Arla Foods årsresultat 2021: Fortsatt tillväxt på volatil marknad

Lästid
8 min
Arla Foods årsresultat 2021: Fortsatt tillväxt på volatil marknad
Publicerad
10 februari 2022
Kontakter:
Presskontakt

Trots en fortsatt pandemieffekt och volatilitet på marknaden till följd av hög inflation levererade mejerikooperativet Arla ett stabilt resultat under hela 2021. Företaget redovisade varumärkestillväxt och en avkastning till mjölkbönderna som äger Arla i den högre änden av förväntningarna.

Arlas globala omsättning ökade med 5,6 procent till 11,2 miljarder euro (jämfört med 10,6 miljarder euro 2020). Det beror framför allt på högre försäljningspriser och att försäljningen av produkter inom strategiska varumärken ökade med 4,5 procent.

Arlaintjäningen, som mäter det värde som Arla skapar per kilo mjölk från ägarna, uppgick till 39,7 eurocent 2021, jämfört med 36,5 eurocent 2020.

Arlabönderna mötte under hela 2021 återigen utmaningar i form av stigande kostnader. Arla hade ett konkurrenskraftigt mjölkpris till ägarna som steg drygt 20 procent under året.

I Arlas affärsstrategi för den kommande femårsperioden, Future26, ingår stora investeringar för ökad hållbarhet och konkurrenskraft. För att genomföra det beslutade representantskapet, som är mjölkböndernas högsta beslutande organ i kooperativet, om en ny konsolideringspolicy. Den nya policyn innebär att efterlikviden till mjölkbönderna ökade till 1,5 eurocent per kilo mjölk istället för tidigare 1,0 eurocent, förutsatt att kooperativet uppnår en årlig nettoresultatandel på minst 2,8 procent av omsättningen.

"2021 var ett tufft år på gårdarna då både mjölkbönderna och Arla påverkades av pandemins fortsatta effekter och snabbt stigande produktionskostnader. Därför är jag stolt över att företaget har kunnat leverera en intjäning som placerar Arla bland marknadsledarna i Europa och stödjer våra ägare. Tack vare mjölkböndernas, de anställdas och ledningens imponerande insatser navigerade vi framgångsrikt i denna besvärliga situation och säkrade ett högt värde för böndernas mjölk", säger Jan Toft Nørgaard, Arlas styrelseordförande.

Mejeriprodukter populära i varukorgarna både i butiken och digitalt

Försäljningen till dagligvaruhandeln lyckades återigen uppfylla höga förväntningar och Arlas strategiska varumärken levererade 4,5 procents volymtillväxt under 2021, med fortsatt stor efterfrågan på mejeriprodukter i hemmet. Arla®, Castello® och Starbucks® fortsatte att öka under 2021 efter rekordtillväxten 2020. Även Lurpak® tog marknadsandelar i både Danmark och Storbritannien. Arlas ökade investeringar i e-handelsverksamheten lade grunden för en 17-procentig tillväxt i de digitala kanalerna.

"Våra strategiska varumärken utvecklades exceptionellt bra under 2021, eftersom konsumenterna runt om i världen hade fortsatt stor aptit på högkvalitativa och naturligt näringsrika mejeriprodukter. Månad efter månad lyckades vi hantera försäljning och upprätthålla tillgänglighet på produkter. Detta samtidigt som efterfrågan varierade stort när konsumtionen flyttats mellan hemmet, restauranger och ”on-the-go” i takt med att restriktionerna lättade något", säger Peder Tuborgh, Arlas koncernchef.

Tillväxt inom kommersiella segment

Arla delar in sin verksamhet i fyra kommersiella segment.

Arla Europe ökade omsättningen till 6 621 miljoner euro jämfört med 6 413 miljoner euro 2020 och fortsatte att vinna marknadsandelar på de flesta av de europeiska marknaderna med en stark varumärkesportfölj. Marknadsandelarna från föregående år har därmed förbättrats med 0,3 procent för alla kategorierna, trots färre måltider i hemmet när restriktionerna hävdes.

Arla Europe levererade en total varumärkesdriven volymtillväxt på 2,3 procent, utöver fjolårets exceptionella tillväxt på 5,9 procent, där Arla®, Starbucks® och Castello® levererade en stark tillväxt. Ur ett marknadsperspektiv ökade Storbritannien och den kombinerade regionen Nederländerna, Belgien och Frankrike sin varumärkesdrivna volymtillväxt med 3,8 respektive 8,4 procent.

