Vårt miljöarbete

Mejeriet

Stora mejerier sparar energi och pengar.

5 miljoner liter mjölk om dagen – året om. Så mycket tar vi emot på Sveriges Arla-mejerier. Av mjölkråvaran tillverkar vi sedan mjölk, ost, smör och en massa andra mejeriprodukter. För att minska mejeriernas miljö- och klimatpåverkan strävar vi hela tiden efter att effektivisera produktionen.

Med färre och modernare mejerier har vi på senare år minskat vår totala miljö- och klimatpåverkan – trots att vi förädlar mjölken mer och kör den längre sträckor. Mejerierna globalt i Arla använder nästan 480 miljoner kWh varje år. Det är lika mycket som 24 000 eluppvärmda villor. En tredjedel av energin går åt till lampor, kylar, pumpar och fläktar. Resten behövs till värme och ånga i livsmedelsproduktionen.

Enligt vår miljöstrategi ska energianvändningen minska med två procent per mejeri och år fram till år 2030. Då ska också hälften av energianvändningen komma från förnybara energikällor, något vi redan lyckats med i Arla Sverige. Successivt ska utsläppen av växthusgaser per ton råvara minska och användningen av biobränsle öka. I den nya anläggningen i Vimmerby har vi exempelvis en egen biobränslepanna och även på andra ställen försöker vi använda så lite fossilt bränsle som möjligt. Riktigt stora pannanläggningar som släpper ut mycket växthusgaser tilldelas så kallade utsläppsrätter av EU. För våra mejerier i Sverige är detta bara aktuellt för mjölkpulverfabriken i Vimmerby.

Avfall och svinn

I mejeriproduktionen försöker vi få så lite avfall och svinn som möjligt. Den lilla mängd avfall som ändå uppstår sorteras i flera grupper (fraktioner). Vårt mål är att ingenting ska gå till soptippen och att så mycket som möjligt ska kunna materialåtervinnas. Mejeriprodukter som måste kasseras blir i första hand djurfoder och i andra hand går det till rötning för att sedan bli biogas.

Miljömål och miljöcertifiering

Alla mejerier är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001 och har egna miljömål och handlingsplaner.