Klimatberäkning på gården

 • Djuromsorg
 • Ekologiskt
 • Hållbar produktion i mejeriet
 • Hållbara & fossilfria transporter
 • Hållbara förpackningar
 • Hållbarhet på gården
 • Klimatberäkningar
 • Kvalitetsprogrammet Arlagården®
 • Vårt ansvar (CSR-rapporter)
 • Arlabönderna har i flera år arbetat för att minska klimatutsläppen på gårdarna. För att accelerera arbetet ännu mer introduceras ett nytt klimatberäkningsprogram. Tillsammans med en rådgivare blir det möjligt för alla 9 400 Arlaägare att se var utsläppen på gården sker, och utifrån rekommendationer och åtgärder kommer bönderna sedan att kunna ytterligare minska sina klimatutsläpp.

  Det är på gården resan mot ett mer hållbart glas mjölk startar, och det är där en stor del av klimatavtrycket från ett glas mjölk går att påverka. Tack vare Arlaböndernas hårda arbete har koldioxidutsläppet per kilo mjölk minskat med 22 procent sedan 1990. Det är till och med så att fotavtrycken från ett kilo av Arlas mjölk redan är mindre än hälften av det globala genomsnittet.

  Men det finns saker kvar att göra. För att nå Arlas globala mål att minska koldioxidutsläppen med 30 procent till år 2030 kommer vi tillsammans inom hela Arla att minska de årliga utsläppen på gårdarna. Sedan 1990 har Arlas ägare, mjölkbönderna, minskat utsläppen med 1 procent per år, nu kommer det tredubblas till 3 procent per år under det kommande årtiondet.

  "Jag tror att det är viktigt att vi är med och leder utvecklingen, inte bara följer den."

  Per Larsson, Arlaägare och mjölkbonde i Skaraborg

  För att det ska vara möjligt att minska utsläppen på gårdarna är det viktigt att veta exakt var utsläppen sker. Därför introducerade Arla 2020 ett nytt klimatberäkningsprogram. Tillsammans med en rådgivare, och med klimatdatan som grund, har bönderna kunnat identifiera gårdarnas olika förbättringsmöjligheter. När klimatberäkningarna görs tittar rådgivaren bland annat på antal djur på gården, foder, mjölkmängd, skördar, gödningsmedel, gödselhantering, el och förnyelsebar energi och bränsle. Klimatberäkningar kommer att göras kontinuerligt.

  Efter att beräkningarna gjorts kommer information om gårdens klimatdata att sparas i en stor databas och det blir möjligt för Arlabönderna att både mäta förändringar och dela erfarenheter, tips och råd med varandra.

  "Det öppnar upp för nya möjligheter där vi kan lära av varandra, inte bara i Sverige utan i hela Europa."

  Joachim Aaby Ericsson, Arlaägare och mjölkbonde i Småland

  Här är några av de saker som bönderna kan åtgärda för att minska gårdarnas klimatutsläpp:

  • Foder till kossorna: När kossorna smälter maten, skapas naturgasen metan som frigörs genom rapar och fisar. Att ändra fodersammansättningen kan göra kossorna mindre gasiga.
  • Foderproduktion: Effektiv foderproduktion säkerställer att det finns precis rätt mängd näringsämnen för att odla grödorna och minimerar de näringsämnen som förloras under lagring, hantering och användning i åkrarna.
  • Gödselhantering: Gödsel som används för biogasproduktion minskar utsläppen och producerar förnybar energi. När gödsel används i åkrarna bör den integreras i jorden så snabbt som möjligt för att minska kväveförlusten.
  • Förnybar energi: Gården kan producera förnybar energi via solpaneler, biogas eller vindkraftverk. För närvarande motsvarar el som produceras på Arlagårdar 61 procent av deras totala elanvändning.
  • Bränsle: Maskiner, traktorer och andra fordon på gården kan ändras till modeller som använder mindre bränsle och mer icke-fossila bränslen. Jordbrukare kan öva miljökörning för att minska körsträcka och bränsleförbrukning per kilometer.

  Arlabönderna accelererar klimatarbetet på gårdarna