Arlas europeiska Foodservice-verksamhet tog vara på möjligheterna med stark leveransförmåga, storkundsansvar och smidighet när hotell- och restaurangbranschen åter öppnade upp i många länder och levererade en varumärkesdriven volymtillväxt på 7,8 procent.

Arla International levererade en varumärkesdriven volymtillväxt på 9,1 procent, ett fortsatt starkt resultat efter fjolårets 11,6 procent. Utöver prissättning ökade även marknadsandelarna i Arla Internationals nyckelpositioner för Puck® i Mellanöstern och Nordafrika (MENA), där det blev det främsta varumärket för bredbar ost, samt för Arla® Dano i Bangladesh, som vann bästa mjölkvarumärke för sjunde året i rad.

För att stödja fortsatta tillväxt- och expansionsplaner för MENA-regionen investerade Arla i sin produktionskapacitet för smältbara ostar, drycker under varumärket Starbucks® och Puck® matlagningsgrädde och såser på anläggningarna i Bahrain och Saudiarabien. Den totala omsättningen för Arla International ökade till 2 101 miljoner euro jämfört med 1 975 miljoner euro 2020.

Arla Foods Ingredients (AFI), ett helägt dotterbolag till Arla, ökade sin verksamhet med 14,5 procent och levererade en ökad omsättning på 794 miljoner euro jämfört med 716 miljoner euro 2020. Betydande ökningar av råvaru- och energipriserna tärde dock på marginalerna.

Stark global efterfrågan och prisökningar, särskilt under andra halvåret 2021, ledde till en ökad omsättning som landade på 1 686 miljoner euro för globala industriprodukter, jämfört med 1 541 miljoner euro 2020, trots att en mindre mängd mjölk användes till industriprodukter på grund av ökad försäljning via Arlas dagligvaruhandelskanaler.

"2021 var ytterligare ett år som definierades av covid-19. Även om den globala ekonomin återhämtade sig mycket snabbare än väntat satte volatiliteten på mejerimarknaden och den höga inflationen press på företaget och våra ägare. Men vi har framgångsrikt lyckats navigera oss runt de globala utmaningarna, stärkt vår finansiella ställning och ökat tillväxten inom våra varumärken samtidigt som vi levererat besparingar i hela vår verksamhet", säger Torben Dahl Nyholm, Arlas koncernfinanschef.

Arlas förändrings- och kostnadsbesparingsprogram Calcium avslutades 2021 och levererade hållbara operativa effektivitetsvinster i hela organisationen, såsom optimering inom leveranskedjan och insourcing av marknadsföringsaktiviteter. Exklusive inflation gav programmet besparingar på 634 miljoner euro. Nettobesparingarna pressades 2021 på grund av en aldrig tidigare skådad inflation, vilket resulterade i totala nettobesparingar för Calciumprogrammet på 287 miljoner euro.

Hållbarhetsarbete i hela värdekedjan

Under 2021 fortsatte Arla sin ambitiösa hållbarhetsresa. Science Based Target Initiative (SBTi) godkände Arlas skärpta mål och plan för att minska utsläppen med 63 procent till 2030 för scope 1 och 2, vilket motsvarar de minskningar som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Det befintliga målet att minska utsläppen med 30 procent för scope 3 uppfyller även det SBTi:s nuvarande kriterier.

Arla genomförde den andra omgången klimatberäkningar på gårdarna och ökade insatserna för att använda gårdsdata, rådgivningstjänster och pågående forsknings- och pilotgårdsförsök för att tillgängliggöra mer kunskap och fler lösningar för mjölkgårdarna. Bönderna som producerar grön el fick också möjlighet att tillhandahålla energi till sitt eget kooperativ genom att sälja sina ursprungsgarantier till Arla till ett konkurrenskraftigt pris.

Från baslinjeåret 2015 har Arla minskat sin klimatpåverkan för den egna verksamheten (scope 1 och 2) med 25 procent, och för inköpta varor och tjänster (scope 3) med 7 procent. Arlabönderna fortsätter att vara bland de mest klimateffektiva mjölkbönderna i världen och producerar mjölk med i genomsnitt 1,15 kg koldioxid per kilo mjölk.

Arla Sverige fortsätter växa

Omsättningen i Sverige år 2021 var 14,517 miljarder SEK jämfört med 14,268 miljarder SEK år 2020, en ökning med 1,7 procent.

