Nu har alla våra Arla Ko® EKO-produkter netto noll klimatavtryck

Alla klimatutsläpp klimatkompenseras fullt ut genom inköp av klimatkrediter från t ex trädplanteringsprojekt.​

Från och med nu har alla Arla Ko® EKO-produkter netto noll klimatavtryck. Det betyder att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. På så sätt blir totaleffekten på klimatet från just de produkterna noll. Detta är ett steg på vägen mot att alla våra produkter ska ha netto noll avtryck, allra senast 2045!

Netto noll innebär högre ambitioner

Ekologiskt föredras av många och är redan en garanti för mindre kemikalier, mer biologisk mångfald, och högre krav på djuromsorg. Nu går våra ekologiska Arlagårdar före även med högre klimatambitioner. Alla ekologiska Arlagårdar i Sverige kommer att kartlägga sin klimatpåverkan, och ta fram en plan för hur den ska minskas. De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle senast 2022. För de utsläpp som vi ännu inte kan få bort klimatkompenserar vi genom certifierade projekt i andra delar av världen. Samtidigt arbetar vi för att kunna mäta den kolinlagring gårdarna redan har, bland annat genom sin odling av gräs och det skogsbruk som många bedriver.

Vi har klimatkompenserat för stora delar av det ekologiska sortimentet sedan 2012. Men mycket har hänt sedan dess. Vi har minskat vårt klimatavtryck, och praxis för hur man räknar och kompenserar har utvecklats. När vi nu tar steget till netto noll klimatavtryck följer vi de senaste standarderna för klimatberäkningar: ISO-standarden 14021 om miljökommunikation, och Greenhouse Gas Protocol. Till skillnad från tidigare innebär det till exempel att vi inte bara tittar på alla utsläpp inom vår egen verksamhet, utan vår påverkanlängs hela värdekedjan, från mjölkgårdarna och våra leverantörers produktion och transporter, till utsläppen hos våra kunder och hos dig som konsument.

Det ska vara lätt att välja Netto Noll

Alla ekologiska produkter med varumärket Arlakon på har numera netto noll klimatavtryck: Så som mjölken i glaset, osten på mackan, grädden i såsen, och mer därtill. Du känner igen produkterna på ”Netto Noll Klimatavtryck”-märkningen som vi tagit fram för att göra det extra lätt att känna igen dem!

Netto noll klimatavtryck, eller klimatneutralt, betyder att vi fångar in eller hindrar utsläpp av lika mycket växthusgaser som vi har gett upphov till genom trädplanteringar, investeringar i skydd av skog som annars riskerar att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar med kogödsel som ersätter användningen av kol eller ved.

För att nå netto noll måste vi framför allt minska vårt fotavtryck, det vill säga få bort alla utsläpp vi kan. Men för de utsläpp vi ännu inte kan få bort gäller det att fånga in, binda, eller motverka utsläpp av minst lika mycket växthusgaser. Vi brukar kalla det positiva vi gör för miljön och klimatet för handavtryck.

Vi minskar vårt fotavtryck

För att minska vårt fotavtryck jobbar vi redan för fullt. Vi har minskat utsläppen från ett kilo Arlamjölk på gårdsnivå med 24% sedan 1990. Alla våra ägare tillhör de bästa i världen tack vare en effektiv och modern produktion. Fler och fler bönder investerar till exempel i biogasanläggningar som tar tillvara energin i kornas gödsel, och genom att optimera kornas foder och omsorgen om dem kan vi få mer mjölk för mindre utsläpp. Våra ekologiska Arlabönder går nu också före och genomför klimatberäkningar för att se hur de kan minska sitt fotavtryck ännu mer. De använder bara förnybar el, och kommer att använda 100% fossilfritt bränsle senast 2022.

Vi har också kommit långt med att minska klimatpåverkan från transporter, mejerier och förpackningar genom att gå över till förnybara drivmedel, energi och förpackningsmaterial. Våra Arlamärkta transporter och de flesta mejerierna är fossilfria redan idag, och våra förpackningar består till över 70% av förnybara material.

