Halvårsrapport 2019 - Bygger upp kraft under sällsynt marknadsstabilitet

Lästid
5 min
Halvårsrapport 2019 - Bygger upp kraft under sällsynt marknadsstabilitet
Publicerad
29 augusti 2019
Kontakter:
Presskontakt

Den första halvan av 2019 kännetecknades av en sällsynt stabilitet på den annars ombytliga globala mejerimarknaden, vilket resulterade i stabila à contopriser för ägarna runt om i Europa. Arla levererade kooperativets högsta Arlaintjäning på tre år, förbättrade lönsamheten och fortsatte att skapa tillväxt för produkter under strategiska varumärken i både den europeiska och internationella zonen. I hela verksamheten har verkställandet av förändrings- och besparingsprogrammet Calcium levererat över förväntningarna.

Arlakoncernens totala omsättning ökade med 2,0 procent till 5,2 miljarder EUR jämfört med 5,1 miljarder EUR under första halvåret 2018, tack vare större försäljningsvolymer av produkter under strategiska varumärken om 4,6 procent och en ökning av försäljningspriserna. Arlas internationella zon levererade en imponerande varumärkestillväxt med 10,2 procent.

Första halvåret 2019 levererade Arla en nettoresultatandel på 2,3 procent, vilket var en ökning från förra halvårets resultatandel om 2,2 procent. Kooperativet räknar med att nettoresultatandelen för helåret ska ligga inom intervallet 2,8 till 3,2 procent.

Arlaintjäningen – som mäter vilket värde Arla skapar per kilo mjölk från ägarna – är med 36,1 eurocent den högsta på tre år, att jämföra med 34,7 eurocent under första halvåret 2018. Till stor del beror ökningen på att vårt förändrings- och besparingsprogram Calcium ger resultat snabbare än förväntat.

”Den sällsynta stabiliteten på den globala mejerimarknaden har gjort det möjligt för Arla att bygga vidare på den grund vi lade under 2018. Vi har stärkt vår konkurrenskraft i förhållande till konkurrenter och förbättrat lönsamheten, samtidigt som vi lanserat vårt globala klimatmål om nettonoll klimatavtryck senast 2050. Vi är fokuserade på att nå våra ambitiösa mål för 2019 samtidigt som vi är uppmärksamma på och redo för fortsatt osäkerhet kring Brexit”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Positiv försäljningsutveckling inom alla kommersiella segment

Arla delar upp sin verksamhet i två kommersiella zoner, Europe och International. Försäljningen inom dagligvaruhandel och Foodservice i Europa minskade med 1,5 procent till 3 149 miljoner EUR under första halvåret 2019, jämfört med 3 197 miljoner EUR under första halvåret 2018. Detta berodde främst på det strategiska beslutet att kliva av vissa förlustbringande avtal med produkter under handelns egna märken samt den negativa valutautvecklingen för den svenska kronan.

Den europeiska zonen fortsatte emellertid att fokusera på att skala upp framgångar i hela Europa och levererade en volymtillväxt på 2,3 procent, driven av produktkategorier som laktosfritt, Skyr, ost samt mjölkbaserade drycker under varumärket Arla® och Starbucks®.

Arlas internationella zon nådde tvåsiffrig tillväxt för både omsättning och varumärken. Försäljningen ökade med 11,9 procent till 839 miljoner EUR under första halvåret 2019 jämfört med 750 miljoner EUR under samma period föregående år, med en stark utveckling i alla regioner. Försäljningen av produkter under strategiska varumärken ökade med 10,6 procent.

På Arlas största internationella marknad, Mellanöstern och Nordafrika (MENA), ökade Arla marknadsandelen inom alla viktiga produktkategorier. I maj skedde det formella övertagandet av ostverksamheten under varumärket Kraft® från Mondeléz International, med ett tolvårigt licensavtal.Det kommer att ha en stor strategisk betydelse för Arlas internationella zon framöver.

I Kina, som är en annan viktig internationell marknad, var tillväxten mer än 50 procent för både volym och omsättning i den ekologiska ELN-verksamheten (Early Life Nutrition, dvs näringsprodukter för barn) och dryckesmjölk, på grund av att Arlas ELN-produkter nyligen godkänts.

Under första halvåret 2019 ökade Arla Foods Ingredients (AFI) inkomsterna med 13,1 procent till 352 miljoner EUR, från 311 miljoner EUR under samma period föregående år, genom att framgångsrikt flytta större volymer till segmentet högförädlat protein.

Trading-verksamheten, alltså försäljning av råvaror till företag, ökade med 8,3 procent till 892 miljoner EUR under första halvåret 2019, från 796 miljoner under samma period 2018, på grund av att protein fortsatte att stiga i värde vilket stöttar värdet på både skummjölkspulver och kaseinatprodukter för industritillverkning.

