Halvårsresultat 2018 - Arla återhämtar sig från ett tufft första kvartal

Lästid
6 min
Halvårsresultat 2018 - Arla återhämtar sig från ett tufft första kvartal
Publicerad
30 augusti 2018
Kontakter:
Presskontakt

Arla förbättrade sin lönsamhet och genererade en omsättningsökning på 2,2 procent till 5,1 miljarder euro, tack vare kooperativets strategiska varumärken som gick starkt under första halvåret 2018, och mjölkpriserna återhämtade sig efter ett svagt första kvartal. Med i högre grad stabila utsikter för resten av 2018 räknar Arla med att nå sitt helårsmål för nettoresultat och varumärkestillväxt, och att överträffa sina förväntningar på kostnadsminskningar genom förändringsprogrammet Calcium.

Första halvåret 2018 kännetecknades av utmanande marknadsvillkor med ett fortsatt svagt brittiskt pund samt ogynnsam utveckling för både fett- och proteinpriserna. Under andra kvartalet 2018 började dock prisnivåerna förbättras, och trots högre priser i handeln fortsatte konsumenterna att uppskatta Arlas strategiska varumärken inom olika kategorier.

Totalt ökade koncernens omsättning med 2,2 procent till 5,1 miljarder euro, understött av större försäljningsvolymer för strategiska varumärken, som ökade med 3,0 procent till följd av ett starkt resultat för varumärkena Arla®, Lurpak®, Puck® och Castello®.

Arlaintjäningen var 34,7 eurocent per kilo mjölk, jämfört med 35,8 eurocent första halvåret 2017, till följd av lägre industripriser i början av 2018.

Varje år siktar Arla på en nettoresultatandel i intervallet 2,8 till 3,2 procent av omsättningen. Det gör det möjligt för kooperativet att konsolidera för framtida investeringar och betala efterlikvid till ägarna, samtidigt som Arla fortsätter att betala ut största möjliga del av resultatet till ägarna via a contopriset under året.

Första halvåret 2018 levererade Arla ett resultat på 2,2 procent av omsättningen, vilket var en ökning från förra halvårets resultatandel på 2,1 procent. Kooperativet räknar med att resultatandelen för helåret ska ligga inom ett intervall på 2,8 till 3,2 procent.

Produktionskostnaderna ökade första halvåret på grund av lageromvärdering efter förändringar i mjölkpriserna, högre försäljningsvolymer samt högre kostnader för energi och transporter på grund av inflationen.

”Det var en tuff start på 2018, eftersom vi fick vidta brådskande åtgärder för att reparera vårt resultat som påverkades av såväl ett svagt brittiskt pund och ogynnsamma priser. Åtgärderna ledde till positiva resultat, och vi kunde förbättra vår lönsamhet och Arlaintjäningen under perioden. Men det finns mer att göra när vi nu fortsätter att genomföra vårt förändringsprogram Calcium, som kommer att förbättra vårt resultat ytterligare”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

ARLA ÖKADE OMSÄTTNINGEN I SVERIGE

Arlas omsättning i Sverige ökade med 3.1 procent under första halvåret 2018 jämfört med 2017. Omsättningen var 6 792 miljoner svenska kronor jämfört med 6 588 miljoner svenska kronor år 2017.

“Mejerimarknaden är både prispressad och konkurrensutsatt. Under första halvåret så ökade Arlas omsättning i Sverige med 3.1 procent i Sverige och vi har lanserat flera nya produkter som skapar värdetillväxt inom mejeri, till exempel Bregott Brynt, Dofilus och Sommarmjölk. Vi jobbar hårt för att tillsammans med våra ägare förbättra Arlas varumärke och vi har under året lyckats fantastiskt bra – vi är ett av de starkast växande varumärkena i Sverige – alla kategorier. Vi räknar med att fortsätta denna resa genom att lansera fler innovativa nya produkter samt genom att stärka Arlas position inom hållbarhet, hälsa, matinspiration samt skapa förutsättningar för en framtida ökad svensk mjölkproduktion.”

“Jag vill lyfta fram vårt hållbarhetsarbete vilket inkluderar satsningar på gårdarna, miljösmartare förpackningar, ett löfte att 2022 enbart ha 100% återvinningsbara förpackningar, 100% fossilfria transporter, en kamp mot matsvinn via ”ofta bra efter”-märkningen och mycket, mycket mer.”

“Jag tycker vi haft en mycket bra start på 2018 och ser positivt på den framtida utvecklingen”, kommenterar Patrik Hansson, Arlas Sverigechef.

CALCIUM BÖRJAR LEVERERA

I början av 2018 presenterade Arlas ledning det treåriga förändrings- och effektiviseringsprogrammet Calcium för att minska kostnaderna med över 400 miljoner euro. Under det första halvåret 2018 kunde Calcium leverera det första positiva bidraget på 9,5 miljoner euro. För helåret 2018 räknar Arla med att Calcium ska leverera ett positivt bidrag på minst 50 miljoner euro, en förbättring från prognosen på 30 miljoner euro.

”Jag är glad att kunna meddela att Calcium har börjat leverera. Varje vecka gör vi nya framsteg med programmet. Vår högsta ledning, chefer och medarbetare arbetar outtröttligt med initiativen som ska göra det möjligt för oss att betala ett mer konkurrenskraftigt mjölkpris till våra ägare, konkurrera mer effektivt på de marknader och i de kategorier över hela världen där vi verkar, och lyfta de strategiska investeringarna som ska upprätthålla vår långsiktiga lönsamma tillväxt”, säger Arla koncernfinanschef Natalie Knight.

Av de 400 miljoner euro som Calcium förväntas leverera fram till 2021 är Arlas mål att överföra 300 miljoner euro till sina ägare via a contopriset medan 100 miljoner euro återinvesteras i områden som främjar företagets tillväxt.

VERKSAMHETSKVALITETEN FÖRBÄTTRAS

Varumärket Arla® är en viktig drivkraft för kooperativets tillväxt, och försäljningen under varumärket ökade med 5,0 procent till 1 487 miljoner euro under första halvåret, justerat för valutakurser. Det berodde till stor del på prisökningar och större försäljningsvolymer inom kategorierna ekologisk mjölk, mjölkbaserade drycker och mozzarella.

Puck® är det ledande varumärket för Arlas verksamhet i Mellanöstern och Nordafrika och det fortsatte sitt starka resultat i flera olika kategorier. Totalt sett ökade omsättningen för Puck® med 9,1 procent till 185 miljoner euro, justerat för valutakurser, främst på grund av att volymerna var högre för de stora produktkategorierna grädde och bearbetad ost.

Lurpak® hade en omsättningsökning på 11,3 procent under första halvåret, justerat för valutakurser, till 270 miljoner euro, främst på grund av betydande prisökningar inom kategorierna smör och matfett över hela världen, kombinerat med en fortsatt ökning av volymerna.

Försäljningen av produkter under Arlas specialostmärke Castello® ökade med 5,6 procent till 83 miljoner euro, justerat för valutakurser. Volymerna ökade med 4,7 procent primärt i Nordamerika, och bidrog mest till omsättningsökningen.

”Våra varumärken är hjärtat i vår verksamhet och de står bakom större delen av Arlas lönsamhet. Med våra varumärken och vår produktportfölj har vi lyckats möta den ökande efterfrågan på hälsosamma, naturliga och säkra livsmedelsprodukter. Och vi kommer att fortsätta att tillhandahålla mejeriprodukter i nya, innovativa format som passar den föränderliga livsstilen världen över”, säger Natalie Knight.

KOMMERSIELLA SEGMENT PÅVERKAS AV VALUTAKURSER

Försäljningen till den europeiska detaljhandeln och Foodservice ökade med 0,6 procent till 3 197 miljoner euro, jämfört med 3 177 miljoner första halvåret 2017, vilket främst berodde på högre försäljningspriser och en förbättrad produktmix.

International minskade försäljningen med 5,3 procent till 750 miljoner euro, jämfört med 792 miljoner euro första halvåret 2017. Denna utveckling var helt och hållet ett resultat av den svagare dollarn och dollar-relaterade valutor, som påverkar omräkningen av omsättningen inom International till vårt finansiella resultat. Justerat för valutaeffekter ökade omsättningen från Arlas internationella verksamhet med 1,7 procent, främst till följd av ökad varumärkestillväxt.

Arla Foods Ingredients (AFI) fortsätter att vara Arlas mest lönsamma segment. Under första halvåret 2018 stod AFI för 6,1 procent av Arlas försäljning. AFI:s försäljning minskade med 0,6 procent till 311 miljoner euro jämfört

med 313 miljoner första halvåret i fjol på grund av valutakurseffekter. Omsättningen var stabil, och försäljningskvaliteten förbättrades, justerat för valutakurser, på grund av att fortsatt fokus på lönsamma kategorier har bidragit till en högre mervärdesandel.

Trading, som utgörs av försäljning av råvaror till livsmedelsindustrin, ökade med 18,4 procent till 869 miljoner euro, främst på grund av större volymer ägarmjölk och högre volymer och priser. Arlas strategiska beslut att öka handeln med råvaror med hög marginal, som mozzarella och mjölkpulver, är en styrka för verksamheten och gör att Arla kan säga upp kontrakt avseende handelns egna märken som har låga marginaler.

FÖRVÄNTNINGAR FÖR HELÅRET

När det gäller helåret kommer Arla att fortsätta att fokusera på att balansera varumärkestillväxten i en högre prismiljö inom detaljhandeln. Den andra prioriteten är att fortsätta att genomföra förändringsprogrammet Calcium. Arlas omsättningsprognos för 2018 förväntas bli 10,0–10,5 miljarder euro och Arlas varumärkestillväxt förväntas vara i den övre delen av det tidigare kommunicerade målintervallet 1,0–3,5 procent.

Nettoresultatet för 2018 förväntas ligga inom målintervallet 2,8–3,2 procent.

”Oförutsägbara väderförhållanden och volatiliteten på marknaden har tyvärr blivit mejeriindustrins ständiga följeslagare och den nuvarande situationen indikerar att vi bör vara försiktiga de kommande månaderna. Vi har dock vidtagit omedelbara åtgärder för att säkerställa att Arla fortsätter att vara ett starkt och konkurrenskraftigt kooperativ för våra ägare och att vi fortsätter att tillhandahålla högkvalitativa, säkra och hållbara livsmedel till världens växande befolkning”, säger Peder Tuborgh.

Här hittar ni rapporten samt mer material: https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76