Vårt ansvar

Kvalitetsprogrammet Arlagården®

Vårt kvalitetsprogram Arlagården® innehåller reglerna för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla. Det säkerställer mjölk av hög kvalitet som producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Programmet innehåller för närvarande fyra delar: Mjölkens sammansättning, Livsmedelssäkerhet, Djuromsorg och Miljöhänsyn. Men ett uppdaterade version rullas ut parallellt. Att gällande lagstiftning följs är självfallet också ett krav. Att ägarna uppfyller Arlagården kontrolleras av externa revisorer.

Arlagården gäller för alla mjölkbönder i Arla, det vill säga ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg, Belgien, Österrike och Nederländerna.

Arlagården skapar värde

Arlas vision är att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vår mission är att säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk och samtidigt ge dem möjlighet till tillväxt. Kvalitetsprogrammet Arlagården är ett viktigt bidrag för att visionen och missionen kan förverkligas.

Arlagården spelar också en viktig roll i Arla Foods uppförandekod ”Code of Conduct”, som på svenska heter ”Vårt ansvar”.

En ny version rullas ut

Kvalitetsprogrammet uppdateras löpande, dels för att leva upp till krav och önskemål från Arlas kunder och konsumenter, dels för att ta hänsyn till utvecklingen med de förutsättningar och möjligheter som mjölkbönderna har.

Sedan slutet av januari 2020 rullas nya Arlagården ut till mjölkbönderna efter mer än ett års utvecklingsarbete. Det innehåller delarna Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet, Djurvälfärd, Klimat och natur samt Människor.

Det nya området ”Människor” omfattar villkor för medarbetarna på gården. Det gäller allt från omklädningsrum till anställningskontrakt och skyddsrutiner.

Revisionsmodellen omfattar olika typer av kontroller och externa revisioner.

Ännu större fokus på djurvälfärd

En stor skillnad med den nya versionen av Arlagården är att alla bönder var tredje månad ska gå igenom hela programmet, svara på alla frågor och intyga att kraven följs.

Fyra gånger om året ska även varje ko bedömas på fyra områden – hull, hältor, skador, renhet – som är viktiga för hennes välbefinnande. Och bedömningen görs på ett standardiserat sätt enligt en gemensam mall.

Kvalitetsprogrammet Arlagården lägger ett tydligt ansvar på bonden samtidigt som Arla och andra parter kan erbjuda hjälp och stöd till den som behöver.

Om en gård får allvarliga anmärkningar kan det också komma att krävas att man tar hjälp av en extern expert, veterinär eller liknande. Denne ska tillsammans med bonden löpande skicka uppdateringar till Arla från gården, för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits är bestående.

Att nya Arlagården innebär både externa revisioner, ett antal stickprovskontroller med kort varsel och böndernas egna kontroller gör att kvalitetsprogrammet kommer att vara ett levande dokument på gården på ett helt annat sätt än tidigare. Deadline för den första insamlingen av data från alla gårdar är 2 juni 2020.

Nyttiga länkar

Ko ligger i gräset
Kvalitetsprogrammet

Arlagården®

"Arlagården®" anger kraven för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla.

Ladda ner (PDF)
Bonden Kajsa
Djuromsorg

Vår ko-filosofi

Att sköta djuren med omsorg är en självklarhet för oss bönder. När korna mår bra, så blir mjölken bra. Det är vår filosofi.

Läs om djuromsorg