Arla Sverige vill leda utvecklingen mot mjölk med netto noll klimatavtryck

Lästid
4 min
Arla Sverige vill leda utvecklingen mot mjölk med netto noll klimatavtryck
Publicerad
20 mars 2019
Kontakter:
Presskontakt

Klimatfrågan är vår tids största utmaning och som landets största mejeriaktör vill Arla Sverige leda branschens omställning mot en ännu mer hållbar mejeriproduktion. Både kor, gårdar och produktionen bidrar till utsläpp idag, samtidigt som klimatavtrycket från ett glas svensk mjölk redan är nästan hälften så lågt som genomsnittsglaset i världen. Målet för Arla Sverige är att leda utvecklingen mot mjölk med netto noll klimatavtryck.

Mjölken har en viktig roll att fylla i en värld med växande befolkning tack vare sitt höga näringsvärde i förhållande till miljöpåverkan. Livsmedelsverket och andra liknande organisationer över hela världen rekommenderar mjölk och andra mejeriprodukter för en hälsosam och hållbar kost. De positiva värden mjölken bidrar med spelar även en viktig roll för miljön. Betande kor är en avgörande faktor för att nå miljömålen och bibehålla den biologiska mångfalden enligt både Naturskyddsföreningen, WWF och Naturvårdsverket.

"Våra ägare, mjölkbönder, har beslutat att vi måste göra mer för att mjölken vi producerar imorgon ska ha ännu lägre klimatavtryck än idag. Därför kraftsamlar Arla nu mot en ny vision som går ut på att vi ska producera mjölk med netto noll klimatavtryck. Vi på Arla Sverige ligger långt fram. Vi vill fortsätta gå före och leda utvecklingen, säger Patrik Hansson", chef Arla Sverige.

Arla minskade utsläppen globalt per kilo producerad mjölk med 24% mellan 1990 och 2017. Nyligen har Arla Foods och kooperativets 10 300 ägare, bönder runt om i Europa, satt mål för att påskynda övergången till en mer hållbar mejeriproduktion. Huvudmålet är att minska utsläppen av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk till 2030, jämfört med 2015, och att arbeta mot netto noll klimatavtryck senast år 2050. Arla Sverige har som mål att nå netto noll tidigare än så.

"Vi vill minska klimatavtrycket samtidigt som vi fortsätter att bidra till öppna landskap och den biologiska mångfalden. På gårdsnivå innebär det att bränslen ska gå från fossila till förnybara. Vi ska minska våra fotavtryck och öka gårdarnas positiva bidrag, det vill säga våra handavtryck. Det kan vara allt från att producera biogas till att främja kolinlagring och pollineringen genom att odla blommor på gårdarnas mark. Det finns med andra ord mycket positivt som gårdarna bidrar med som är viktigt att lyfta och ta med i beräkningen, vilket sällan görs idag." säger Patrik Hansson.

Alla Arla Sveriges tunga transporter är redan idag fossilfria, och flertalet av kooperativets mejerier är på god väg mot fossilfri produktion. Tillsammans står de svenska Arlabönderna för en stor del av Sveriges öppna landskap och gårdarnas vidsträckta marker är viktiga kolsänkor, som binder koldioxid.

Arla samlar nu en del av de gårdar som vill ligga i framkant, för att utbyta erfarenheter och ge exempel till andra att följa. I Sverige deltar 25 så kallade pionjärgårdar i initiativet. Exempel på insatser på pionjärgårdarna:

  • Konkret plan för att nå netto noll klimatavtryck
  • Fler vindkraftverk och solpaneler och andra sätt att nå förnybar energi
  • Anläggningar som förvandlar gödsel till biogas för kollektivtrafiken
  • Innovationer som uppvärmning av boningshus genom värmen från mjölktanken
  • Optimerad fodereffektivitet och foder med så låg klimatpåverkan som möjligt
  • Bifodergrödor för att gynna bin och öka pollinering

Fakta:

Arlas miljömål för alla marknader fram till 2050:

Bättre klimat: Netto noll klimatavtryck

Ren luft och rent vatten: Kväve- och fosforcykler i balans

Mer natur: Öka den biologiska mångfalden och tillgången till naturen

Principer för detta:

Från fossilt till förnybart

Cirkulär ekonomi

Samarbete i hela värdekedjan

Arla Sveriges fokusområden för hållbarhetsarbetet:

Hållbara gårdar: Svenska Arlabönder ska vara världsledande inom hållbar mjölkproduktion och djurvälfärd

Hållbar produktion: Arla Sverige ska vara ett fossilfritt mejeriföretag, och leda omställningen till en biobaserad cirkulär ekonomi

Hållbar konsumtion: Arla Sverige ska vara ledande i att minska matsvinnet, och ska bidra till ökad kunskap och engagemang kring hållbar och hälsosam kost

Arlas klimatmål

Arlas klimatmål har utarbetats med hjälp av universitetsforskare och NGO:s i Sverige, Danmark, Tyskland och Storbritannien, i linje med Science Based Targets (SBT) för att fastställa målen som krävs för att bidra till Parisöverenskommelsen.

Arla har ansökt för att få målen godkända av Science Based Targets, vilket är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute (WRI), Världsnaturfonden (WWF) och FN:s Global Compact (UNGC).

Mätning av växthusgaser på gårdarna: Arla följer den internationellt erkända metoden för beräkning av avtryck på gårdsnivå som har utvecklats av International Dairy Federation. Vi har också utvecklat ett verktyg för att bedöma gårdarnas utsläpp och till dags dato har verktyget använts mer än 5 000 gånger på Arlas gårdar globalt.

Exempel på åtgärder för att minska koldioxidutsläppen och öka miljönyttan på mjölkgården

Kons foder: När kon smälter fodret produceras växthusgasen metan som släpps ut genom rapningar. Att ändra fodrets sammansättning kan göra att kon rapar mindre metan.

Foderproduktion: Effektiv foderproduktion säkerställer att det finns rätt mängd näringsämnen för odlingen och det minimerar mängden näringsämnen som förloras under lagring, hantering och användning på fälten. Detta minskar inte bara klimatpåverkan utan förbättrar också lönsamheten på gården.

Gödselhantering: Gödsel som används för biogasproduktion minskar utsläppen och producerar förnybar energi. När gödsel används i fälten bör det komma ner i jorden så snabbt som möjligt för att minska förlusten av kväve.

Förnybar energi: Gården kan producera förnybar energi genom solpaneler, biogas eller vindkraftsturbiner. För närvarande motsvarar den el som produceras på Arlas gårdar 61 procent av deras totala elanvändning.

Djuromsorg: Eftersom kon inte producerar mjölk de första två åren av sitt liv blir de totala utsläppen per kilo mjölk under kons livstid lägre desto längre den lever och ju mer mjölk den producerar. God djuromsorg ökar kons mjölkproduktion och livslängd.

Bränsle: Maskiner, traktorer och liknande på gården kan bytas till modeller som använder mindre bränsle och mer fossilfria bränslen. Bonden kan tillämpa bränslesnål körning för att minska bränsleförbrukningen per kilometer.

Kolbindning: Kolbindning (att fånga och lagra koldioxid i marken) kan ökas, särskilt när man odlar gräs och använder kogödsel.

Träd och växter: Ägaren kan plantera fler träd, buskar, häckar och blommor på sin mark, vilket inte bara hjälper till att absorbera koldioxid utan även förbättrar den biologiska mångfalden.

Läs mer på www.arla.se/hallbarhet

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76