Representantskapet för Arla Foods antar ny konsolideringspolicy

Lästid
1 min
Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och Arlas styrelseordförande
Publicerad
27 oktober 2021
Kontakter:
Presskontakt

Vid sitt oktobermöte antog Arla Foods representantskap (BoR) den nya konsolideringspolicy som föreslagits av styrelsen som stöd för de investeringsnivåer som kommer att krävas både för företaget och för ägarna på deras gårdar för att kunna genomföra företagets nya femårsstrategi. Företagets nya strategi kommer att presenteras den 3 november 2021.

Den nya policyn höjer efterlikviden från 1 till 1,5 eurocent/kg mjölk, vilken nu kommer att betalas ut i två omgångar, baserat på halvårs- och helårsresultat.

Med Arlas nuvarande strategi Good Growth 2020 har det europeiska mejerikooperativet lyckats etablera en stark finansiell ställning och ett konkurrenskraftigt mjölkpris. Tack vare detta läge har Arlas styrelse föreslagit en ny konsolideringspolicy som avsätter en högre efterlikvid till ägarna, på 1,5 eurocent per kg mjölk i stället för det nuvarande beloppet 1,0 eurocent per kg mjölk, under förutsättning att företaget uppnår ett nettoresultat för helåret på lägst 2,8 procent av intäkterna.

Förslaget antogs av representantskapet med röstetalet 156-5.

Arla Foods ordförande Jan Toft Nørgaards säger: – Jag är mycket glad över att representantskapet har godkänt styrelsens förslag baserat på råd och kommentarer från arbetsgruppen för konsolidering. Nu har vi etablerat en solid policy som kommer att skydda vårt företags flexibilitet inom finansiella frågor och investeringar under de kommande fem åren och skapa förutsägbarhet för våra ägare och ge dem stöd i de investeringsbeslut de kommer att ta i sina jordbruksföretag.

Den nya konsolideringspolicyn kommer att gälla från och med nu fram till slutet av 2026 och kommer att ge vägledning till representantskapet vad gäller den resultatdisposition som beslutas i februari utifrån årsredovisningen.

Den föreslagna policyn har granskats av en arbetsgrupp för konsolidering som tillsattes av representantskapet i augusti 2021. 12 representantskapsmedlemmar och två styrelsemedlemmar ingick i arbetsgruppen för konsolidering.

**Konsolidering och efterlikvid **

  • En garanterad efterlikvid på 1,5 eurocent/kg mjölk under förutsättning att helårets nettovinst är minst 2,8 procent av intäkterna
  • En konsolidering som sänks från 1,5 eurocent/kg mjölk till maximalt 1,0 eurocent/kg mjölk
  • Efterlikviden betalas ut två gånger om året, i september och i mars. Storleken på utbetalningen i september kommer att beslutas av styrelsen baserat på det finansiella halvårsresultatet och förväntningarna för helåret

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76