansiera åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen på våra gårdar inför vi en hållbarhetsersättning. Läs mer om hållbarhetsersättningen här.

Framtidens jordbruk

I rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött” har Arla, tillsammans med stora delar av livsmedelsbranschen i Sverige, kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050. Resultaten visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas.