Halvårsrapport 2020 - Arla levererar starka resultat trots effekterna av den globala pandemin

Lästid
5 min
Halvårsrapport 2020 - Arla levererar starka resultat trots effekterna av den globala pandemin
Publicerad
03 september 2020
Kontakter:
Presskontakt

Covid-19-pandemin definierade första halvåret 2020 och visade på behovet av tillförlitlig produktion och distribution av livsmedel. Arla agerade snabbt för att skydda personal och verksamhet runt om i världen. I och med att företaget är väl positionerat både geografiskt och i kategorier kunde Arla framgångsrikt hålla verksamheten igång, trots globala utmaningar kring både logistik och tillverkning. Under första halvåret ökade Arlas volymtillväxt av globala varumärken med oöverträffade 10,4 procent och kooperativet levererade en stark och konkurrenskraftig Arlaintjäning, det värde Arla skapar per kilo mjölk från ägarna.

Arlakoncernens totala omsättning ökade med 2,8 procent till 5,4 miljarder EUR jämfört med 5,2 miljarder EUR under första halvåret 2019, främst på grund av högre varumärkesvolymer inom detaljhandeln på samtliga marknader. Arla ökade lönsamheten och nådde en nettoresultatandel på 3 procent av omsättningen, en ökning från 2,3 procent under första halvåret 2019.

Trots de utmanande villkoren på den globala marknaden låg mjölkpriset till ägarna stabilt på en konkurrenskraftig nivå under hela första halvåret 2020. Arlaintjäningen – som mäter det värde som Arla skapar per kilo ägarlevererad mjölk – låg på 37,0 eurocent jämfört med 36,1 eurocent första halvåret 2019.

”Det har verkligen varit onormala tider och jag är mycket stolt över våra medarbetare och våra resultat. Covid-19-pandemin är en av de allvarligaste krissituationer jag har upplevt som Arlas koncernchef, och vi – liksom många andra livsmedelsföretag – såg en mycket snabb förändring i konsumenternas matvanor när världens länder stängdes ned. Vi kanaliserade snabbt mjölk från vår Foodservice-verksamhet till detaljhandeln och lyckades upprätthålla ett stadigt flöde av efterfrågade produkter medan vår Foodservice-verksamhet hittade kreativa lösningar för att stödja sina kunder. Det visar hur robust och flexibelt vårt kooperativär.”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Arlas förändrings- och effektivitetsprogram Calcium levererade besparingar över förväntan på totalt 69 miljoner EUR trots pandemin. Kostnadsbesparingarna bestod främst av effektivitetsvinster i indirekta utgifter och optimering av supply chain-verksamheten.

”Vi har hanterat mycket hög volatilitet i den globala mejeriindustrin och fått uppleva kraftigt fallande råvarupriser och stora valutafall globalt sett. Tack vare vår position både geografiskt och i kategorier har vi kunnat leverera mycket starka finansiella resultat, ökat vår lönsamhet och säkrat fortsatta besparingar genom Calcium. Men läget är fortsatt mycket instabilt och vi måste fortsätta att vara vaksamma.”, säger Arlas koncernekonomidirektör Torben Dahl Nyholm.

Konsumenterna valde betrodda varumärken under pandemin
Eftersom restauranger, kaféer och matsalar var tvungna att stänga på grund av pandemin minskade Arlas Foodservice-verksamhet snabbt. Matlagningen och konsumtionen i hemmen ökade och konsumenterna valde betrodda mejeriprodukter, och detta uppvägde mer än väl den förlorade Foodservice-försäljningen och lägre råvarupriser. Den totala volymtillväxten från strategiska varumärken uppgick till oöverträffade 10,4 procent. De globala varumärkena Lurpak® och Puck® ökade med imponerande 17,7 respektive 16,7 procent.
Arla® påverkades av nedgången i Foodservice, men levererade ändå en volymtillväxt på 3,3 procent. Arlas mjölkbaserade drycker (MBB) levererade en volymtillväxt på 13,1 procent, främst tack vare Starbucks®.

”När konsumenter runt om i världen tvingades stanna hemma förväntade vi oss att våra hushållsvarumärken skulle gå bra och det har de verkligen gjort. Under nedstängningen har människor älskat att laga mat med vårt smör av märket Lurpak® och mejeri har verkligen fått ett uppsving på alla marknader. Och konsumenterna har uppskattat våra produkter. Nu när länderna öppnar igen undersöker vi hur vi bäst kan fortsätta att leverera våra pålitliga varumärken till kunder och konsumenter”, säger koncernchef Peder Tuborgh.

De kommersiella zonerna presterade över förväntan
Arla delar upp sin verksamhet i två kommersiella zoner, Europe och International. Båda zonerna påverkades kraftigt av pandemin, när rörelse- och resebegränsningar först infördes i Kina och sedan i större delen av Europa och USA. Det ledde till utmaningar vad gäller både logistik och supply chain, men både zonerna levererade trots det starka finansiella resultat och hög varumärkestillväxt.

