Bröderna Lidholm - Mejeripionjärer
Arlas Historia

Bröderna Lidholm - Mejeripionjärer

Två av de viktigaste föregångarna inom den svenska mejerinäringen är handlarsönerna Wilhelm och Hildemar Albin Lidholm, födda och uppvuxna i Göteborg. Båda var blinda, men det tycks inte ha hindrat dem i sin verksamhet.

H.A. Lidholm, den yngre brodern, är kanske den av de två som särskilt utmärkt sig inom området. År 1867 övertog han egendomen Nådhammar i Södermanland av brodern Wilhelm, ett arvegods från den avlidna modern, som 1857 köpt gården från en greve Mörner. På egendomen ska under Wilhelms tid ha byggts en större ladugård, vid tiden Sveriges största, och H.A. anlade sedan ett mejeri på ägorna.

Ett exempel på H.A:s pionjäranda är att han tidigt började använda den s.k. ismetoden för att effektivt separera grädde från mjölk. Genom att anamma sådana nya metoder inom mejerihanteringen var H.A. en föregångsman inom branschen. Redan 1863 hade han öppnat mjölkbutik i Stockholm och i slutet av 1860-talet startade han sin första mejerirörelse i staden.

År 1870 omvandlade han verksamheten till Mälareprovinsernas Mejeri AB, och ett år senare hade bolaget egna mejerier i Stockholm och i ett flertal städer i mälarlänen. Den Lidholmska mejerirörelsen expanderade med andra ord kraftigt.

Mjölkbolaget bildades

Mjölkhandeln i huvudstaden var vid den här tiden tämligen oorganiserad. Med syfte att förbättra situationen bildade H.A. och Wilhelm tillsammans med J.A. Risbäck och A.M. Holmgren 1880 Stockholms Mjölkförsäljnings AB – i folkmun kallat Mjölkbolaget. Det skedde genom sammanslagning av en handfull mjölkhandelsaffärer som drivits av Mälareprovinsernas Mejeri AB.

Wilhelm, som sedan han lämnat Nådhammar hade fört ett kringflackande liv tillsammans med sin familj, hade 1874 startat en mejerirörelse i Stockholm. 1877 fick den namnet Stockholms Nya Mejeri och den hade bodar på flera adresser i staden. 1880 ska han ha öppnat ett kontor på Klara Västra Kyrkogata 21, där också Mjölkbolaget kom att ha sina första lokaler.

Wilhelm var Mjölkbolagets första vd åren 1880–83, men han sålde ganska tidigt sina aktier i bolaget till den yngre brodern, som också efterträdde honom på direktörsposten.

Under en period ledde H.A. Lidholm en omfattande smörexport till England, där han i början av 1890-talet startade aktiebolaget The Magnet Dairy Co. Ltd, med mejeri förlagt i staden Hull på östkusten. Grädden som användes i mejeriet kom uteslutande från Sverige, men transporterna var ett stort problem, och företaget blev kortlivat.

Mjölkkommission för kontroll av mjölken

H.A. hade även ambitionen att bättra på den dåliga hygienen inom mjölkhanteringen. Han var därför med och bildade Stockholms Mjölkkommission 1885, vars uppgift var att utöva kontroll över ladugårdar och mjölkaffärer, som var villiga att underkasta sig de krav på hygien och tekniska anordningar som krävdes för att garantera en fullgod och hygienisk tillfredställande mjölk.

Som väntat var intresset litet hos producenterna, för vilka det här skulle innebära merarbete och ökade kostnader. Mjölkbolaget såg emellertid frågan som mycket viktig eftersom de själva tillhandahöll kontroll- och barnmjölk till konsumenterna. Därför köpte de in ett par egendomar som gjordes till ”mönsterladugårdar”. Dessa var fram till 1800-talets slut de enda gårdar som stod under kontrollen. År 1905 kom matvarustadgan med mer moderna och effektiva bestämmelser kring mjölkhandeln, varför kommittén lade ned sin verksamhet. Ett år innan hade H.A. Lidholm gått ur tiden.

Vad hände då med Wilhelm Lidholm? Han fortsatte sitt ambulerande liv, men var länge verksam inom mejerinäringen. Bland annat startade han 1888 Göteborgs Mjölkförsäljnings AB. Han avled 1910.

Skriven av Lisa Qviberg, arkivarie och skribent