Arlas resultat 2022: Historiskt högt mjölkpris mildrade pressen på mjölkbönder

Lästid
7 min
Förra årets höga mjölkpris bidrog till att minska pressen på Arlabönderna. Foto: Arla
Publicerad
09 februari 2023
Kontakter:
Presskontakt

Trots ett 2022 präglat av inflation, krig och kostnadsökningar lyckades Arla leverera ett bra resultat, som gjorde det möjligt att betala ett historiskt högt mjölkpris till bönderna. Det europeiska mejerikooperativet tog också viktiga steg i sitt hållbarhetsarbete, bland annat genom att utveckla en modell för hållbarhetsersättning som införs under 2023.

Arlas omsättning på koncernnivå ökade med 23,2 procent till 13,8 miljarder euro, jämfört med 11,2 miljarder euro under 2021. Omsättningsökningen drevs nästan uteslutande av högre priser. Lägre utbud av mjölkråvara och en relativt hög efterfrågan drev upp industripriserna, vilket bidrog till ökningen.

Arla betalade ett konkurrenskraftigt mjölkpris till sina ägare, mjölkbönderna, som ökade med 40,5 procent från 37 eurocent per kilo mjölk för 2021 till 52 eurocent per kilo för 2022.

Arlaintjäningen uppgick till 55,1 eurocent per kilo mjölk 2022, en ökning med 38,8 procent jämfört med 2021. Arlaintjäningen är ett nyckeltal som mäter det värde Arla skapar per kilo mjölk och inkluderar det utbetalade mjölkpriset plus efterlikvid och konsolidering.

Under 2022 uppnådde Arla ett nettoresultat på 382 miljoner euro, eller 2,8 procent av omsättningen, vilket är i den lägre delen av målintervallet på 2,8–3,2 procent av omsättningen. Resultatet gör det möjligt för Arlas styrelse att föreslå en efterlikvid till ägarna, inklusive ränta på insatt kapital, på 2,2 eurocent per kilo levererad mjölk. Summan ligger i linje med den nivå som fastställts i Arlas nya konsolideringspolicy och betalas för första gången ut i form av två delbetalningar i september 2022 och mars 2023.

Det höga mjölkpriset bidrog till att minska pressen på mjölkbönderna, som ställdes inför kraftigt stigande produktionskostnader när priserna på foder, gödningsmedel och energi nådde historiskt höga nivåer.

– 2022 dominerades av inflation och osäkerhet för både våra ägare och företaget. Trots denna utmanande miljö levererade vi goda resultat. Som kooperativ tog vi ett historiskt steg genom beslutet att införa en hållbarhetsersättning, som kopplar de enskilda ägarnas mjölkpris till hållbarhetsåtgärder och hållbarhetsresultat på gårdarna. Totalt kommer upp till 500 miljoner euro att omfördelas varje år, vilket visar på vår ambition att ligga i framkant när det gäller hållbar mjölkproduktion, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

Varumärkestillväxten bromsade in på grund av förändrade köpbeteenden

Efter två år med stark tillväxt inom dagligvaruhandeln avtog den volymdrivna omsättningsökningen från varumärkesprodukter under 2022. De högre levnadsomkostnaderna påverkade konsumenterna och satte press längs hela värdekedjan. Den urholkade köpkraften – särskilt i Europa och Afrika – ledde till att hushållen både köpte billigare produkter och konsumerade en mindre mängd mejerivaror. I slutet av 2022 hade efterfrågan i den europeiska mejerikategorin minskat med cirka 5 procent jämfört med samma tidpunkt 2021.

Kommersiella segment präglade av inflation

Arla delar in sin verksamhet i fyra kommersiella segment.

Arla Europe. Historiskt hög inflation ledde till stora prisökningar. Omsättningen ökade med 17,4 procent till 7 771 miljoner euro, jämfört med 6 621 miljoner euro under 2021. Den volymdrivna varumärkestillväxten föll med 4,2 procent när konsumenterna valde billigare alternativ och letade efter extrapriser. Vissa produktkategorier och varumärken hade betydande volymminskningar. Hårdast drabbat var kategorin smör och bredbara produkter, där volymminskningen var 7 procent. Trots utmaningarna hade Arlas region Nederländerna/Frankrike/Belgien en varumärkestillväxt på 1,3 procent. Starbucks levererade en tillväxt på 14,4 procent, Arla Protein med 48,1 procent och Arla Pro med 20,4 procent.

