Halvårsrapport: Arlas varumärken är omtyckta bland konsumenterna

Lästid
6 min
Omslag på halvårsrapporten 2021
Publicerad
26 augusti 2021
Kontakter:
Presskontakt

Under första halvåret 2021 fortsatte Arla att navigera i de operativa svårigheter som covid-19 innebär. Det globala mejerikooperativet levererade ekonomiska resultat och volymer inom varumärkesförsäljning i överkant av förväntningarna som drevs av dagligvaruförsäljningen. Kooperativet gav ägarna ett konkurrenskraftigt a contopris. Men den inflationsmiljö som covid-19 skapat förväntas försvåra för kooperativet och dess ägare med ökande produktionskostnader på grund av högre priser på bränsle, energi, förpackningar och foder.

Arlakoncernens totala intäkter ökade något, med 1,2 procent till 5 441 miljarder euro jämfört med 5 377 miljarder, under första halvåret 2020, vilket främst drevs av en fortsatt stor volymökning inom varumärkesförsäljning på 5,6 procent i alla mejerikategorier, särskilt inom dagligvaruhandeln.

Arlaintjäningen, som mäter det värde som Arla skapar per kilo levererad mjölk från ägarna, låg på 38,6 eurocent jämfört med 37,0 eurocent första halvåret 2020.

Arla betalade ett konkurrenskraftigt avräkningspris för ägarnasmjölk. Priset mot ägarna ökade under fyra månader i rad, vilket gav ett genomsnitt på 36,0 eurocent/kg under årets första halvår, vilket är 1,6 eurocent högre än samma period förra året.

Dock så har många av Arlas ägare drabbats av ökade produktionskostnader i och med att de globala priserna på bränsle, energi och foder ökar. I genomsnitt har foderpriserna ökat med 13 procent per ko under första halvåret 2021.

– Den globala efterfrågan på mejeriprodukter har varit fortsatt stor under första halvåret. Våra starka positioner i hela detaljhandeln och vårt engagemang för innovation, i kombination med verksamhetens och ägarnas resiliens, har inneburit att vi har levererat ett stabilt resultat för första halvåret 2021 och levererat god avkastning till våra ägare tack vare ett bättre mjölkpris, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Pålitliga varumärken finns kvar bland konsumenternas favoriter

Stor efterfrågan på mejeriprodukter i alla kategorier och ett starkt operativt utförande resulterade i att Arlas globala varumärken levererade en total ökad försäljningsvolym på 5,6 procent under första halvåret 2021. Varumärket Arla® ökade med 6,9 procent och levererade intäkter på 1 626 miljoner euro som drevs av underkategorier av varumärken som LactoFREE och Fill N' Full.

Arlas sortiment av licensierade varumärken utvecklades också bra, och i täten låg utbudet av färdiga drycker från Starbucks® som hade en 43-procentig volymökning i Europa, Mellanöstern och Afrika. Tillväxten syntes på alla marknader, men bland annat i Storbritannien och Danmark syntes en snabb tillväxt, som delvis drevs av betydande distributionsvinster i detaljhandelskanaler och introduktion av nya produkter, till exempel Starbucks Triple Shot och Starbucks Chilled Classics Grande.

Arlas Foodserviceverksamhet hade ett uppsving i försäljningen under våren, när hotell- och restaurangbranschen öppnade igen. Försäljningen har inte återhämtat sig helt på grund av omfattande globala störningar till följd av covid-19, en förändrad balans mellan detaljhandeln och hotell- och restaurangsektorn syns fortfarande när det gäller efterfrågan.

Varumärkesresultaten stöds av företagets digitala strategi, som främst fokuserar på att bygga upp e-handeln och den interna digitala marknadsverksamheten samt innovationen i produktionsanläggningarna. Arlas e-handelsverksamhet ökade med 33 procent i intäkter jämfört med samma period förra året då en tredjedel av de brittiska kunderna köpte matvaror minst en gång i veckan.

Positiva resultat i de kommersiella zonerna

Arla delar in sin verksamhet i fyra kommersiella segment:

Arlas europeiska segment fortsatte att leverera ett stabilt resultat med intäkter på 3 199 miljoner euro jämfört med 3 178 miljoner euro under samma period förra året, vilket alla marknader bidrog till. Marknadsvolymerna ökade stadigt med 2,5 procent trots den lilla nedgången inom Foodservice under första kvartalet 2021.

Arlas internationella segment levererade en varumärkestillväxt på 12,2 procent inom alla regioner och huvudvarumärken. På grund av effekterna av US-dollarns minskade värde och högre produktions- och servicekostnader ökade de totala intäkterna blygsamt med 1,3 procent till 1 037 miljoner euro jämfört med 1 024 miljoner euro. Men de negativa effekterna kompenserades i viss mån av prisökningar.

Arla Foods Ingredients (AFI), ett dotterbolag som ägs till 100 procent av Arla, fortsatte att förbättra verksamhetens kvalitet och intäkterna ökade till 387 miljoner euro jämfört med 360 miljoner euro första halvåret 2020. I början av juni tecknade AFI ett avtal med det nordirländska mejeriföretaget Dale Farm om att leverera vassle av hög kvalitet och säkra råmaterial för att bygga ut den värdeskapande verksamheten.

