Arla betalar för första gången halvårsvis efterlikvid till ägarna

Lästid
6 min
De skenande priserna på el, foder, bränsle, gödningsmedel och andra varor till gården fortsätter att pressa många Arlabönder.
Publicerad
30 augusti 2022
Kontakter:
Presskontakt

Första halvåret 2022 dominerades av inflation och osäkerhet i hela den globala mejeriproduktionskedjan som accelererade sent på våren och under sommaren. Det europeiska mejerikooperativet lyckades öka sitt a contopris till ägare, som även kommande månader står inför betydande produktionskostnader för foder, gödningsmedel och bränsle. Den fortsatta globala volatiliteten har resulterat i en sjunkande global mjölkinvägning trots en stabil efterfrågan.

Arlakoncernens totala omsättning uppgick till 6,38 miljarder euro för första halvåret 2022 (en ökning med 17 procent jämfört med 5,44 miljarder euro första halvåret 2021), nästan uteslutande på grund av betydande prisökningar till Arlas kunder inom dagligvaruhandel, Foodservice och andra livsmedelsproducenter.

Efter två års exceptionell varumärkestillväxt inom dagligvaruhandeln avtog, som förväntat efter covid-19, tillväxten av varumärkesvolymen till -0,1 procent. Arlaintjäningen – som mäter det skapade värdet per kilo mjölk från ägarna – var 49,6 eurocent.

Resultatandelen var 3 procent av omsättningen. I linje med kooperativets nya konsolideringspolicy kommer Arla för första gången någonsin att betala ut en efterlikvid halvårsvis till ägarna på 1 eurocent per kilo mjölk baserat på den mjölkmängd som levererades under första halvåret 2022.

Välbehövliga ökningar av mjölkpriset till Arlabönderna

Arlas genomsnittliga a contopris till ägare ökade med 30,9 procent under första halvåret 2022, jämfört med samma period 2021, och ökade ytterligare under sommaren. Detta har dock ännu inte säkrat en ökning av mjölkproduktionen. Skälet är den fortsatta och betydande ökningen av kostnaderna på gårdarna och den osäkerhet som de nuvarande globala marknadsförhållandena skapar. Till exempel har priserna på gödningsmedel ökat med 145 procent, bränsle med 134 procent och foder med 36 procent i genomsnitt medan den globala inflationen beräknas till 7,7 procent för 2022.

Arlas mjölkmängd minskade till 6,8 miljarder kilo jämfört med 7,0 miljarder kilo under samma period föregående år, i linje med den globala trenden.

– Det är en extraordinär tid för både våra ägare och företaget eftersom livsmedels- och jordbruksindustrin upplever hög exponering för inflationstryck. Det gläder mig att vi har kunnat höja mjölkpriset till våra ägare för att hjälpa dem med deras ökade produktionskostnader. Vi kan nu också leverera vår första halvårsvisa efterlikvid för att stödja framtida investeringar i hållbara åtgärder på ägarnas gårdar, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Förväntad avmattning i varumärkesresultat

Under första halvåret 2022 levererade Arlas strategiska varumärken en omsättningstillväxt på 12,7 procent till 2,985 miljarder euro, framförallt på grund av prisökningar. Som förväntat har varumärkesvolymtillväxten minskat -0,1 procent inom dagligvaruhandeln när konsumenterna anpassar sina inköp. Varumärket Arla® bibehöll sin utveckling med -0,1 procent volymtillväxt och levererade en omsättning på 1,775 miljarder euro. Efter två års mycket hög prestanda levererade Lurpak® en ökad omsättning på 347 miljoner euro, men volymerna påverkades negativt med en nedgång på -5,9 procent.

Starbucks® överträffade förväntningarna på 19,5 procent tack vare växande konsumtion både i hemmet och on-the-go, samt nya möjligheter på marknaden.

– Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina har, utöver det humanitära lidandet, skapat ett mycket stort tryck på de globala marknaderna, försörjningskedjorna och företagen, vilket har lett till en intensiv inflationsmiljö för vår och många andra branscher. Det nuvarande globala underskottet på mjölk resulterade i en marknadssituation där industrimarknaden för mejeriprodukter satte stor press på våra marginaler inom dagligvaruhandeln under första halvåret 2022, säger Arlas koncernfinansdirektör Torben Dahl Nyholm.

Arlas Foodservice-verksamhet fortsatte att återhämta sig efter pandemin i både de europeiska och internationella zonerna och levererade varumärkesvolymtillväxt över nivån före pandemin på 19 procent, främst tack vare de danska och brittiska marknaderna och varumärkena Arla® Pro och Lurpak®.

Inom Arlas europeiska och brittiska affärssegment ökade omsättningen till 3,535 miljarder euro jämfört med 3,199 miljarder euro under samma period föregående år. Arla fortsatte att behålla sin konkurrenskraft trots att varumärkesvolymdriven tillväxt sjönk -2,1 procent till följd av rådande marknadsförhållanden.

Arlas internationella affärssegment ökade omsättningen till 1,226 miljard euro jämfört med 1,037 miljard euro under samma period föregående år, med en tillväxt av strategiska varumärken på 3,8 procent, främst drivet av marknader i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), Sydostasien (SEA) och resten av världen (RoW).

