Vårt ansvar

Kvalitetsprogrammet Arlagården®

Vårt kvalitetsprogram Arlagården® innehåller reglerna för mjölkproduktionen på gårdar som levererar mjölk till Arla. Det säkerställer mjölk av hög kvalitet som producerats på ett ansvarsfullt sätt.

Programmet innehåller fyra delar: Mjölkkvalitet och livsmedelssäkerhet, Djurvälfärd, Klimat och natur samt Människor. Att gällande lagstiftning följs är självfallet också ett krav. Att ägarna uppfyller Arlagården bekräftas av egenkontroller som i sin tur kontrolleras av externa revisorer.

Arlagården gäller för alla mjölkbönder i Arla, det vill säga ägare i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg, Belgien och Nederländerna.

Arlagården skapar värde

Arlas vision är att skapa framtiden inom mejeri för att sprida hälsa och inspiration i världen, helt naturligt. Vår mission är att säkra högsta möjliga värde för Arlaböndernas mjölk och samtidigt ge dem möjlighet till tillväxt. Kvalitetsprogrammet Arlagården är ett viktigt bidrag för att visionen och missionen kan förverkligas.

Arlagården spelar också en viktig roll i Arla Foods uppförandekod ”Code of Conduct”, som på svenska heter ”Vårt ansvar”.

Uppdateras löpande

Kvalitetsprogrammet Arlagården® uppdateras löpande, dels för att leva upp till krav och önskemål från Arlas kunder och konsumenter, dels för att ta hänsyn till utvecklingen med de förutsättningar och möjligheter som mjölkbönderna har.

I början av 2020 rullades en ny version ut till mjölkbönderna efter mer än ett års utvecklingsarbete. Ett nytt område i denna version är ”Människor” som omfattar villkor för medarbetarna på gården. Det gäller allt från omklädningsrum till anställningskontrakt och skyddsrutiner.

Ännu större fokus på djurvälfärd – nu inför vi en nollvision

Under flera års tid har vi arbetat med att fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram med ännu större fokus på djurvälfärd. Det nya programmet, som lanserades 2020, innebär bland annat att varje ko kontrolleras fyra gånger om året och bedöms på fyra områden - hull, hältor, skador och renhet. Bedömningen görs på ett standardiserat sätt enligt en gemensam mall. Utöver det görs både externa revisioner och besök på gårdarna.

Vårt mål är att alla kor, på alla gårdar ska må bra varje dag. Därför går vi nu ett steg längre och inför en nollvision. Nollvisionen innebär att vi kraftsamlar och fortsätter öka våra insatser genom att bland annat investera i fler medarbetare, göra fler revisioner och ha en tätare rapportering om hur varje ko mår. Tillsammans med kvalitetsdata för all mjölk som hämtas på gårdarna ger det oss möjlighet att förebygga, identifiera och lösa eventuella problem.

Var tredje månad ska alla bönder gå igenom hela programmet, svara på alla frågor och intyga att kraven följs.

Fyra gånger om året ska även varje ko bedömas på fyra områden – hull, hältor, skador, renhet – som är viktiga för hennes välbefinnande. Och bedömningen görs på ett standardiserat sätt enligt en gemensam mall.

Kvalitetsprogrammet Arlagården lägger ett tydligt ansvar på bonden samtidigt som Arla och andra parter kan erbjuda hjälp och stöd till den som behöver.

Om en gård får allvarliga anmärkningar kan det också komma att krävas att man tar hjälp av en extern expert, veterinär eller liknande. Denne ska tillsammans med bonden löpande skicka uppdateringar till Arla från gården, för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits är bestående.

Olika typer av kontroller

Kvalitetsprogrammet har genomgått stora förändringar och är nu ett levande dokument på gården på ett helt annat sätt än tidigare. Nya Arlagården innebär både externa revisioner, ett antal stickprovskontroller med kort varsel och egenkontroller av bönderna. Deadline för den första insamlingen av data från alla gårdar var den 2 juni 2020. En ny egenkontroll görs varje kvartal.

Nyttiga länkar

Bonden Kajsa
Vår ko-filosofi

Arla och djuromsorg

Att sköta djuren med omsorg är en självklarhet för oss bönder. När korna mår bra, så blir mjölken bra. Det är vår filosofi.

Läs om djuromsorg