Hållbarhet på gården

Trots att våra ägare, mjölkbönderna, redan ligger i framkant när det gäller att minimera klimatpåverkan per kilo mjölk fortsätter vår strävan att minska mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Vår strategi för hållbar mjölkproduktion består av fyra fokusområden: klimat, djur, resurser och natur.

Klimatberäkningar

Vårt övergripande mål är att utsläppen av växthusgaser per kilo mjölk på gårdsnivå ska ha minskat med 30 procent från 1990 till 2020. I en mejerivaras hela produktionskedja är det gårdarna som står för de största utsläppen av växthusgaser. Därför arbetar vi för att minska utsläppen just där. 2020 lanserade vi ett nytt klimatberäkningsprogram som kommer hjälpa oss att accelerera arbetet.

Varje gård är unik i sina förutsättningar och utmaningar, men med noggrann planering kan utsläppen av växthusgaser minimeras. Det innebär att det är viktigt för bonden att planera och utnyttja sina resurser – foder, diesel och gödning – på bästa sätt. Detta görs till exempel i form av noggranna gödsel- och växtodlingsplaner. Bonden kan också få hjälp av en rådgivare för att se vad som ytterligare kan förbättras på gården.

Biologisk mångfald

Arlabönderna har 15 000 hektar naturbetesmarker i Sverige. Naturbetesmarker är marker som under lång tid inte har såtts, gödslats eller bearbetats av människor eller maskiner. Dessa marker är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, det vill säga att växter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och blir fler. Alla betesmarker, och att bonden odlar foder till sina djur, bidrar dessutom till att landskapet hålls öppet och levande, något som är särskilt angeläget i ett skogsdominerat land som Sverige.

Bränslesnål körning

Genom att köra bränslesnålt går det åt mindre diesel. Det är bra både för miljön och för plånboken. Bränslesnål körning innebär exempelvis att köra på en jämn och låg hastighet, planera körsträckorna noga och köra på så hög växel som möjligt.

Spara på energi och vatten

Det finns många förbättringar att göra för att spara energi och vatten. Värmen från korna och mjölken kan återvinnas för att värma diskvatten eller mjölkgårdens hus. Och solenergi kan användas för att driva elstängsel. I Sverige har vi relativt gott om vatten vilket gör att mjölkproduktion passar bra här.

Vallodling

På en stor andel av åkrarna odlas vall som är en blandning av flera växtarter, bland annat klöver som binder kväve i jorden. Bonden skördar vallen och ger den som ensilage eller hö till korna på vintern.

Foder

Det mesta av kornas foder odlas på den egna gården eller hos grannbonden. Ungefär 90 procent av det foder som svenska mjölkkor äter odlas i Sverige, runt 5 procent i övriga EU-länder och mindre än 5 procent utanför EU. Att transporterna begränsas är bra för både miljön och klimatet. Bonden väger den del av fodret som består av spannmål och proteinfoder så att alla djur får precis vad de behöver. På så sätt minimeras svinnet. När det gäller grovfoder, hö och ensilage, får korna som äta så mycket de vill.