Arlas årsresultat 2023: Sänkta klimatutsläpp och ett starkt andra halvår

Lästid
9 min
Bondeägda Arla rapporterar i dag resultat från ett tudelat 2023. Foto: Arla
Publicerad
20 februari 2024
Kontakter:
Presskontakt

Efter en tuff start på året vände Arlas siffror till tillväxt under andra halvan av 2023. Den starka avslutningen gör det möjligt för styrelsen att föreslå en högre efterlikvid (utdelning) till Arlabönderna än förväntat – totalt 270 miljoner euro för helåret. Samtidigt minskar företaget sina klimatutsläpp i snabb takt. De senaste två åren uppgår reduktionen av koldioxidekvivalenter till nästan 1 miljon ton. Det betyder att Arla ligger i fas med sina klimatmål för 2030.

Efter ett utmanande första halvår återhämtade sig Arla och siffrorna vände till tillväxt på alla marknader och för alla varumärken. Mejerikooperativets totala omsättning på koncernnivå var 13,7 miljarder euro, jämfört med 13,8 miljarder euro 2022. Omsättningen påverkades negativt av valutaeffekter, främst för svenska kronor, brittiska pund och amerikanska dollar.

Kostnadsökningar och allmän inflation bidrog till att Arlaintjäningen – som mäter vilket värde Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – minskade med 8,1 eurocent per kilo mjölk till 47,0 eurocent. Även om 2023 års resultat är lägre än 2022 ligger det 15 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

– Vi har än en gång visat vår förmåga att anpassa oss till utmanande marknadsförhållanden. Jag är otroligt stolt över våra resultat, både det konkurrenskraftiga mjölkpriset och de viktiga steg vi tagit i hållbarhetsarbetet, säger Jan Toft Nørgaard, mjölkbonde och styrelseordförande för Arla.

Under 2023 uppnådde Arla ett nettoresultat på 380 miljoner euro, eller 2,8 procent av omsättningen, vilket är i den lägre delen av målintervallet på 2,8–3,2 procent. Resultatet gör det möjligt för Arlas styrelse att föreslå en efterlikvid (utdelning) till Arlabönderna på 2,07 eurocent per kilo levererad mjölk. Det motsvarar cirka 270 miljoner euro.

– Den föreslagna efterlikviden och det konkurrenskraftiga mjölkpriset till Arlabönderna under 2023 återspeglar vår stabilitet och våra starka finansiella resultat. Vi har navigerat på en stormig världsmarknad för mejeriprodukter, med motvind från flera valutor. Därför är jag mycket glad över att vi lyckades betala det näst högsta genomsnittliga mjölkpriset någonsin och samtidigt föreslå en hög efterlikvid till våra ägare, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Snabba utsläppsminskningar banar väg för Arlas klimatmål 2030

Arlas ägare, mjölkbönderna, visar än en gång sitt engagemang för att minska sin klimatpåverkan. I genomsnitt sänkte gårdarna sina utsläpp av växthusgaser med 3,6 procent jämfört med 2022, vilket ledde till en reduktion av utsläppen på gårdarna från 1,12 till 1,08 kilo koldioxidekvivalenter, CO2e, per kilo mjölk.

De totala scope 3-utsläppen minskade med 3 procentenheter per kilo mjölk och vassle och totalt med 12 procent jämfört med företagets basår 2015. Inom scope 1 och 2 minskade Arla sina utsläpp med 4 procentenheter under 2023 och totalt med 33 procent jämfört med företagets basår 2015. Detta berodde främst på energioptimering på mejerierna och positiv påverkan från nya energikällor.

Under de två åren mellan 2021 och 2023 har Arla tillsammans med sina ägare mjölkbönderna minskat utsläppen av koldioxidekvivalenter med nästan 1 miljon ton och ligger nu i fas med sina klimatmål för 2030: -63 procent för scope 1 och 2 samt -30 procent för scope 3, med basår 2015.