Arla International. Omsättningen ökade med 17,2 procent till 2 463 miljoner euro, från 2 101 miljoner euro under 2021. Merparten av utvecklingen var relaterad till prishöjningar, som var nödvändiga för att kompensera för de stigande produktionskostnaderna. Den volymdrivna varumärkestillväxten backade med 1,2 procent. Men i Mellanöstern och Nordafrika samt Sydostasien uppnåddes en rekordhög tillväxt för varumärkesprodukter, där volymerna ökade med 4,3 respektive 21,3 procent. Det gick trögt för verksamheten i Kina på grund av den fullständiga nedstängningen relaterad till covid under hela året.

Arla Foods Ingredients (AFI). AFI, ett helägt dotterbolag till Arla, ökade volymerna för kategorin högförädlat protein med 6,8 procent och levererade en omsättningsökning på 29,5 procent, motsvarande 1 028 miljoner euro jämfört med 794 miljoner euro för samma period föregående år. Stark efterfrågan på AFI:s specialiserade vassleprotein- och laktosprodukter stärkte marginalerna i en mycket dynamisk marknadsmiljö med rekordhöga energi- och råvarupriser.

Global Industry Sales. Den totala andelen mjölkpulver ökade till 23,6 procent, jämfört med 22,1 procent förra året. Omsättningen i det här kommersiella segmentet ökade med 45,2 procent till 2 531 miljoner euro från 1 743 miljoner euro under 2021, som ett resultat av högre industripriser. En stark utveckling för Global Industry Sales var en viktig drivkraft bakom det konkurrenskraftiga mjölkpriset till Arlas ägare, mjölkbönderna.

Arla Sverige

Omsättningen i Arla Sverige ökade med 11,4 procent till 1 594 miljoner euro, jämfört med 1 431 miljoner euro 2021.

Precis som i resten av koncernen drivs omsättningsökningen nästan uteslutande av stigande priser i dagligvaruhandeln och Foodservice. Prishöjningarna gjorde det möjligt för Arla att betala ett rekordhögt mjölkpris till sina ägare, mjölkbönderna, för att kompensera för de historiskt höga kostnaderna på gårdarna.

– Under andra hälften av 2022 reagerade både hushåll och företag allt kraftigare på den stigande inflationen. Försäljningsvolymerna gick ner och Arlas försäljning av produkter under strategiska varumärken minskade med totalt 3,9 procent under året. Starbucks stack ut positivt med en tillväxt på 3,8 procent, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström och fortsätter:

– Vi har tagit flera viktiga steg i hållbarhetsarbetet. Den nya bioenergianläggningen i Jönköping som invigdes i maj förra året gör att mejeriet nu är nästintill fossilfritt. Vår fossilfria fordonsflotta har utökats med fler el- och biogaslastbilar. Och på de ekologiska gårdarna har vi undersökt jordhälsa och kartlagt biologisk mångfald.

Klimatutsläppen fortsätter att minska

Arlas program för utsläppsminskningar levererade enligt plan under 2022. Inom scope 1 och 2 sänkte Arla sina utsläpp med 4 procentenheter och totalt med 29 procent jämfört med företagets basår 2015.

Företagets planer på att fortsätta gå över från fossila till förnybara bränslen ligger kvar, men riskerna för störningar i gasförsörjningen i Europa gjorde det nödvändigt att temporärt gå över till olja för att driva vissa produktionsanläggningar. Arla kompenserade för de ökade utsläppen genom köp av fler certifikat för förnybar el. Dessutom satte Arla upp ett nytt mål om att köpa 100 procent förnybar el i Europa till 2025, vilket blir möjligt tack vare att ett nytt inköpsavtal om el ingåtts.

Under 2022 minskade Arlas scope 3-utsläpp med 2 procentenheter per kilo mjölk och vassle. Arla vidtog även åtgärder för att ytterligare minska scope 3-utsläppen genom att lansera en modell för hållbarhetsersättning, som kopplar mjölkpriset till hållbarhetsåtgärder på gårdarna. När hållbarhetsersättningen träder i kraft i augusti 2023 kan bönderna tjäna upp till 3 eurocent per kilo mjölk för sina åtgärder som bidrar till att uppnå Arlas 2030-mål om att minska klimatutsläppen inom scope 3 med 30 procent per kilo mjölk och vassle, samt andra hållbarhetsåtgärder, till exempel att öka den biologiska mångfalden.

