Netto noll klimatavtryck

I början av 2022 växlade Arla upp sitt hållbarhetsarbete genom att uppdatera kriterierna för ekologisk mjölkproduktion. Nu följer Arla Ko® Eko-sortimentet efter och får en ny förpackningsdesign som uppmärksammar ekoböndernas arbete för jordhälsa och biologisk mångfald. Det nya utseendet på förpackningarna innebär att budskapet "Netto noll klimatavtryck" tas bort. Den klimatkompensation som legat till grund för att Arla Ko® Eko-sortimentet har netto noll klimatavtryck fasas ut, istället sätts klimat- och hållbarhetsarbetet på de svenska gårdarna i fokus.

Vi fortsätter att klimatkompensera så länge det finns produkter med denna information i butikerna, vilket vi räknar med att det kommer finnas under merparten av 2022.

Netto noll klimatavtryck betyder att alla utsläpp av växthusgaser kopplade till produkterna balanseras med insatser för att binda eller motverka utsläpp av koldioxid i motsvarande mängd. På så sätt blir nettoutsläppen på klimatet från just de produkterna noll. Detta är ett steg på vägen mot att alla våra produkter ska ha netto noll avtryck, allra senast 2045!

För information om Konsumentombudsmannens stämning av kommunikationen ”netto noll klimatavtryck” hänvisar vi till pressmeddelandet.

Information om netto noll

Vi har klimatkompenserat för stora delar av det ekologiska sortimentet sedan 2012. Men mycket har hänt sedan dess. Vi har minskat vårt klimatavtryck, och praxis för hur man räknar och kompenserar har utvecklats. I beräkningarna för netto noll klimatavtryck följer vi aktuella standarder för klimatberäkningar: ISO-standarden 14021 om miljökommunikation, och Greenhouse Gas Protocol. Det innebär till exempel att vi inte bara tittar på alla utsläpp inom vår egen verksamhet, utan vår påverkan längs hela värdekedjan, från mjölkgårdarna och våra leverantörers produktion och transporter, till utsläppen hos våra kunder och hos dig som konsument.

Vad betyder netto noll?

Netto noll klimatavtryck, eller klimatneutralt, betyder att vi fångar in eller hindrar utsläpp av lika mycket växthusgaser som vi har gett upphov till genom trädplanteringar, investeringar i skydd av skog som annars riskerar att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar med kogödsel som ersätter användningen av kol eller ved.

För att nå netto noll måste vi framför allt minska vårt fotavtryck, det vill säga minska utsläppen så långt det är möjligt. Men för de utsläpp vi ännu inte kan få bort gäller det att fånga in, binda, eller motverka utsläpp av minst lika mycket växthusgaser.

Vi minskar vårt fotavtryck

För att minska vårt fotavtryck jobbar vi redan för fullt. Vi har minskat utsläppen från ett kilo Arlamjölk på gårdsnivå med 22% sedan 1990. Fler och fler bönder investerar till exempel i biogasanläggningar som tar tillvara energin i kornas gödsel, och genom att optimera kornas foder och omsorgen om dem kan vi få mer mjölk för mindre utsläpp. Våra ekologiska Arlabönder går nu också före och genomför klimatberäkningar för att se hur de kan minska sitt fotavtryck ännu mer.

Vi har också kommit långt med att minska klimatpåverkan från transporter, mejerier och förpackningar genom att gå över till förnybara drivmedel, energi och förpackningsmaterial. Våra Arlamärkta transporter och de flesta mejerierna är fossilfria redan idag, och våra förpackningar består till över 70% av förnybara material.

Ekvationen netto noll

Det är inte tillåtet att som företag bara påstå att ens produkter är klimatneutrala eller har netto noll klimatavtryck, utan det krävs att man har utfört omfattande och ingående beräkningar som visar hur man nått dit. Trovärdighet är viktigt och du ska som konsument kunna känna dig trygg med att det vi påstår också stämmer. Vi på Arla följer globala standarder för hur man ska beräkna klimatpåverkan i varje steg, till exempel ISO 14067-standarden för att beräkna klimatavtrycket och ISO 14021-standardens riktlinjer för klimatneutralitet.

