Nu har alla våra Arla Ko® EKO-produkter netto noll klimatavtryck

Alla klimatutsläpp klimatkompenseras fullt ut genom inköp av klimatkrediter från t ex trädplanteringsprojekt.​

Från och med nu har alla Arla Ko® EKO-produkter netto noll klimatavtryck. Det betyder att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. På så sätt blir totaleffekten på klimatet från just de produkterna noll. Detta är ett steg på vägen mot att alla våra produkter ska ha netto noll avtryck, allra senast 2045!

Netto noll innebär högre ambitioner

Ekologiskt föredras av många och är redan en garanti för mindre kemikalier, mer biologisk mångfald, och högre krav på djuromsorg. Nu går våra ekologiska Arlagårdar före även med högre klimatambitioner. Alla ekologiska Arlagårdar i Sverige kommer att kartlägga sin klimatpåverkan, och ta fram en plan för hur den ska minskas. De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle senast 2022. För de utsläpp som vi ännu inte kan få bort klimatkompenserar vi genom certifierade projekt i andra delar av världen. Samtidigt arbetar vi för att kunna mäta den kolinlagring gårdarna redan har, bland annat genom sin odling av gräs och det skogsbruk som många bedriver.

Vi har klimatkompenserat för stora delar av det ekologiska sortimentet sedan 2012. Men mycket har hänt sedan dess. Vi har minskat vårt klimatavtryck, och praxis för hur man räknar och kompenserar har utvecklats. När vi nu tar steget till netto noll klimatavtryck följer vi de senaste standarderna för klimatberäkningar: ISO-standarden 14021 om miljökommunikation, och Greenhouse Gas Protocol. Till skillnad från tidigare innebär det till exempel att vi inte bara tittar på alla utsläpp inom vår egen verksamhet, utan vår påverkanlängs hela värdekedjan, från mjölkgårdarna och våra leverantörers produktion och transporter, till utsläppen hos våra kunder och hos dig som konsument.

Det ska vara lätt att välja Netto Noll

Alla ekologiska produkter med varumärket Arlakon på har numera netto noll klimatavtryck: Så som mjölken i glaset, osten på mackan, grädden i såsen, och mer därtill. Du känner igen produkterna på ”Netto Noll Klimatavtryck”-märkningen som vi tagit fram för att göra det extra lätt att känna igen dem!

Netto noll klimatavtryck, eller klimatneutralt, betyder att vi fångar in eller hindrar utsläpp av lika mycket växthusgaser som vi har gett upphov till genom trädplanteringar, investeringar i skydd av skog som annars riskerar att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar med kogödsel som ersätter användningen av kol eller ved.

För att nå netto noll måste vi framför allt minska vårt fotavtryck, det vill säga få bort alla utsläpp vi kan. Men för de utsläpp vi ännu inte kan få bort gäller det att fånga in, binda, eller motverka utsläpp av minst lika mycket växthusgaser. Vi brukar kalla det positiva vi gör för miljön och klimatet för handavtryck.

Vi minskar vårt fotavtryck

För att minska vårt fotavtryck jobbar vi redan för fullt. Vi har minskat utsläppen från ett kilo Arlamjölk på gårdsnivå med 24% sedan 1990. Alla våra ägare tillhör de bästa i världen tack vare en effektiv och modern produktion. Fler och fler bönder investerar till exempel i biogasanläggningar som tar tillvara energin i kornas gödsel, och genom att optimera kornas foder och omsorgen om dem kan vi få mer mjölk för mindre utsläpp. Våra ekologiska Arlabönder går nu också före och genomför klimatberäkningar för att se hur de kan minska sitt fotavtryck ännu mer. De använder bara förnybar el, och kommer att använda 100% fossilfritt bränsle senast 2022.

Vi har också kommit långt med att minska klimatpåverkan från transporter, mejerier och förpackningar genom att gå över till förnybara drivmedel, energi och förpackningsmaterial. Våra Arlamärkta transporter och de flesta mejerierna är fossilfria redan idag, och våra förpackningar består till över 70% av förnybara material.