Utsikter för 2023

Arla bedömer att den höga inflationen och volatiliteten fortsätter att påverka verksamheten under 2023. Koncernchef Peder Tuborgh kommenterar effekterna så här:

– 2023 kommer utan tvekan att bli ännu ett svårt år när den utmanande ekonomiska situationen globalt och de pågående effekterna av kriget i Ukraina fortsätter att påverka energimarknaden och produktionskedjorna. Vi ser för närvarande att kostnadspressen på ägarna minskar något och därför bedömer vi att balansen mellan utbud och efterfrågan på mejerimarknaden normaliseras under 2023. Industripriserna började dock falla kraftigt under fjärde kvartalet 2022, och vi förväntar oss en fortsatt nedgång på industrimarknaderna under 2023. Vi räknar också med att se en fortsatt avmattning för varumärkestillväxten på grund av oron för en lågkonjunktur samt konsumenternas minskade köpkraft.

De ekonomiska effekterna är som störst under 2022 och 2023 och Arla räknar med en återgång till tillväxt från 2024. Baserat på dessa antaganden bedömer Arla att varumärkesvolymerna kommer att minska med 3,5 till 1,5 procent under 2023, samt att volymerna börjar öka igen från 2024, inom intervallet 1–4 procent.

Koncernens omsättningsutsikter för 2023 förväntas bli 13,6–14,2 miljarder euro, nettoresultatandelen kommer att ligga i intervallet 2,8–3,2 procent och effektivitetsvinsterna inom intervallet 55–85 miljoner euro. Skuldsättningsgraden förväntas ligga i intervallet 2,4–2,8.

Den 23 februari publicerar Arla sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022.

Årsresultat 2022 – nyckeltal 

  • Koncernens omsättning 13,8 miljarder euro
  • Arlaintjäning 55,1 eurocent/kilo
  • Mjölkvolym 13,5 miljarder kilo
  • Nettoresultatandel av omsättningen 2,8 procent
  • Effektivitetsvinster netto 101 miljoner euro
  • Skuldsättningsgrad 3,0
  • Total volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken -3,2 procent. Inkluderar Arla®, Castello®, Lurpak®, Puck® och Starbucks®

Strategiska varumärken

Arla®  är det största strategiska varumärket mätt i omsättning och ett paraplyvarumärke med flera olika undervarumärken som omfattar bland annat mjölk, yoghurt, grädde, pulver och ost. 2022 var utmanande för Arla® då konsumenter reagerade på högre priser och normaliseringen efter covid-19. Varumärkesvolymerna minskade med 4,3 procent jämfört med 2021, men varumärket behöll sin värdeandel på våra kärnmarknader. Omsättningen ökade med 10,2 procent till 3 702 miljoner euro, jämfört med 3 359 miljoner euro under 2021.

Lurpak®  är det ledande varumärket inom smör och bredbara produkter i Danmark, MENA och Storbritannien och säljs i 95 länder. Lurpak® hade en volymnedgång på 7,6 procent jämfört med 2021 drivet av prishöjningar och en övergripande nedgång för kategorin. Omsättningen ökade med 16 procent till 750 miljoner euro, från 646 miljoner euro under 2021.

Puck®  är Arlas starka varumärke i Mellanöstern och det ledande varumärket inom bredbar ost i MENA. Volymerna för Puck® ökade med 4,7 procent, vilket ska jämföras med 3,2 procent under 2021. Omsättningen ökade med 31,8 procent till 504 miljoner euro, från 383 miljoner euro under 2021.

Castello®  hade en volymnedgång på 6,9 procent jämfört med 2021. Omsättningen ökade med 24,4 procent till 239 miljoner euro, jämfört med 192 miljoner euro under 2021.

Starbucks® Det licensierade varumärket Starbucks® drickfärdiga kaffesortiment levererade en volymtillväxt på 12,4 procent under 2022, trots prisökningar i hela portföljen.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76