Vi ökar våra handavtryck

Samtidigt som vi minskar vårt fotavtryck vill vi öka vårt handavtryck och hjälpa naturen på traven med att binda så mycket koldioxid som möjligt. Vi vill göra det så mycket vi kan i vår egen värdekedja, på gårdarna. Men så länge vi har utsläpp kvar som vi inte kan få bort på annat sätt, klimatkompenserar vi via de system som finns idag, genom certifierade projekt som ger klimatnytta. Till exempel trädplanteringsprojekt, förnybar energi och bevarande av värdefull skog.

Ekvationen netto noll

Det är inte tillåtet att som företag bara påstå att ens produkter är klimatneutrala eller har netto noll klimatavtryck, utan det krävs att man har utfört omfattande och ingående beräkningar som visar hur man nått dit. Trovärdighet är viktigt och du ska som konsument kunna känna dig trygg med att det vi påstår också stämmer. Vi på Arla följer globala standarder för hur man ska beräkna klimatpåverkan i varje steg, till exempel ISO 14067-standarden för att beräkna klimatavtrycket och ISO 14021-standardens riktlinjer för klimatneutralitet.

Det innebär att vi inte bara räknar in de direkta utsläppen från produktionen på gårdarna och i mejerierna, och från transporter och förpackningar. Vi räknar också medutsläppen från de råvaror och tjänster vi köper in, och utsläppen som våra återförsäljare och konsumenter ger upphov till. Så till och med kylskåpet i livsmedelsbutiken och din resa dit har vi räknat med!

När vi vet hur stora utsläpp vår produktion står för, vet vi hur mycket koldioxid vi behöver kompensera för, för att nå netto noll. Vi får också en väldigt detaljerad bild av var i värdekedjan vi ska fokusera våra insatser för att minska utsläppen.

Så har vi klimatberäknat Arla Ko® Eko

Klimatavtrycket på Arla’s ekologiska segment Arla Ko® Eko har beräknats enligt den internationella standarden för kvantifiering av växthusgaser på produkter (ISO 14067) och hela livscykeln, från ko till konsument, är inkluderad. Det vill säga alla växthusgasutsläpp från produktion av foder och annat som importeras till mjölkgården, alla växthusgasutsläpp som sker på mjölkgården från foderodling, kornas fodersmältning och gödselhantering, alla transporter i värdekedjan, energianvändningen på mejeriet, förpackningar, avfallshantering, butik- samt konsumentled är med i beräkningarna. Även tjänsteresor (även om dessa är små i sammanhanget) är inkluderade.

Beräkningarna har gjorts av erfarna miljökonsulter på U&We och tredjepartsgranskats av auktoriserade revisorer på revisionsbyrån EY. För att nå netto noll klimatavtryck arbetar vi i första hand med att minska våra växthusgasutsläpp, t ex genom att stötta mjölkbönderna att minska utsläpp på gårdarna samt att byta till förnybara drivmedel, förpackningsmaterial och energikällor, men den största delen av våra växthusgasutsläpp kan vi inte undgå idag och därför klimat-kompenserar vi för dessa. Detta är i enlighet med ISO-standarden för miljömärkning och miljödeklaration för egna uttalanden (ISO 14021). Så när du köper en ArlaKo Eko produkt är alla växthusgasutsläpp i hela livscykeln (och faktiskt 10% extra) klimatkompenserade, det vill säga produkten är klimatneutral eller har ett netto noll klimatavtryck. I tabellen nedan är klimatavtrycket för ArlaKo Eko-segmentet uppdelat på produktnivå.

Läs mer om klimatberäkningarna för Arla Ko Eko-segmentet (PDF).

Arla Ko® Eko-produkter Klimatfotavtryck (kg CO2e/kg)
Lantmjölk 1,5
Standardmjölk, inkl laktosfria mjölkdrycker 1,3–1,4
Mellanmjölk, inkl laktosfria mjölkdrycker 1,0–1,1
Vispgrädde 5,5
Yoghurt, 3,8–4,5%, olika varianter 1,5
Yoghurt laktosfri 3% 1,4
Yoghurt laktosfri 1,5% 1,2
Yoghurt, övriga fetthalter och varianter, inkl laktosfria 1,1
Gräddfil 2,4
Filmjölk, inklusive laktosfri 1,4
Lättfil laktosfri 1,1
Arla Ko Präst® ost 7,1
Arla Ko Ärla ost 7,2
Arla Ko Herrgård® 28% ost 6,7
Arla Ko Glänta och Hova ost 6,7
Arla Ko Gry ost 6,7
Arla Ko Billinge ost 6,6
Arla Ko Herrgård® 28% Mild ost 6,6

Det viktigaste för oss är att minska vårt fotavtryck och samtidigt öka de positiva värdena vi skapar på gårdarna: handavtrycket. Men under tiden vi utvecklar kunskap och tekniker för att uppnå netto noll i vår egen värdekedja har vi valt att klimatkompensera via de system som finns för det idag.

FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Klimatkompensation har sitt ursprung i Kyotoprotokollet, som hittills styrt det internationella klimatarbetet. Det möjliggjorde för höginkomstländer med åtaganden att begränsa sina utsläpp under Kyotoprotokollet att nå en del av sina utsläppsminskningar på ett mer kostnadseffektivt sätt genom att finansiera klimatomställning och klimatanpassning i låginkomstländer utan åtaganden. Detaljerade regelverk för hur beräkning av projektens klimatnytta skulle gå till etablerades och de utvecklade länderna kunde bidra ekonomiskt till projekten genom att köpa så kallade utsläppsminskningsenheter. Systemet har över tid utvecklats så att också det privata näringslivet och privatpersoner kan köpa utsläppsminskningsenheter för att klimatkompensera för sina utsläpp.

För oss är klimatkompensationen ett bra komplement som gör att vi kan nå netto noll redan nu, samtidigt som vi jobbar på att minska våra egna utsläpp.

Så funkar klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kompenseras genom en särskild aktivitet som minskar utsläpp av växthusgaser någon annanstans. Klimatkompensation bygger på logiken att det inte spelar någon roll för halten av växthusgaser i atmosfären var eller hur utsläppen minskar eftersom det är ett globalt problem, det viktiga är att de minskar. Att klimatkompensera innebär att köpa så kallade utsläppsminskningsenheter, klimatkompensationskrediter eller klimatkrediter, som representerar antingen en minskning av växthusgasutsläpp eller ett upptag och inbindning av koldioxid, där en utsläppsminskningsenhet motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter. På så sätt kan man balansera sina växthusgasutsläpp med motsvarande mängd utsläppsminskningsenheter.

De system som Arla använder för klimatkompensation följer internationella standarder som tydligt beskriver vad som får räknas som klimatkompensation och hur klimatnyttan genereras och kvantifieras. Systemen säkerställer också att samma klimatnytta inte säljs flera gånger utan att man som företag får tillgodoräkna sig det man betalar för. Vi gör inte detta själva utan använder oss av specialiserade företag och organisationer som förmedlar investeringar i projekt, och som också följer upp och utvärderar klimatnyttan kontinuerligt. Vi på Arla samarbetar med hållbarhetsexperter på konsultföretaget U&We för våra klimatberäkningar som sedan verifieras av auktoriserade revisorer på revisionsfirman EY. Klimatkompensationsexperter på företaget ZeroMission förmedlar våra investeringar i klimatkompensationsprojekt. Projekten är i sin tur certifierade och följs upp av välkända standarder och organisationer som Gold Standard  och Plan Vivo.

Olika typer av klimatkompensation

Klimatkompensation ska bidra till att antingen förebygga eller minska utsläpp av växthusgaser, eller binda koldioxid från luften. Vi förebygger och minskar växthusgasutsläpp genom att investera i skydd av skog som annars löper stor risk för att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar som rötar kogödsel och ersätter användningen av kol och ved. Vi bidrar också till att binda in koldioxid genom att finansiera småskaligt skogsjordbruk. Genom att stötta projekt som på olika sätt genererar klimatnytta kompenserar vi inte bara våra växthusgasutsläpp utan bidrar också till en mer hållbar utveckling genom de olika mervärden som projekten också genererar, som landsbygdsutveckling och biologisk mångfald. Läs mer om projekten nedan.

Så klimatkompenserar vi för att nå netto noll

Vi har valt projekt inom förnybar energi och jord- och skogsbruk som ligger nära vår egen verksamhet och våra ägare mjölkbönderna. I Uganda binder vi koldioxid genom att stötta bönder som driver småskalig skogsplantering och skogsskötsel, i Indonesien förebygger vi utsläpp genom att skydda värdefull regnskog i samarbete med lokalbefolkningen. I Kenya, Tanzania och Uganda bidrar vi till minskade växthusgasutsläpp när biogas från rötad gödsel ersätter energi från kol och ved i småskaliga biogasanläggningar.