Vi ökar våra handavtryck

Samtidigt som vi minskar vårt fotavtryck vill vi öka vårt handavtryck och hjälpa naturen på traven med att binda så mycket koldioxid som möjligt. Vi vill göra det så mycket vi kan i vår egen värdekedja, på gårdarna. Men så länge vi har utsläpp kvar som vi inte kan få bort på annat sätt, klimatkompenserar vi via de system som finns idag, genom certifierade projekt som ger klimatnytta. Till exempel trädplanteringsprojekt, förnybar energi och bevarande av värdefull skog.

Ekvationen netto noll

Det är inte tillåtet att som företag bara påstå att ens produkter är klimatneutrala eller har netto noll klimatavtryck, utan det krävs att man har utfört omfattande och ingående beräkningar som visar hur man nått dit. Trovärdighet är viktigt och du ska som konsument kunna känna dig trygg med att det vi påstår också stämmer. Vi på Arla följer globala standarder för hur man ska beräkna klimatpåverkan i varje steg, till exempel ISO 14067-standarden för att beräkna klimatavtrycket och ISO 14021-standardens riktlinjer för klimatneutralitet.

Det innebär att vi inte bara räknar in de direkta utsläppen från produktionen på gårdarna och i mejerierna, och från transporter och förpackningar. Vi räknar också medutsläppen från de råvaror och tjänster vi köper in, och utsläppen som våra återförsäljare och konsumenter ger upphov till. Så till och med kylskåpet i livsmedelsbutiken och din resa dit har vi räknat med!

När vi vet hur stora utsläpp vår produktion står för, vet vi hur mycket koldioxid vi behöver kompensera för, för att nå netto noll. Vi får också en väldigt detaljerad bild av var i värdekedjan vi ska fokusera våra insatser för att minska utsläppen.

Det viktigaste för oss är att minska vårt fotavtryck och samtidigt öka de positiva värdena vi skapar på gårdarna: handavtrycket. Men under tiden vi utvecklar kunskap och tekniker för att uppnå netto noll i vår egen värdekedja har vi valt att klimatkompensera via de system som finns för det idag.

Klimatkompensation har sin grund i Kyotoprotokollet, och FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå målen i Parisavtalet. 

För oss är klimatkompensationen ett bra komplement som gör att vi kan nå netto noll redan nu, samtidigt som vi jobbar på att minska våra egna utsläpp. Det är faktiskt så att företag som klimatkompenserar också minskar sina egna utsläpp snabbare än de som inte klimatkompenserar. Och konsumenter som klimatkompenserar är dubbelt så engagerade i att minska sina personliga utsläpp som de som inte gör det.

Så funkar klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att vi investerar i projekt som ger en tydlig klimatnytta. Till skillnad från investeringar i fonder eller aktier får vi utdelning i form av så kallade koldioxidekvivalenter, som garanterar att en viss mängd koldioxid fångats in eller inte släppts ut. 

Det ställs höga krav på vad som får räknas som klimatkompensation, och internationella standarder som tydligt beskriver hur klimatnyttan genereras och kvantifieras. Systemen säkerställer också att samma klimatnytta inte säljs flera gånger utan att man som företag får tillgodoräkna sig det man betalar för. Vi gör inte detta själva utan använder oss av specialiserade företag och organisationer som förmedlar investeringar i projekt, och som också följer upp och utvärderar klimatnyttan kontinuerligt. Vi på Arla samarbetar med U&We för våra klimatberäkningar som sedan verifieras av EY. ZeroMission förmedlar våra investeringar i klimatkompensationsprojekt. Projekten är i sin tur certifierade och följs upp av välkända standarder och organisationer: Gold Standard och Plan Vivo.

Olika typer av klimatkompensation

Klimatkompensation ska bidra till att antingen motverka eller minska utsläpp av växthusgaser, eller binda koldioxid från luften. Vi undviker och minskar växthusgasutsläpp genom att investera i skydd av skog som annars löper stor risk för att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar som rötar kogödsel och ersätter användningen av kol och ved. Vi bidrar också till att binda in koldioxid genom att finansiera plantering av träd. På så sätt hanterar vi både utsläpp som redan skett och motverkar utsläpp som annars hade skett i framtiden.