Det innebär att vi inte bara räknar in de direkta utsläppen från produktionen på gårdarna och i mejerierna, och från transporter och förpackningar. Vi räknar också medutsläppen från de råvaror och tjänster vi köper in, och utsläppen som våra återförsäljare och konsumenter ger upphov till. Så till och med kylskåpet i livsmedelsbutiken och din resa dit har vi räknat med!

När vi vet hur stora utsläpp vår produktion står för, vet vi hur mycket koldioxid vi behöver kompensera för, för att nå netto noll. Vi får också en väldigt detaljerad bild av var i värdekedjan vi ska fokusera våra insatser för att minska utsläppen.

Så har vi klimatberäknat Arla Ko® Eko

Om klimatkompensation

FN:s experter är eniga om att det inte räcker att minska utsläppen, utan att vi även måste binda och lagra mer koldioxid för att nå målen i Parisavtalet om att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader. Klimatkompensation har sitt ursprung i Kyotoprotokollet, som hittills styrt det internationella klimatarbetet. Det möjliggjorde för höginkomstländer med åtaganden att begränsa sina utsläpp under Kyotoprotokollet att nå en del av sina utsläppsminskningar på ett mer kostnadseffektivt sätt genom att finansiera klimatomställning och klimatanpassning i låginkomstländer utan åtaganden. Detaljerade regelverk för hur beräkning av projektens klimatnytta skulle gå till etablerades och de utvecklade länderna kunde bidra ekonomiskt till projekten genom att köpa så kallade utsläppsminskningsenheter. Systemet har över tid utvecklats så att också det privata näringslivet och privatpersoner kan köpa utsläppsminskningsenheter för att klimatkompensera för sina utsläpp.

För oss är klimatkompensationen ett bra komplement som gör att vi kan nå netto noll redan nu, samtidigt som vi jobbar på att minska våra egna utsläpp.

Så funkar klimatkompensation

Klimatkompensation innebär att utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser kompenseras genom en särskild aktivitet som minskar utsläpp av växthusgaser någon annanstans. Klimatkompensation bygger på logiken att det inte spelar någon roll för halten av växthusgaser i atmosfären var eller hur utsläppen minskar eftersom det är ett globalt problem, det viktiga är att de minskar. Att klimatkompensera innebär att köpa så kallade utsläppsminskningsenheter, klimatkompensationskrediter eller klimatkrediter, som representerar antingen en minskning av växthusgasutsläpp eller ett upptag och inbindning av koldioxid, där en utsläppsminskningsenhet motsvarar 1 ton koldioxidekvivalenter. På så sätt kan man balansera sina växthusgasutsläpp med motsvarande mängd utsläppsminskningsenheter.

De system som Arla använder för klimatkompensation följer internationella standarder som tydligt beskriver vad som får räknas som klimatkompensation och hur klimatnyttan genereras och kvantifieras. Systemen säkerställer också att samma klimatnytta inte säljs flera gånger utan att man som företag får tillgodoräkna sig det man betalar för. Vi gör inte detta själva utan använder oss av specialiserade företag och organisationer som förmedlar investeringar i projekt, och som också följer upp och utvärderar klimatnyttan kontinuerligt. Vi på Arla samarbetar med hållbarhetsexperter på konsultföretaget RISE för våra klimatberäkningar som sedan verifieras av auktoriserade revisorer på revisionsfirman EY. Klimatkompensationsexperter på företaget ZeroMission förmedlar våra investeringar i klimatkompensationsprojekt. Projekten är i sin tur certifierade och följs upp av välkända standarder och organisationer som Gold Standard och Plan Vivo.