Arlas europeiska foodservice-verksamhet såg en brant minskning, men detta kompenserades mer än väl av detaljhandelns starka resultat och en betydande ökning av e-handeln. Zonen Europe levererade en exceptionell varumärkestillväxt på hela 6,3 procent, främst tack vare Lurpak®, Arla® och Starbucks®. Europe ökade sin omsättning med 0,9 procent till 3 178 miljoner EUR jämfört med 3 149 miljoner EUR samma period föregående år.

Zonen International har nådde den högsta omsättningstillväxten på fem år med 22,1 procent, vilket är en ökning till 1 024 miljoner EUR jämfört med 839 miljoner EUR under första halvåret 2019. Mellanöstern och Nordafrika (MENA) var den främsta drivkraften bakom den betydande tillväxten, eftersom matlagningen i hemmen och den totala mejerikonsumtionen ökade kraftigt på grund av nedstängningar och utegångsförbud. Alla andra marknader inom International bidrog också positivt till omsättningsökningen. Den totala varumärkestillväxten uppgick till 19,5 procent och alla varumärken utom Castello® ökade kraftigt.

Under första halvåret 2020 hade Arla Foods Ingredients (AFI) starka resultat som stöddes av stabila verksamheter och ökad efterfrågan på AFI:s mervärdesprodukter inom segmentet pediatrik, hälsa och prestation, samt livsmedel. AFI ökade sin omsättning med 2,4 procent till 360 miljoner EUR jämfört med 352 miljoner EUR samma period föregående år.

Trading, som innebär råvaruförsäljning till andra företag, behöll sin starka position från 2019, men i och med att covid-19 påverkade de globala marknaderna föll råvarupriserna avsevärt och volymerna minskade när de kanaliserades till detaljhandeln. Tradings omsättning minskade med 8,3 procent under första halvåret 2020, från 861 miljoner EUR till 790 miljoner EUR.

Arlabönderna fortsätter hållbarhetsresan trots pandemin
Under hela pandemin har Arlas ägare fortsatt att leverera mjölk, samtidigt som de värnar om sina anställdas hälsa och säkerhet. De har också fortsatt sin hållbarhetsresa och i juni lämnade 90 procent av ägarna i hela Europa in sina klimatdata för att skapa en av världens största uppsättningar klimatdata från mjölkproduktion. De externa rådgivarna och Arla räknar med att ha de första resultaten från data klara i början av 2021.

Finansiella förväntningar för helåret 2020

Osäkerheten kring varaktigheten och intensiteten i de ekonomiska effekter och marknadseffekter som covid-19-pandemin orsakar förväntas fortsätta under hela andra halvåret 2020. Arla kommer att fokusera på att fortsätta navigera verksamheten genom de annalkande brexitförhandlingarna och den globala lågkonjunkturen.

”På kort sikt ser vi två mycket allvarliga och oförutsägbara risker för andra halvåret 2020. Den ena är att covid-19-pandemin fortsätter att kräva att vi ska befinna oss i krisläge, och den andra de potentiella negativa konsekvenserna av brexitförhandlingarna. På längre sikt måste vi se till att verksamheten är redo att navigera framgångsrikt genom den förväntade globala lågkonjunkturen. Vi måste alltså fortsätta att vara motståndskraftiga och flexibla och se till att Arla fortsätter att vara lika stabilt och konkurrenskraftigt som det är idag”, säger koncernchef Peder Tuborgh.

Trots de mycket osäkra externa faktorerna räknar Arla fortfarande med att uppfylla sina förväntningar för helåret med en omsättning för 2020 på 10,4–10,8 miljarder EUR, en nettoresultatandel på 2,8–3,2 procent av omsättningen och en skuldsättningsgrad vid årets slut i nedre delen av eller under målintervallet 2,8–3,4.

Arla Sverige

Omsättningen för Arlas verksamhet i Sverige ökade under första halvåret 2020 till 7,045 miljarder SEK vilket motsvarar en ökning med 0,9 procent (6,984 miljarder SEK motsvarande period 2019).

En ökad försäljning till detaljhandeln på 0.3 miljarder SEK balanserade tappet försäljning mot foodservicekunderna.

Arlas strategiska egna varumärkena i Sverige växte med 2.8 procent.

”Första halvåret har präglats av effekterna av covid-19-pandemin. Då våra foodservicekunder har drabbats hårt av effekterna av covid-19-pandemin så har försäljningen minskat i detta segment. Dock har ett ökat intresse och behov av att laga mat hemma resulterat i en ökad försäljning i detaljhandeln. Vi är både stolta över att vi har kunnat ställa om produktionen och möta konsumenternas ökade efterfrågan på t ex Svenskt Smör.” säger Patrik Hansson chef Arla Sverige.

Här kan ni ladda ner rapporten: https://www.arla.com/company/investor/half-year-re...

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76