Innovativa varumärken uppfyller konsumenternas krav

I hela verksamheten fortsatte Arla att öka varumärkesprodukternas volymandel och skapade en tillväxt för kooperativets strategiska varumärken på 4,6 procent under första halvåret 2019, jämfört med 3,0 procent under samma period föregående år.

Varumärket Arla® står i centrum för företagets tillväxt och hade en volymtillväxt på 5,3 procent under första halvåret 2019, med stöd av laktosfritt som växte med 13,5 procent.

Kategorin mjölkbaserade drycker ökade med 11,9 procent där produkter under varumärket Starbucks® visar vägen med nya innovationer. I Mellanöstern lanserade Arla Puck® Squares i början av året, och det framgångsrika varumärket hade en tillväxt på 4,2 procent under första halvåret 2019.

Volymtillväxten för smörvarumärket Lurpak® innebar en ökning om 1,6 procent, som till största delen drevs av hög försäljning av det bredbara Lurpak® Softest, trots höga priser.

Volymen för specialostsvarumärket Castello® minskade med 4,1 procent. Detta beror främst på en tuff konkurrens inom Europa och på vissa internationella marknader.

”Vi har fortsatt att bygga engagemang och relevans för våra varumärken genom innovativa produkter, marknadsföring och digitalt innehåll. Konsumenterna efterfrågar näringsrik och hållbar mat, vilket är anledningen till att vårt intensifierade klimatarbete kommer att bidra till att lyfta både Arlabönderna och våra konkurrensfördelar”, säger Arla Foods koncernfinansdirektör Natalie Knight.

Calcium ger resultat snabbare än förväntat

Arlas förändrings- och besparingsprogram Calcium gav goda resultat under första halvåret 2019. Programmet har redan nått 97 miljoner EUR av helårsmålet på 75–100 miljoner EUR för 2019. På grund av det starka resultatet för Calcium hittills i år räknar Arla med att programmet ska ge minst 100 miljoner EUR under 2019, även om de förväntade besparingarna är betydligt lägre under andra halvåret jämfört med det första halvåret.

Målet med Calcium är att sänka kostnaderna med mer än 400 miljoner EUR, varav 300 miljoner EUR ska gå till att förbättra mjölkpriset till ägarna och 100 miljoner EUR ska återinvesteras i kooperativets tillväxt.

”Vi är nu inne på det andra året av vår förändring, och i hela organisationen har vi gjort hållbara förändringar i vårt sätt att arbeta, spendera och investera i verksamheten. Det hårda arbetet inom alla delar av Arla lönar sig redan och vi har återfått vår konkurrenskraft och förbättrat vår affärsverksamhet”, säger Peder Tuborgh.

Förväntningar för helåret

Arla levererade ett starkt resultat under första halvåret 2019 och under andra halvåret fokuserar vi på att nå helårsmålen samtidigt som vi ska fortsätta att överträffa våra konkurrenter. Det finns emellertid externa faktorer som kan inverka negativt på Arlas helårsförväntningar. De potentiella negativa konsekvenserna av en hård Brexit är även fortsättningsvis vår största risk, tillsammans med den vanligtvis inbyggda instabiliteten på de globala mjölkmarknaderna.

Med detta i åtanke beräknas Arlas omsättning för helåret 2019 bli 10,2–10,6 miljarder EUR. Nettoresultatandelen för 2019 väntas hamna inom målintervallet på 2,8–3,2 procent av omsättningen. En potentiell avtalslös Brexit kan dock påverka utsikterna negativt.

Varumärkenas volymtillväxt beräknas öka till 3,5 procent eller högre, en höjning från det tidigare kommunicerade målet på 1,5–3,5 procent. Fokus på hållbarhet och produktinnovation ligger bakom de höjda förväntningarna.

Arla i Sverige

“Jag är nöjd med utvecklingen på den svenska marknaden. Vi ser under första halvåret 2019 både en volym- och en omsättningstillväxt där till exempel Arlas laktosfria mjölk hade en tillväxt med 22 procent och Svenskt Smör med 11 procent. Kampanjen ”Bara mjölk smakar mjölk” prisades som årets konsumentkampanj och fick utmärkelsen 100-wattaren samt vann Guldägget.” kommenterar Patrik Hansson Arlas Sverigechef.

“Hållbarhetsfrågorna har varit i fokus. Målet för Arla i Sverige är att vi senast år 2045 ska producera mjölk med netto noll klimatavtryck. I Sustainable Brand Index så klättrade Arla i Sverige upp till 9:e plats av de 355 företag som mättes och var ett av de företag som gjort den starkaste förbättringen” säger Patrik Hansson Arlas Sverigechef.

Omsättningen på den svenska marknaden ökade under första halvåret 2019 till 6,973 miljarder SEK (6,795 miljarder SEK motsvarande period år 2018).

Här kan du ladda hem halvårsrapporten https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76