Dotterföretaget Arla Foods Ingredients, AFI, upplevde en fortsatt hög efterfrågan på sina specialiserade vassleprotein- och laktosprodukter och levererade ett robust resultat under första halvåret. Omsättningen låg på 460 miljoner euro, vilket ska jämföras med 387 miljoner euro under samma period förra året.

Divisionen Global Industry Sales växte kraftigt med höga industripriser med en omsättning på 1,161 miljard euro jämfört med 818 miljoner euro under första halvåret 2021.

Arlas förändrings- och effektivitetsprogram Fund our Future gav nettobesparingar på 72 miljoner euro.

Arla Sverige

Omsättningen i Sverige uppgick till drygt 7,7 miljarder kronor, cirka 700 miljoner kronor mer än under första halvåret i fjol. Ökningen beror nästan helt på stigande priser inom dagligvaruhandeln och Foodservice, som i sin tur hänger samman med att Arla betalat ett rekordhögt mjölkpris till sina ägare, mjölkbönderna, för att kompensera för de historiskt höga kostnaderna på gårdarna.

– Årets första sex månader har präglats av kraftiga kostnadsökningar, drivna av allmänt inflationstryck och volatilitet på de globala mejerimarknaderna. Samtidigt har våra strategiska varumärken minskat med 1 procent, i takt med att hushållen har anpassat sig till de stigande priserna. Varumärkena Starbucks® och Yoggi® sticker ut positivt med en tillväxt på 14 respektive 3 procent. Inom Foodservice har återhämtningen efter pandemin fortsatt och tillväxten var 13 procent, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström och fortsätter:

– Vi har också tagit ytterligare steg i hållbarhetsarbetet, bland annat invigt en ny bioenergianläggning vid mejeriet i Jönköping, som innebär en minskning med omkring 1 000 ton koldioxid per år, samt adderat fler el- och biogaslastbilar till vår redan fossilfria fordonsflotta.

Arla är fast besluten att leda hållbar mejeriproduktion 

Under första halvåret 2022 fick Arla stöd från Science Based Target-initiativet, som bekräftade att Arlas hållbarhetsmål och planer överensstämmer med vad som krävs för att uppnå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 grader. Arla tecknade också sitt första stora energiköpsavtal om att bygga fyra nya solparker med en förväntad kapacitet på 250 gigawattimmar.

Arla startade dessutom ett storskaligt pilotprojekt ute på gårdarna med det metanreducerande fodertillskottet Bovaer® med 10 000 mjölkkor på 50 gårdar i tre länder (Sverige, Danmark och Tyskland).

Utsikter för resten av året

Med pågående inflationstryck och politisk oro som negativt påverkar den globala tillväxten förväntar sig Arla att andra halvåret 2022 blir ännu mer utmanande. Den globala mjölkproduktionen förväntas minska ytterligare och bidra till fortsatt höga priser på mejeriprodukter, vilket sannolikt kommer att ytterligare minska konsumenternas köpkraft.

Arla justerar den beräknade omsättningen för helåret 2022 till intervallet 13,5–14,0 miljarder euro, och ökningen av försäljningsvolymerna för varumärkesprodukter justeras till -2,0–-3,0 procent. Skuldsättningsgraden vid årets slut beräknas bli 2,7–3,1 och nettoresultatandelen 2,8–3,0 procent.

– 2022 fortsätter att präglas av volatilitet och inflation, som förvärras av Rysslands invasion av Ukraina. Förändringarna i konsumentbeteendet fortsätter att vara mångfasetterade och svåra att förutsäga och vi förväntar oss att vår varumärkestillväxt kommer att sakta ner ytterligare. Som kooperativ är vi fast beslutna att kunna betala ut den andra delen av vår planerade efterlikvid på totalt minst 1,5 eurocent per kilo mjölk till våra ägare, säger Peder Tuborgh.

Nyckeltal från Arlas halvårsresultat 2022

Koncernens omsättning: 6,38 miljarder euro

Resultatandel: 3 procent

Mjölkvolym: 6,8 miljarder kilo

Skuldsättningsgrad: 3,0 procent

Effektivitetsvinster netto: 72 miljoner euro

Strategiska varumärken

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken (SBVDRG): -0,1 procent

Omsättningsökning från strategiska varumärken (SBRG): 12,7 procent

Arla®

SBVDRG -0,1 procent

SBRG 8,6 procent

Lurpak®                   

SBVDRG -5,9 procent

SBRG 13,8 procent

Castello®

SBVDRG -3,0 procent

SBRG 22,7 procent

Puck®

SBVDRG 0,1 procent

SBRG 20,1 procent

Starbucks®

SBVDRG 19,5 procent


Här kan du ladda ner halvårsrapporten: https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Klockan 09.30 den 30 augusti presenteras halvårsrapporten på en digital presskonferens med koncernchef Peder Tuborgh och CFO Torben Dahl Nyholm.

För att delta vid presskonferensen anmäl dig till Arla Sverige presschef max.wallenberg@arlafoods.com.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76