Olika typer av klimatkompensation

Klimatkompensation ska bidra till att antingen förebygga eller minska utsläpp av växthusgaser, eller binda koldioxid från luften. Vi förebygger och minskar växthusgasutsläpp genom att investera i skydd av skog som annars löper stor risk för att huggas ner och i småskaliga biogasanläggningar som rötar kogödsel och ersätter användningen av kol och ved. Vi bidrar också till att binda in koldioxid genom att finansiera småskaligt skogsjordbruk. Genom att stötta projekt som på olika sätt genererar klimatnytta kompenserar vi inte bara våra växthusgasutsläpp utan bidrar också till en mer hållbar utveckling genom de olika mervärden som projekten också genererar, som landsbygdsutveckling och biologisk mångfald. Läs mer om projekten nedan.

Så klimatkompenserar vi för att nå netto noll

Vi har valt projekt inom förnybar energi och jord- och skogsbruk som ligger nära vår egen verksamhet och våra ägare mjölkbönderna. I Uganda binder vi koldioxid genom att stötta bönder som driver småskalig skogsplantering och skogsskötsel, i Indonesien förebygger vi utsläpp genom att skydda värdefull regnskog i samarbete med lokalbefolkningen. I Kenya, Tanzania och Uganda bidrar vi till minskade växthusgasutsläpp när biogas från rötad gödsel ersätter energi från kol och ved i småskaliga biogasanläggningar.

Träd binder koldioxid

Vi stödjer projektet Trees for Global Benefit i Uganda. Där planteras träd av småbönder i småskaligt skogsjordbruk parallellt och tillsammans med matproduktionen, så kallad ”agroforestry”. Träd som växer binder koldioxid och bönderna förbinder sig att sköta sina trädplanteringar för optimal tillväxt. Systemet genererar inte bara utsläppsminskningsenheter genom att skapa och bevara ett skogsjordbrukssystem utan också nyttor som bättre vattenhållande förmåga i jorden och minskad erosion. Därigenom kan bönderna få ökade inkomster också från en förbättrad produktivitet på sin mark. Projektet är Plan Vivo-certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Trees for Global Benefit.

Skydd av skog förebygger utsläpp från avverkning

Vi stödjer projektet Bujang Raba på Sumatra i Indonesien som skyddar mer än 5300 hektar värdefull regnskog från avverkning, men också från skogsbränder och ohållbar exploatering. Projektet bidrar till landsbygdsutveckling och alternativa inkomstmöjligheter för lokalbefolkningen, som småskaligt skogsjordbruk, så kallad agroforestry, med odling av t ex kaffe och kanel. Genom att skydda värdefull regnskog kan stora utsläpp förebyggas och dessutom skyddas också ovärderlig biologisk mångfald. Projektet är Plan Vivo-certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Bujang Raba.

Biogas ersätter fossil energi

Det projekt vi stödjer – African Biogas Partnership Programme – handlar om att tillsammans med lokala entreprenörer och bönder bygga småskaliga lokala biogasanläggningar, där bönderna kan utvinna biogas ur gödsel från sina djur. De kan sedan använda biogasen för matlagning i sina hem, istället för kol eller ved. På så sätt minskar både växthusgasutsläppen från gödselhanteringen och vi bidrar till att skydda skog från att hugggas ner för att bli bränsle till matlagning. Projektet är Gold Standard certifierat. Ungefär 1/3 av vår klimatkompensation kommer från Africal Biogas Partnership Programme.

En del av vår långsiktiga hållbarhetsstrategi

Vår satsning på eko netto noll för det ekologiska sortimentet är en del av vår långsiktiga ambition: att hela vår produktion ska ha netto noll klimatavtryck senast 2045, och helst tidigare än så. Samtidigt som vi jobbar för att minska vårt fotavtryck, vill vi öka vårt handavtryck för ett bättre klimat, mer natur, ren luft och rent vatten.

Läs mer om Arlas hållbarhetsstrategi

Läs mer om klimatberäkningarna för Arla Ko Eko (PDF)