Under 2023 tog Arla historiska steg för att påskynda övergången till en ännu mer hållbar mjölkproduktion. Dels gjordes de första utbetalningarna inom ramen för Arlas nya modell för hållbarhetsersättning, som kopplar en del av mjölkpriset till bönderna till konkreta miljö- och klimatåtgärder på gårdarna. Dels lanserades nya hållbarhetsprogram tillsammans med kunder inom dagligvaruhandeln och foodservice, som syftar till att skapa värde och framdrift för gemensamma hållbarhetsmål.

– Tillsammans med våra ägare har vi tagit viktiga kliv mot att nå våra klimatmål för 2030, med utsläppsminskningar på uppemot 1 miljon ton koldioxidekvivalenter de senaste två åren. Samtidigt skapar vårt sätt att arbeta också mervärde för våra kunder. På det här sättet utvecklar vi mejerisektorn för framtiden, säger Peder Tuborgh.

Under 2023 betalades 226 miljoner euro ut inom ramen för hållbarhetsersättningen. Modellen är poängbaserad och bygger på data från varje enskild gård, på områden som foder- och proteineffektivitet, gödselanvändning, biologisk mångfald, kolinlagring och användning av förnybar el. De områden som har störst potential att minska klimatutsläppen ger flest poäng. Ju fler hållbarhetsåtgärder Arlabönderna vidtar, desto mer pengar tjänar de alltså.

Stark varumärkestillväxt under andra halvåret 2023

Det kärva ekonomiska läget från 2022 följde med in i 2023. Konsumenter, särskilt i Europa, valde i större utsträckning lågpriskedjor och butikernas egna märkesvaror, samt köpte generellt sett färre mejeriprodukter. I Afrika och Sydostasien påverkade negativa valutaeffekter konsumenternas köpkraft avsevärt. Arlas varumärkesportfölj visade sig dock vara stabil, trots utmanande marknadsförhållanden.

– 2023 var verkligen ett tudelat år. Under första halvåret fortsatte konsumenterna att byta till billigare produkter på grund av inflationen, och den volymdrivna omsättningen för våra strategiska varumärken gick ner med 6 procent globalt. Under andra halvåret gjorde vi en stark återhämtning, med en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 4,1 procent, säger Peder Tuborgh.

Nedgången för mejerikonsumtionen i dagligvaruhandeln avtog under året i takt med att inflationstrycket mattades av och lönerna ökade. Mot slutet av året började mejerikonsumtionen öka igen, vilket resulterade i en oförändrad utveckling i dagligvaruhandeln i hela EU för 2023.

Under 2023 ökade Arlas omsättning från varumärken med 1,2 procent till en rekordhög nivå på 6 375 miljoner euro, jämfört med 6 300 miljoner euro 2022. Den volymdrivna omsättningen sjönk med 0,7 procent, vilket var bättre än väntat och bidrog till en bra start för 2024.

Kommersiella segment påverkades av negativa valutaeffekter

Arla delar in sin verksamhet i fyra kommersiella segment.

Arla Europa. På grund av inflation och högre priser på mejeriprodukter var varumärkesvolymerna i Europa under press 2023, men konsumenterna började återgå till varumärkesprodukter under andra halvåret. Omsättningen ökade med 2,7 procent till 7 984 miljoner euro, jämfört med 7 771 miljoner euro under 2022. Försäljningsvolymerna sjönk med 1,3 procent när konsumenterna valde billigare alternativ och letade efter extrapriser. Sverige drabbades hårdast. Varumärkesvolymerna sjönk med 5,1 procent när inflation, rekordhöga räntor och en försvagad svensk krona satte hård press på svenska hushåll och företag. Trots utmanande marknadsförhållanden hade Arlas region Nederländerna/Belgien/Frankrike en varumärkestillväxt på 6,9 procent och för Storbritannien var samma siffra 2,2 procent. Starbucks växte med 21,8 procent och Arla Protein fortsatte sin tillväxtresa med en ökning på 60,5 procent.

