Vårt miljöarbete

Hållbarhets­ersättning

Så belönas Arlabönderna för sitt hållbarhetsarbete

För att belöna och finansiera åtgärder som bidrar till att minska klimatutsläppen på våra gårdar inför vi en hållbarhetsersättning. Målet är att minska gårdarnas klimatutsläpp med 30 procent till 2030.

Upp till 3 eurocent per kilo mjölk öronmärks för hållbarhetsarbete utöver nuvarande 1 eurocent för klimatberäkningsdata. Baserat på kooperativets nuvarande mjölkmängd motsvarar det totalt upp till 500 miljoner euro årligen. Det innebär att cirka 5 miljarder kronor öronmärks för klimatåtgärder.

Modellen för hållbarhetsersättning belönar både nuvarande och framtida åtgärder och innehåller områden som är relevanta för de olika gårdssystemen i kooperativet. Arlabönderna belönas för tidigare åtgärder eftersom de har bidragit till att sänka vårt totala utsläpp av koldioxidekvivalenter genom åren och det är viktigt att dessa åtgärder fortsätter.

Klimatåtgärder belönas med poäng

Modellen är poängbaserad och åtgärder inom 19 olika områden belönas med poäng. Varje poäng som den enskilda Arlabonden uppnår, tack vare sina hållbarhetsåtgärder, ger 0,03 eurocent per kilo mjölk. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng.

Modellen för hållbarhetsersättning ska bland annat motivera några av de mest effektiva, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärderna för att uppnå utsläppsminskningsmålet. I takt med att hållbarhetsagendan och forskningen förbättras kommer fler alternativ att inkluderas i modellen.

I filmen nedan ser du bland annat de nyckelområden som Arlabönderna kan få poäng för.

Här hittar du mer information om modellen för hållbarhetsersättning (på engelska): Q&A: Arla’s Sustainability Incentive Model

Så ersätts Arlabönder för sitt hållbarhets­arbete