Så klimatkompenserar vi för att nå netto noll

Vi har valt projekt som ligger nära vår egen verksamhet, och våra ägare mjölkbönderna. I Uganda tar vi bort koldioxid ur atmosfären genom trädplantering. I Indonesien förebygger vi utsläpp genom att förhindra avverkning av skog. I Kenya, Tanzania och Uganda bidrar vi till minskade utsläpp när biogas ersätter energi från fossila källor. Det är på sätt och vis likt det som Arlabönderna här i Sverige jobbar med!

Biogas ersätter fossil energi

Det projekt vi stödjer – African Biogas Partnership Programme – handlar om att tillsammans med lokala entreprenörer och bönder bygga småskaliga, lokala biogasanläggningar, där bönderna kan utvinna biogas ur gödslet från sina boskap. De kan sedan använda biogasen direkt för matlagning i sitt eget hem, istället för kol eller ved som många använder idag. På så sätt minskar både växthusgasutsläppen från gödselhanteringen och vi bidrar till att skydda skog från att huggas ner för att bli bränsle till matlagning.

Plantering av träd binder koldioxid

Träd tar upp och binder stora mängder koldioxid medan de växer, därför är det viktigt att inte bara plantera träd, utan också se till att de får stå kvar. Vi stödjer projektet Trees for Global Benefit i Uganda. Där planteras träd av småbönder i så kallad ”agroforestry”, det vill säga i kombination med andra grödor. Produkterna som kommer från träden och det förbättrade jordbruket, till exempel livsmedel, frukt och honung ger bra och långsiktig inkomst till bönderna, samtidigt som träden står kvar och binder koldioxid. 

Trees for Global Benefit har sedan det startades 2003 totalt bundit 1 miljon ton koldioxid genom de träd som lokala småbrukare planterat.

Skydd av skog förebygger utsläpp från avverkning

När skog huggs ner snabbare än ny skog hinner växa upp blir resultatet att mängden koldioxid i atmosfären ökar. Idag står skövling av skog för nästan 20% procent av alla växthusgaser som släpps ut i atmosfären, och att motverka skogsskövling är alltså väldigt viktigt för att förebygga utsläpp av koldioxid. 

Det projekt vi klimatkompenserar i har som mål att skydda 5 336 hektar skog på Sumatra, den ö i Indonesien som drabbats värst av att regnskog huggs ner för att exploatera marken.

Vi på Arla har sedan 1991 drivit på utvecklingen av ekologiskt jordbruk i Sverige, och vet att många konsumenter uppskattar den ekologiska produktionens omsorg om djur och miljö. Därför vill vi göra det enkelt för konsumenten, genom att lägga till ett tydligt klimatvärde till allt det som ekologisk produktion redan står för. Vi kallar det för nästa generations ekologiskt.

De ekologiska Arlabönderna går före

Ekologiskt är redan en garanti för mindre kemikalier, mer biologisk mångfald, och högre krav på djuromsorg. Nu går våra ekologiska Arlagårdar före även för klimatet. Alla ekologiska Arlagårdar kommer att kartlägga sin klimatpåverkan, och ta fram en plan för hur den ska minskas. Tillsammans ska alla ekogårdarna minska sin klimatpåverkan med 10% på fem år. De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle senast 2022. För de utsläpp som vi ännu inte kan få bort klimatkompenserar vi genom certifierade projekt i andra delar av världen.

Om ekologisk produktion

Ekologisk mat är helt enkelt gjord med ännu lite mer omsorg om miljön. Ekologisk odling och matproduktion har många fördelar. De ekologiska Arlagårdarna använder inga kemiska bekämpningsmedel som kan spridas i naturen, och bidrar till mer biologisk mångfald eftersom fler växter, bin och humlor trivs. De ekologiska Arlagårdarna använder naturens eget kretslopp, till exempel med gödsel från de egna djuren istället för konstgödsel. Djuren får också vara ute mer, och äta mest närodlat ekologiskt foder.

Läs mer om ekologisk mejeriproduktion

En del av vår långsiktiga hållbarhetsstrategi

Vår satsning på eko netto noll för det ekologiska sortimentet är en del av vår långsiktiga ambition: att hela vår produktion ska ha netto noll klimatavtryck senast 2045, och helst tidigare än så. Samtidigt som vi jobbar för att minska vårt fotavtryck, vill vi öka vårt handavtryck för ett bättre klimat, mer natur, ren luft och rent vatten.

Läs mer om Arlas hållbarhetsstrategi