Arla International. Omsättningen för Arlas internationella segment ökade med 1,4 procent till 2 471 miljoner euro, från 2 437 miljoner euro under 2022. Trots höga priser var den volymdrivna tillväxten fortsatt positiv på 1,9 procent. Den volymdrivna varumärkestillväxten uppnåddes i företagets regioner Mellanöstern och Nordafrika samt Sydostasien, där volymerna ökade med 4,2 procent respektive 3,9 procent. Företagets verksamhet i Västafrika påverkades negativt av valutadevalvering och efterföljande inflation i Nigeria.

Arla Foods Ingredients (AFI ). AFI, ett helägt dotterbolag till Arla, ökade försäljningsvolymerna för segmentet högförädlat protein med 10,4 procent, men omsättningen minskade med 6,3 procent till 963 miljoner euro jämfört med 1 028 miljoner euro 2022. Under 2023 verkade AFI på en mycket utmanande marknad. Verksamheten mötte exceptionellt skiftande marknadspriser för vassle- och laktosbaserade ingredienser samt drabbades av volatila valutor, bland annat genom devalveringen i Argentina, där AFI har en produktionsanläggning.

Global Industry Sales. Den totala andelen mjölk som såldes inom Global Industry Sales ökade till den historiskt höga volymen 27,4 procent, jämfört med 23,6 procent 2022. Omsättningen minskade med 8,7 procent, till 2 214 miljoner euro, från 2 531 miljoner euro 2022, drivet av en snabb nedgång för industripriserna under första halvåret. Priserna på de internationella industrimarknaderna började återhämta sig under andra halvåret 2023, främst mot bakgrund av en minskad mjölkproduktion i världen.

Minskad köpkraft pressade Arla Sverige

Precis som resten av koncernen hade Arla Sverige ett tudelat år. Efter en tuff start, gjordes en stark återhämtning under andra halvåret. Omsättningen gick ner med 3,7 procent till 1 536 miljoner euro, jämfört med 1 594 miljoner euro 2022. Även volymerna minskade. Försäljningen av produkter under strategiska varumärken sjönk med 5,1 procent.

Om Sverige ska klara av klimatomställningen, krisberedskapen och kostnadskrisen behöver lönsamheten på mjölkgårdarna öka, menar Arlas Sverige-vd Cecilia Kocken.

– Det har varit en prövande tid för svenska hushåll och företag. Många har varit tvungna att se över sin vardagsekonomi och göra aktiva val för att spara pengar, exempelvis genom att köpa billigare eller färre matvaror. För att möta den här situationen genomförde vi stora prissänkningar på Arlas mejeriprodukter förra året. Men på sikt behöver fler konsumenter vara beredda att betala lite mer för svensk mat, som är laddad med extra omsorg om djuren, miljön och klimatet, säger hon.

Under året togs flera viktiga steg i hållbarhetsarbetet, både på Arlagårdarna och i företaget som helhet.

– Arlas ägare har effektiviserat arbetet på gårdarna och sänkt sina klimatutsläpp. På mejerierna har vi slimmat energianvändningen och fortsatt resan mot fossilfrihet, och vår sedan länge fossilfria fordonsflotta har fyllts på med ännu fler biogas- och elbilar, säger Cecilia Kocken.

Prognos för 2024

Arla bedömer att de utmanande marknadsförhållandena – drivna av externa faktorer som minskad köpkraft för konsumenterna, valutautvecklingen samt geopolitiska spänningar och osäkerhet – kommer att fortsätta påverka verksamheten under första halvåret 2024.

– Även om vi räknar med fortsatt volatilitet på flera nivåer bidrar vändningen under andra halvåret till att vi inleder 2024 med en positiv framtidstro. Osäkerheten kvarstår, världsläget är oroligare än på länge och den ekonomiska avmattningen som detta bidrar till kan förstås påverka vår verksamhet negativt. Arla har dock en stark finansiell ställning och den globala efterfrågan på mejeriprodukter är fortsatt stor, säger Peder Tuborgh.

