Åtgärder som minskar utsläppen mest

Åtgärder som minskar utsläppen mest

En av de viktigaste insikterna från klimatberäkningarna är kunskapen om de fem områden som har störst inverkan på gårdarnas utsläpp av växthusgaser. Genom att fokusera på dessa områden rör vi oss snabbare mot utsläppsminskningsmålet.

  1. Fodereffektivitet – mer mjölk per kilo foder och inget fodersvinn. 
  2. Proteineffektivitet – minska överskottet av protein i fodret. 
  3. Hållbara djur – friska kor som lever längre. 
  4. Gödselanvändning – noggrannhet minskar överskottet av kväve. 
  5. Markanvändning – effektiv användning av mark och grödor.

Foder- och proteineffektivitet

Innehållet i fodret är ett av de områden som ingår i Arlas klimatberäkningsprogram. När korna omvandlar det de äter till mjölk sker betydande utsläpp. Fodret blir till gödsel (bajs), rapar och pruttar som genererar växthusgaser. Att analysera innehållet i det som korna äter kan därför göra stor skillnad när det kommer till att minska utsläppen. Ju effektivare en viss mängd foder omvandlas till mjölk – desto lägre blir klimatutsläppen.

Det handlar alltså om att analysera och lära oss mer om hur rätt foder, och rätt mängd foder, till korna kan begränsa utsläppen av kväve. Vi kallar det proteineffektivitet. Om kornas mat innehåller för mycket protein kommer överskottet att utsöndras, vilket leder till högre kvävehalter i gödseln och mer utsläpp. Därför analyserar och optimerar vi proteinnivån konstant, med hjälp av den information som bönderna samlar in.

Hållbara djur

Friska kor som lever ett långt och hälsosamt liv kommer att producera mer mjölk under sin livstid, vilket sprider ut deras klimatavtryck över en längre tidsperiod och över en större mängd producerad mjölk. Därför är det viktigt att skapa en miljö som uppfyller kons alla behov.

I klimatberäkningsprogrammet ingår exempelvis att registrera stallmiljön och hälsodata för varje enskild ko. Rör hon sig bra, väger hon lagom mycket, verkar hon lugn och så vidare. Genom att analysera hur korna mår och den miljö de lever i kan vi uppnå ytterligare förbättringar inom djuromsorgen.

Gödselanvändning

Att använda för mycket gödsel vid odling ökar utsläppen av lustgas och riskerar att bidra till övergödning. Genom att samla data och analysera näringsinnehållet i gödseln går det att räkna ut mer exakt hur mycket gödsel som krävs. Mer kunskap om när och hur man sprider gödsel kan också begränsa utsläppen. När bonden använder eget gödsel från gården mer effektivt så minskar behovet att köpa in gödsel utifrån, vilket också innebär en lägre klimatpåverkan.

Markanvändning

Vita balar på gröna fält är en bekant syn för de flesta. Och ensilage, som balarna heter, innehåller inte bara foder till korna utan också en massa viktiga data. Ensilaget innehåller grödor och växter, och just odling och markanvändning är ett viktigt område som ingår i klimatberäkningsprogrammet.  

Optimering av markanvändningen innebär att mark och grödor används mer effektivt. Genom att öka skördarna och välja rätt grödor kan man uppnå en positiv klimateffekt. Det kan till exempel handla om att använda nya grödor med högre näringsutbyte, optimera ensilageproduktionen och betesanvändandet. När en mindre andel av kvävet går förlorad och mer tas upp av grödan och blir till foder till kon så förbättras kretsloppet. 

Läs mer om hur vi använder klimatberäkningar för att minska utsläppen från Arlagårdarna (PDF).