"Arla Sverige har under 2021 fortsatt att ta marknadsandelar för majoriteten av kunder, kategorier, kanaler och varumärken. Jag är väldigt stolt över det arbete som alla medarbetare gjort. I samband med att samhället långsamt öppnade upp igen såg vi också en återhämtning inom Foodservice. Under andra halvan av året har dock inflations- och råvarukostnader varit en stor utmaning", säger Kai Gyllström, vd Arla Sverige.

"2021 har markerat många milstolpar i vårt hållbarhetsarbete. Inte bara har vi invigt vår första fossilfria mjölkpulveranläggning i Visby och rullat ut vår första eldrivna lastbil i Göteborg, vi har även invigt vår första svenska innovationsgård för att kunna driva utvecklingen av framtidens mjölkproduktion. Resultaten från våra klimatberäkningar på gårdarna bekräftade att koldioxidavtrycket från ett glas Arlamjölk är runt hälften av världsgenomsnittet. För att fortsätta minska klimatpåverkan från våra produkter har vi minskat mängden plast i våra förpackningar med närmare 60 ton och vi har tillsammans med kunder genom Arla Deals, vårt digitala initiativ för att sälja produkter med kortare datum, lyckats rädda 873 ton färska mejeriprodukter", fortsätter Kai Gyllström.

Utsikter för 2022

Arla förväntar sig att inflationen och volatiliteten fortsätter att påverka verksamheten och andra sektorer långt in i 2022.

Peder Tuborgh kommenterar effekterna av detta:

"Det är mångfacetterat och svårt att förutsäga hur den pågående marknadsvolatiliteten och den höga inflationen kommer att påverka konsumenternas beteende. Tills marknaden stabiliserar sig på en ny nivå är det troligt att vi får se en avmattning av vår varumärkestillväxt. Vårt kooperativ vilar dock på en stark grund och precis som under åren 2020 och 2021 kommer vi att fortsätta vårt starka operativa genomförande genom hela vår leveranskedja för att möta eventuella nya krav och villkor i denna osäkra omvärld."

Arla planerar att investera 600 miljoner euro under 2022. Det gäller främst strukturella investeringar som att utöka produktionskapaciteten av Starbucks® vid Esbjerg Mejeri i Danmark, slutföra bygget av pulvertornet i Pronsfeld i Tyskland, expansionen av mozzarella på Branderup Mejeri i Danmark samt utöka produktionen i AFI:s ingrediensanläggningar. Arla planerar också att investera i ytterligare digitaliseringslösningar i leveranskedjan.

Koncernens omsättning för 2022 förväntas bli 11,8–12,4 miljarder euro, nettoresultatandelen kommer att ligga i intervallet 2,8–3,2 procent och skuldsättningsgraden förväntas ligga inom målintervallet 2,5–2,9.

Arla publicerar sin årsredovisning, ESG-rapport och CSR-rapport den 24 februari.

Nyckeltal från Arlas årsresultat 2021

Koncernens omsättning: 11,2 miljarder euro

Arlaintjäning: 39,7 eurocent/kilo

Mjölkvolym: 13,6 miljarder kilo

Nettoresultatandel: 3,0 procent

Calciumbesparingar: 155 miljoner, exkl. inflation

Skuldsättningsgrad: 2,6 procent

Volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken: 4,5 procent

Strategiska varumärken

Arla®
Arla® är det största strategiska varumärket baserat på omsättning och dess många populära underkategorier inom mjölk, yoghurt, grädde, mjölkpulver och ost. Arla® levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 4,4 procent och ökade omsättningen till 3 359 miljoner euro jämfört med 3 116 miljoner euro 2020.

Lurpak®
Lurpak® är det ledande varumärket för smör och bredbara smörprodukter I Danmark, Storbritannien och MENA och säljs i 95 länder. Lurpak® levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 0,5 procent och ökade omsättningen till 646 miljoner euro jämfört med 628 miljoner euro 2020.

Puck®
Puck® är Arlas starka varumärke för bland annat bredbar ost I MENA. Puck® ökade sin varumärkesandel och levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 2,7 procent. Omsättningen minskade lite på grund av växelkurseffekter till 383 miljoner euro jämfört med 403 miljoner euro 2020.

Castello®
Castello® ökade sin digitala kommunikation till större fokus på unga vuxna och att laga mat med ost. Castello® levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 6,1 procent och ökade omsättningen till 192 miljoner euro jämfört med 172 miljoner euro 2020.

Starbucks®
Det licensierade varumärket Starbucks® ready to drink-kaffesortiment nådde 250 miljoner sålda produkter. Starbucks® levererade en volymdriven varumärkestillväxt på 33,8 procent jämfört med 27,3 procent 2020.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76