Arlas halvårsresultat 2023: Att hitta rätt balans på en marknad som är på väg nedåt

Lästid
5 min
I takt med att hushållens köpkraft blivit sämre har försäljningen av mejerivaror minskat, och handelns egna märkesvaror, EMV, och lågprisprodukter utmanar varumärkesprodukter. Foto: Arla
Publicerad
29 augusti 2023
Kontakter:
Presskontakt

Första halvåret 2023 präglades av hög inflation, fallande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter och ett förändrat konsumentbeteende. Detta drog ner Arlas resultat. Men det bondeägda företaget har lyckats mildra de negativa effekterna och uppnå en Arlaintjäning på 49,7 eurocent per kilo mjölk, vilket möjliggör en efterlikvid till Arlabönderna på 1 eurocent per kilo mjölk för halvårsvolymerna, som planerat.

Arlas omsättning var 7 067 miljoner euro första halvåret 2023, en ökning med 10,7 procent jämfört med samma period i fjol (6 382 miljoner euro), drivet av högre priser inom dagligvaruhandeln och Foodservice.

Omsättningen för varumärkesprodukter ökade med 6,9 procent tack vare att Lurpak ökade med 7,2 procent och Arla med 3,6 procent. Den genomsnittliga Arlaintjäningen, som mäter skapat värde per kilo ägarlevererad mjölk, låg på nästan samma nivå som första halvåret 2022, med en liten ökning på 0,1 eurocent per kilo till 49,7 eurocent per kilo. Jämfört med Arlaintjäningen för helåret 2022 minskade den dock med 5,4 eurocent per kilo.

Nettoresultatet var 103 miljoner euro, eller 1,5 procent av omsättningen, vilket kan jämföras med ett nettoresultat på 3 procent under samma period förra året.

Sänkt mjölkpris till Arlabönderna

Till följd av sjunkande priser på världsmarknaden för mejeriprodukter har mjölkpriset till Arlabönderna sänkts rejält från förra årets rekordnivåer, och kooperativet försöker nu hitta en ny balans på en marknad där mjölkproduktionen ökar samtidigt som hushållen lägger mindre pengar på mat.

Arlas genomsnittliga a contopris var 48,2 eurocent per kilo mjölk första halvåret 2023, vilket kan jämföras med 46,6 eurocent per kilo första halvåret 2022 och 52 eurocent per kilo för helåret 2022.

– Som väntat satte marknadsförhållandena press på våra varumärkesprodukter. Men vi har lyckats skydda våra marknadsandelar gentemot konkurrenterna och det gläder mig att vi har säkrat koncernens vinst, ett konkurrenskraftigt mjölkpris och en efterlikvid till våra ägare, mjölkbönderna, på 1 eurocent per kilo mjölk baserat på halvårsvolymerna, som planerat, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Förändrat köpbeteende pressar varumärkesprodukter

Efter flera år av hög volymdriven tillväxt för Arlas strategiska varumärken har siffrorna nu vänt till minus. Volymtillväxten för Arlas strategiska varumärken landade på minus 6 procent för första halvan av 2023.

– Under årets första sex månader har vi sett ett fortsatt högt inflationstryck. Det har bland annat lett till att konsumenter i större utsträckning valt lågpriskedjor och butikernas egna märkesvaror, vilket pressar våra varumärkesprodukter, säger Arlas finansdirektör Torben Dahl Nyholm.

I Europa har ett fåtal varumärken lyckats behålla en hög volymtillväxt på en oförutsägbar marknad. Starbucks-verksamheten växte med 21,6 procent och Arla Protein med 51,6 procent. Inom International ökade varumärkesvolymerna för både Starbucks och Puck med 3,3 procent.

Som en följd av de osäkra marknadsförhållandena hade Foodservice-verksamheten en volymtillväxt på minus 1,8 procent. Det kan jämföras med plus 19 procent första halvåret 2022, när den ökande efterfrågan efter pandemin resulterade i mycket höga siffror. Under andra halvåret förväntar sig Arla att se tillväxt igen.

Fyra kommersiella segment

Arla delar in sin verksamhet i fyra kommersiella segment.

Arla Europe. Omsättningen ökade med 15,4 procent till 4 081 miljoner euro, jämfört med 3 535 miljoner euro under samma period förra året. Den volymdrivna omsättningen från varumärken minskade med 5,7 procent till följd av den allmänna marknadstrenden med negativ tillväxt inom dagligvaruhandeln på alla europeiska marknader.

Arla International. Omsättningen ökade med 3,6 procent till 1 243 miljoner euro. Omsättningen påverkades positivt av prishöjningar som genomfördes under 2022. Detta motverkades dock av en ogynnsam utveckling för de viktigaste valutorna på minus 3,7 procent och en underliggande nedgång med 4 procent för den volymdrivna omsättningen från varumärken på grund av lägre efterfrågan.

