Arlabloggen

Ekologisk odling ger fler pollinatörer

Att pollinatörer, som bin, ökar på ekologiska gårdar är fakta och väl dokumenterat. Jordbruksverket, den statliga tillsynsmyndigheten, anger att ”I genomsnitt ger ekologisk odling drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling.

Tidningen Lantbrukets Affärer ifrågasätter i en artikel vår reklam för ekomjölk. För att undvika missförstånd och ryktesspridning vill vi förutom länken till Jordbruksverket även länka till tre akademiska rapporter.

”Olika studier har visat att pollinatörer gynnas av små fält, variation av grödor inom och mellan fält, och förekomst av biotoper i jordbrukslandskapet med annat än grödor, till exempel buskar, trädad mark, ängar, betesmarker och skogspartier. Ekologiska gårdar där kemiska växtskyddsmedel inte används har en högre artrikedom och täthet av pollinatörer än konventionella gårdar. Bikupor med honungsbin på gården kan visserligen främja pollinering men kan samtidigt missgynna naturligt förekommande vilda pollinatörer eftersom det blir konkurrens om föda.” sidan 11 i rapporten. ”Den positiva effekten av ekologisk produktion skiljer sig åt mellan organismgrupper. Artrikedomen av växter och pollinerare som humlor och bin var till exempel mer än 50 procent högre i ekologiskt lantbruk, medan mångfalden av markorganismer inte påverkades mycket alls. De positiva effekterna var dessutom större i landskap med sammanhängande åkrar jämfört med småbrutna mosaiklandskap.

Kopplingen mellan vall och ökad pollinering beskrivs i en forskningsrapport från Lunds Universitet. Där finns det finns inte lika tydligt samband som  effekterna av ökat antal pollinerare vid ekologisk odling. Men slutsatsen är bland annat: ”I den aktuella studien från Lunds universitet visar forskarna också att ekologiska gårdar ökar pollineringspotentialen ju mer betesmark och kantzoner som finns i landskapet, men effekten var inte densamma på konventionella gårdar. Det kan enligt Georg Andersson bero på det finns mer resurser ute i kantzoner på ekologiska gårdar, vilket gör att pollinerande insekter oftare söker sig utanför betesmarkerna för att leta efter föda.”

1 Kommentarer

Ulla Forsling  •  Aug 12, 2017 21:46
I många "studier" där man undersöker skillnad mellan s.k. eko-odling och s.k. vanlig odling utgår man oftast från sådana omständigheter som ska gynna s.k. eko-odling. Man vet alltså på förhand vilket resultatet blir. Sådana försök är totalt meningslösa och gynnar varken pollinerarna, miljön eller hållbarhet. Men det skapar motsättningar, vilket ger makt åt vissa inkompetenta politiker.