FarmAhead™ Beräkning – vårt verktyg för att nå klimatmålet

FarmAhead™ Beräkning – vårt verktyg för att nå klimatmålet

Arlabönderna har i många år arbetat för att minska utsläppen från gårdarna. Sedan 2020 används ett unikt beräkningsverktyg som gör det lättare för den enskilda bonden att se varifrån utsläppen kommer och på så sätt fokusera sina insatser för att ytterligare minska dem.

Beräkningsverktyget, FarmAhead™ Beräkning, är en viktig del i Arlas arbete med att minska klimatpåverkan från gårdarna med 30 procent per kilo mjölk till 2030, jämfört med 2015. Det är också ett led i vårt arbete att ha netto noll klimatutsläpp år 2045 i Sverige (2050 i hela Arla). 

För att kunna minska utsläppen är det viktigt att veta exakt var de sker. Därför rapporterar Arlabönderna in en rad data i beräkningsverktyget, bland annat antal djur på gården, foderkonsumtion, mjölkmängd, gödselhantering, energi- och bränsleförbrukning samt produktion av förnybar energi.

Tillsammans med en rådgivare går bonden sedan igenom informationen och får hjälp att identifiera gårdens förbättringsmöjligheter. Bönderna erbjuds utbildning och en åtgärdskatalog ger konkreta exempel på åtgärder för exempelvis förbättrad resurseffektivitet. Allt för att minska klimatavtrycket per kilo mjölk från gården.  

All information sparas i en stor databas som gör det möjligt att mäta förändringar över tid, jämföra gårdar med varandra, dela erfarenheter och dra lärdom av olika åtgärder. Informationen används även för forskning och kunskapsutbyte inom mejeriindustrin. 

Den information som bönderna rapporterar in är en stor tillgång i arbetet med att minska klimatpåverkan och Arlabönderna ersätts för arbetet med inrapporteringen. 

Arlas klimatmål är godkända av Science Based Targets Initiative (SBTI). På gårdsnivå innebär målen minskningar med 30 procent, medan det för Arlas mejerier och egna transporter innebär en minskning av utsläppen med 63 procent till 2030 (basår 2015).

Datadrivet hållbarhetsarbete på gårdarna

Läs mer om hur vi använder FarmAhead™ Beräkning för att minska utsläppen på våra gårdar.

Läs rapporten (PDF)

Arlabönderna accelererar klimatarbetet på gårdarna