Arla bedömer att tillväxttakten under sista halvåret 2023 kommer att fortsätta under de första sex månaderna av 2024. Om det håller i sig resten av året skulle det innebära att den volymdrivna tillväxten för 2024 som helhet återgår till intervallet 1–3 procent, men marknads- och tillväxtprognoserna för andra halvåret är osäkra.

Koncernens omsättning för 2024 förväntas landa i spannet 13,2–13,7 miljarder euro. Nedgången beror främst på lägre försäljningspriser jämfört med de rekordhöga nivåerna i början av 2023 samt på negativa valutaeffekter. Nettoresultatandelen kommer att ligga mellan 2,8 och 3,2 procent och effektivitetsvinsterna inom intervallet 85–105 miljoner euro. Skuldsättningsgraden förväntas ligga i intervallet 2,4–2,8. Den 29 februari publicerar Arla sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023.

Årsresultat 2023 – nyckeltal:

 • Koncernens omsättning 13,7 miljarder euro
 • Arlaintjäning 47,0 eurocent per kilo mjölk
 • Mjölkvolym 13,9 miljarder kilo
 • Nettoresultatandel av omsättningen 2,8 procent
 • Effektivitetsvinster netto 114 miljoner euro
 • Skuldsättningsgrad 2,6
 • Total volymdriven omsättning från strategiska varumärken -0,7 procent. Inkluderar Lurpak, Arla Puck, Castello och Starbucks
  • Volymdriven omsättning från strategiska varumärken under första halvåret 2023: -6,0 procent
  • Volymdriven omsättning från strategiska varumärken under andra halvåret 2023: +4,1 procent
 • Investeringarna uppgick till rekordhöga 601 miljoner euro jämfört med 521 miljoner euro 2022.

Strategiska varumärken

Arla® är det största strategiska varumärket mätt i omsättning och ett paraplyvarumärke med flera olika undervarumärken som omfattar bland annat mjölk, yoghurt, grädde, pulver och ost. Arla utmanades generellt under 2023. Varumärkesvolymerna minskade med 2,8 procent jämfört med 2022, en återgång till nivåerna före pandemin. Högre priser bidrog till en liten omsättningsminskning, 3 618 miljoner euro jämfört med 3 702 miljoner euro 2022. Vissa undervarumärken hade en mycket hög volymtillväxt trots högre priser, till exempel Arla Protein som ökade med 60,5 procent.

Lurpak® är det ledande varumärket inom smör och bredbart matfett i Danmark, Mellanöstern & Nordafrika och Storbritannien och säljs i 100 länder. Lurpak ökade sina volymer med 0,8 procent jämfört med 2022, med högre försäljning än före covid-19. Omsättningen ökade med 2,9 procent till 772 miljoner euro, jämfört med 750 miljoner euro 2022.

Puck® Arlas starka varumärke i Mellanöstern, och det ledande varumärket inom bredbar ost i Mellanöstern & Nordafrika, ökade volymerna med 6,5 procent, jämfört med 4,7 procent under 2022. Omsättningen ökade med 4,9 procent till 526 miljoner euro, från 504 miljoner euro under 2022.

Castello® De smakrika ostarna från Castello har en historia som sträcker sig tillbaka till 1893. Castello hade en volymnedgång på 1,7 procent jämfört med 2022. På grund av högre priser förbättrades omsättningen dock med 3,0 procent till 246 miljoner euro, jämfört med 238 miljoner euro 2022. Kategorin varumärkesost och i synnerhet specialost, där Castello finns, hade det tufft under en period med inflation och lågkonjunktur.

Starbucks® Arla och Starbucks startade sitt samarbete 2010, och marknaden för drickfärdiga kaffedrycker fortsätter att växa. Det licensierade varumärket Starbucks, som nu finns i mer än 50 länder, hade en volymtillväxt på 15,7 procent under 2023, trots negativa effekter på många marknader på grund av inflation och ekonomisk osäkerhet.

Läs Arlas årsredovisning 2023

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76