Arlas Global Industry Sales fortsatte att bygga vidare på goda kundrelationer. På grund av ökad försäljning via Arlas detaljhandelskanaler minskade den totala andelen mjölktorrsubstans från 23,6 procent förra året till 23,1 procent under 2021. Trots detta ökade intäkterna något, till 818 miljoner euro jämfört med 815 miljoner euro under samma period förra året, till följd av prisökningarna på den globala marknaden.

– Vi har fortsatt en stark ekonomisk ställning, trots den långvariga osäkerheten och de globala operativa svårigheterna på grund av covid-19. Under första halvåret 2021 har vi fortsatt att bedriva vår verksamhet effektivt i alla våra kommersiella segment. Men det höga inflationstrycket kommer att bli en utmaning under andra halvåret, säger Arlas koncernfinansdirektör Torben Dahl Nyholm.

Arla Sverige

Första halvåret har präglats av den pågående covid-19-pandemin och stigande insatskostnader.

Försäljningen för Arlas verksamhet i Sverige var i stort sett platt under första halvåret 2021 på 7,048 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning med 0,1 procent (7,044 miljarder kronor motsvarande perioden 2020).

Arlas strategiska egna varumärken i Sverige växte dock med 1,4 procent marknadsandelar på alla försäljningskanaler.

– Foodservicekunderna har på grund av effekterna från pandemin fortsatt ha en lägre efterfrågan än normalt men denna försäljning har kompenserats fullt ut i detaljhandeln. Parallellt har insatskostnaderna, både på gårdar och i hela leveranskedjan ökat. Vi är glada över att marknadsandelarna ökat för vår portfölj med egna varumärken, säger Kai Gyllstrom, chef för Arla Sverige.

Arla fortsätter höja ribban inom hållbarhet

Under första halvåret 2021 visade de första resultaten av Arlas klimatberäkning, en av världens största datainsamlingar om mejeriproduktion, att Arlas ägare är bland de mest klimateffektiva i världen med en genomsnittlig klimatpåverkan på 1,15 kilo/koldioxidekvivalent per kilo mjölkråvara. Den omfattande datainsamlingen framhävde också fem nyckelområden där mjölkbönder kan optimera sin produktion för att åstadkomma ytterligare minskningar och nå det vetenskapsbaserade målet på en 30-procentig minskning år 2030 och Arlas ambition att ha netto noll klimatavtryck 2050 och i Sverige 2045.

Arla har även vidtagit ytterligare hållbarhetsåtgärder i hela värdekedjan, inklusive förnybar energi, återvunna och återvinningsbara förpackningar samt inom finansiering. Under första halvåret 2021 emitterade Arla sina första gröna obligationer för att bidra till att finansiera de gröna investeringarna, och ägarna sluter cirkeln genom att stärka kooperativet med gröna elcertifikat.

Inflationsmiljön väntas sätta press på Calcium

Initiativ från Arlas förändrings- och kostnadsbesparingsprogram Calcium levererade över förväntan med besparingar före inflation på 82 miljoner euro, men en betydande ökning av inflationen resulterade i en nettobesparingseffekt på endast 29 miljoner euro.

– Under de senaste fyra åren har Calcium förändrat Arlas sätt att arbeta, spendera och investera, vilket har varit avgörande för att leverera vårt konkurrenskraftiga mjölkpris. På en normaliserad inflationsnivå har programmet överträffat vårt mål på 400 miljoner euro i besparingar, men om vi tittar på helåret kommer vårt effektiviseringsarbete sannolikt inte att kompensera helt för de betydande effekterna av det förväntade inflationstrycket som fortsätter under andra halvåret 2021, säger koncernchef Peder Tuborgh.

Arla sätter ett högre mål för helåret

Arla justerar de beräknade helårsintäkterna för 2021 till intervallet 10,6 miljarder euro till 11,0 miljarder euro och ökningen av försäljningsvolymerna för de egna varumärkena till 3–4 procent. Skuldsättningsgraden vid årets slut beräknas bli maximalt 2,8 procent. Nettovinstprognosen ligger kvar på 2,8 till 3,2 procent av intäkterna.

– Utsikterna är fortsatt volatila. Vårt recept för att hantera covid-19 har fungerat bra, men nu måste vi hantera omställningen till det nya normalläget lika bra. När det gäller efterfrågan förväntar vi oss en förändrad balans mellan detaljhandel och Foodservice som kommer att göra att vår detaljhandelsförsäljning går tillbaka till tidigare nivåer och vår varumärkestillväxt avtar. Den breda inflationen kommer också att fortsätta vara ett bekymmer för vårt företag och våra ägare, säger koncernchef Peder Tuborgh.


Här kan ni ladda hem rapporterna  https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Klockan 09:30 den 25 augusti presenteras halvårsrapporten på en digital presskonferens med koncernchef Peder Tuborgh och CFO Torben Dahl Nyholm

För att delta vid presskonferensen föranmäl er till Arla Sverige presschef Erik.Bratthall@arlafoods.com

Länkar

[Halvårsrapporter](http://to https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/)

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76