Träd binder koldioxid

Vi stödjer projektet Trees for Global Benefit i Uganda. Där planteras träd av småbönder i småskaligt skogsjordbruk parallellt och tillsammans med matproduktionen, så kallad ”agroforestry”. Träd som växer binder koldioxid och bönderna förbinder sig att sköta sina trädplanteringar för optimal tillväxt. Systemet genererar inte bara utsläppsminskningsenheter genom att skapa och bevara ett skogsjordbrukssystem utan också nyttor som bättre vattenhållande förmåga i jorden och minskad erosion. Därigenom kan bönderna få ökade inkomster också från en förbättrad produktivitet på sin mark. Projektet är Plan Vivo-certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Trees for Global Benefit.

Skydd av skog förebygger utsläpp från avverkning

Vi stödjer projektet Bujang Raba på Sumatra i Indonesien som skyddar mer än 5300 hektar värdefull regnskog från avverkning, men också från skogsbränder och ohållbar exploatering. Projektet bidrar till landsbygdsutveckling och alternativa inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen, som småskaligt skogsjordbruk, så kallad agroforestry, med odling av t ex kaffe och kanel. Genom att skydda värdefull regnskog kan stora utsläpp förebyggas och dessutom skyddas också ovärderlig biologisk mångfald. Projektet är Plan Vivo-certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Bujang Raba.

Biogas ersätter fossil energi

Det projekt vi stödjer – African Biogas Partnership Programme – handlar om att tillsammans med lokala entreprenörer och bönder bygga småskaliga lokala biogasanläggningar, där bönderna kan utvinna biogas ur gödsel från sina djur. De kan sedan använda biogasen för matlagning i sina hem, istället för kol eller ved. På så sätt minskar både växthusgasutsläppen från gödselhanteringen och vi bidrar till att skydda skog från att hugggas ner för att bli bränsle till matlagning. Projektet är Gold Standard certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Africal Biogas Partnership Programme.

Vi på Arla har sedan 1991 drivit på utvecklingen av ekologiskt jordbruk i Sverige, och vet att många konsumenter uppskattar den ekologiska produktionens omsorg om djur och miljö. Därför vill vi göra det enkelt för konsumenten, genom att lägga till ett tydligt klimatvärde till allt det som ekologisk produktion redan står för. Vi kallar det för nästa generations ekologiskt.

De ekologiska Arlabönderna går före

Ekologiskt är redan en garanti för mindre kemikalier, mer biologisk mångfald, och högre krav på djuromsorg. Nu går våra ekologiska Arlagårdar före även för klimatet. Alla ekologiska Arlagårdar kommer att kartlägga sin klimatpåverkan, och ta fram en plan för hur den ska minskas. Tillsammans ska alla ekogårdarna minska sin klimatpåverkan med 10% på fem år. De använder redan bara förnybar el, och kommer att köra på 100% fossilfritt bränsle senast 2022. För de utsläpp som vi ännu inte kan få bort klimatkompenserar vi genom certifierade projekt i andra delar av världen.

Om ekologisk produktion

Ekologisk mat är helt enkelt gjord med ännu lite mer omsorg om miljön. Ekologisk odling och matproduktion har många fördelar. De ekologiska Arlagårdarna använder inga kemiska bekämpningsmedel som kan spridas i naturen, och bidrar till mer biologisk mångfald eftersom fler växter, bin och humlor trivs. De ekologiska Arlagårdarna använder naturens eget kretslopp, till exempel med gödsel från de egna djuren istället för konstgödsel. Djuren får också vara ute mer, och äta mest närodlat ekologiskt foder.

Läs mer om ekologisk mejeriproduktion

En del av vår långsiktiga hållbarhetsstrategi

Vår satsning på eko netto noll för det ekologiska sortimentet är en del av vår långsiktiga ambition: att hela vår produktion ska ha netto noll klimatavtryck senast 2045, och helst tidigare än så. Samtidigt som vi jobbar för att minska vårt fotavtryck, vill vi öka vårt handavtryck för ett bättre klimat, mer natur, ren luft och rent vatten.

Läs mer om Arlas hållbarhetsstrategi