Arla Foods Ingredients (AFI), ett helägt dotterbolag till Arla, ökade sin omsättning med 10,8 procent till 513 miljoner euro, vilket kan jämföras med 463 miljoner euro samma period förra året. Produktvolymerna för förädlat vassleprotein ökade med 5,2 procent. Andelen förädlade produkter på 80,3 procent innebar en nedgång från 81,8 procent samma period förra året på grund av ökade standardvolymer.

Global Industry Sales (GSI). Volymerna ökade markant under första halvåret 2023, dels som en följd av mer invägd mjölkråvara från Arlabönderna, dels på grund av lägre efterfrågan från dagligvaruhandeln både i Europa och resten av världen. Volymerna i GSI ökade med 33,1 procent jämfört med första halvåret 2022 och pulverprodukter ökade mest. Volymerna har ökat med 20,5 procent från utgången av 2022.

Arla Sverige

Omsättningen för Arla Sverige var 8,9 miljarder kronor, cirka 1,2 miljarder kronor mer än under första halvåret i fjol. Precis som i resten av koncernen beror ökningen nästan helt på högre priser till dagligvaruhandeln och Foodservice.

Samtidigt har den volymdrivna omsättningen för Arlas strategiska varumärkesprodukter i Sverige minskat med i genomsnitt 10 procent, i takt med att många hushåll har handlat färre mejerivaror och bytt till billigare alternativ för att få ihop vardagsekonomin.

Hållbarhetsersättningen betalas nu ut varje månad

Förra året lanserade Arla en ny modell för hållbarhetsersättning för att uppmuntra och finansiera klimat- och miljöarbetet på gårdarna. Under första halvan av 2023 har Arlabönderna börjat sätta sig in i det nya vetenskapsbaserade ersättningssystemet.

I juni hade 7 300, motsvarande 94 procent, av Arlas ägare skickat in sina klimatberäkningsdata för året och laddat upp nästan 30 000 dokument för att registrera hållbarhetsaktiviteter som foder- och proteineffektivitet, gödselanvändning, biologisk mångfald, kolinlagring och användning av förnybar el.

– Från och med den 1 juli 2023 är ersättningen integrerad i mjölkpriset som betalas ut varje månad. Därmed har våra ägare, mjölkbönderna, tydliga och mycket konkreta ekonomiska incitament för att minska sitt klimat- och miljöavtryck, säger Peder Tuborgh.

Utsikter för andra halvåret

Även om inflationen troligen kommer att dämpas, räknar Arla med att även resten av 2023 kommer att präglas av stor osäkerhet.

– Vi bedömer att inflationen kommer att fortsätta påverka konsumenternas köpkraft och pressa varumärkesvolymerna på de flesta av våra marknader. Vi förväntar oss dock att en uppgång för mejeriprodukter i stort kommer att bidra till att varumärkestillväxten långsamt tar fart igen, säger Peder Tuborgh.

Arla har skruvat ner sin förväntade omsättning för helåret till 13,2–13,7 miljarder euro och räknar med att göra ett resultat på omkring 2,8–3,0 procent av omsättningen (den tidigare prognosen var 2,8–3,2 procent), vilket ger utrymme för en efterlikvid till ägarna i enlighet med konsolideringspolicyn.

Halvårsresultat 2023 – nyckeltal

  • Koncernens omsättning 7,1 miljard euro
  • Arlaintjäning: 49,7 eurocent per kilo mjölk
  • Mjölkvolym: 7 miljarder kilo
  • Nettoresultatandel av omsättningen: 1,5 procent
  • Effektivitetsvinster netto: 23 miljoner euro
  • Skuldsättningsgrad: 3,3 procent
  • Volymdriven omsättning från strategiska varumärken (SBVDRG): - 6 procent. Inkluderar Arla, Castello, Lurpak, Puck och Starbucks.
  • Omsättning från strategiska varumärken (SBRG): 6,9 procent

Strategiska varumärken

Arla är det största strategiska varumärket mätt i omsättning och ett paraplyvarumärke med flera olika undervarumärken som omfattar bland annat mjölk, yoghurt, grädde, pulver och ost.
SBVDRG - 8,8 procent
SBRG 3,6 procent

**Lurpak ** är det ledande varumärket inom smör och bredbara produkter i Danmark, Mellanöstern & Nordafrika och Storbritannien och säljs i 95 länder.
SBVDRG - 6,6 procent
SBRG 7,2 procent

Castello De smakrika ostarna från Castello har en historia som sträcker sig tillbaka till 1893.
SBVDRG - 4,4 procent
SBRG 9,6 procent

Puck är Arlas starka varumärke i Mellanöstern och det ledande varumärket inom bredbar ost i Mellanöstern & Nordafrika.
SBVDRG 3,1 procent
SBRG 10,5 procent

Starbucks Arla och Starbucks startade sitt samarbete 2010, och marknaden för drickfärdiga kaffedrycker fortsätter att växa.
SBVDRG 15,2 procent

Här kan du ladda ner halvårsrapporten: https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76