​Halvårsresultat 2017: Bättre betalt för Arlas ägare – mjölkbönderna

Lästid
5 min
​Halvårsresultat 2017: Bättre betalt för Arlas ägare – mjölkbönderna
Publicerad
25 augusti 2017
Kontakter:
Presskontakt

Arlas omsättning ökade med tre procent och Arlaintjäningen med 19 procent under första halvåret 2017 genom pristillväxt och en ökad andel försäljning av varumärkesprodukter.

Vi räknar med att uppnå helårsmålen för resultat, tillväxt av strategiska varumärken och skuldsättningsgrad samt ytterligare förbättringar i Arlaintjäningen. Koncernens omsättning beräknas öka med nästan 1 miljard euro jämfört med 2016.

Under första halvåret återhämtades de globala mjölkpriserna efter nästan tre år med låga priser på marknaden. Detta var ett direkt resultat av lägre till oförändrad mjölkproduktion jämfört med föregående år för de flesta mejeriproducerande marknader samt ökad efterfrågan på mjölk och mejeriprodukter i Europa, USA och på tillväxtmarknaderna.

Trots minskade totala mjölkvolymer från mjölkgårdarna och negativ valutautveckling ökade koncernens omsättning med 3,4 procent till 5 miljarder EUR (från 4,85 miljarder EUR första halvåret 2016). Den underliggande omsättningsökningen exklusive valutaeffekter och avyttringar var 6,6 procent.

Arlaintjäningen, det värde som Arla genererar från varje kilo mjölk från ägarna, ökade med 19 procent under perioden till 35,8 eurocent/kilo, jämfört med 30,0 eurocent/kilo under första halvåret 2016.

”Vi har svarat på den snabba uppgången på den globala mejerimarknaden samtidigt som vi har förbättrat vår produktmix på nyckelmarknaderna. Vi har höjt a contopriset till våra ägare, mjölkbönderna, med 42 procent under de senaste tolv månaderna. Detta högre pris är verkligen behövligt då de senaste två och ett halvt åren varit tuffa för de flesta mjölkbönder runt om i världen”, säger Arla Foods koncernchef Peder Tuborgh.

Stark försäljningstillväxt inom Arla Foods Ingredients

Arla Foods Ingredients, ett helägt dotterbolag till Arla Foods och global marknadsledare inom vasslebaserade ingredienser, rapporterade en omsättningsökning på 24 procent under första halvåret 2017 till 313 miljoner EUR, jämfört med 252 miljoner EUR under första halvåret 2016.

”Vår verksamhet med naturliga vassleingredienser är den mest lönsamma delen av Arlakoncernen. Vi går i bräschen och vi investerar i teknik som sätter standard i branschen. Jag förväntar mig att den starka tillväxten ska fortsätta då marknaden för förädlade proteiningredienser för barnnutrition och medicinsk nutrition är stark.”, säger Peder Tuborgh.

Förbättrad produktmix i affärssegmentet Europe

Europe är Arlas kommersiella kärnområde med en omsättning på 3,2 miljarder EUR under första halvåret 2017 (exklusive omsättning från Arla Foods Ingredients och trading), motsvarande 63 procent av koncernens omsättning, vilket är oförändrat från 3,2 miljarder EUR under första halvåret 2016.

Pristillväxt och högre andel försäljning av varumärkesprodukter hade en positiv inverkan på Arlas omsättning i segmentet Europe. Lägre mjölkvolymer och negativ valutautveckling, främst i GBP, påverkade omsättningen negativt med 135 miljoner EUR. Omsättningen påverkades även negativt, 23 miljoner EUR, av att juicetillverkaren Rynkeby såldes i maj 2016.

”Under en period med markant högre försäljningspriser i Europa har vår försäljning av strategiska varumärken varit stabil. Konsumenterna är lojala mot kvalitetsvarumärken trots högre priser och på vissa marknader, däribland Nederländerna, har vi haft en betydande varumärkestilltillväxt. Vi fortsätter att arbeta med våra kunder i hela Europa för att skapa tillväxt.”, säger Arla Foods koncernekonomidirektör Natalie Knight.

Hög tillväxt i affärssegmentet International

Arlas strategiska ambition är att kraftigt öka omsättningen utanför Europa, särskilt i regionerna Mellanöstern och Nordafrika, Kina och Sydostasien, Afrika söder om Sahara, USA och Ryssland.

Totalt ökade Arlas verksamhet inom affärssegmentet International med 10 procent till 792 miljoner EUR under det första halvåret – främst tack vare starkt resultat i Afrika söder om Sahara (upp 32 procent) och Kina och Sydostasien (upp 36 procent).

”Efterfrågan på mejeriprodukter fortsätter att stiga i Asien och Afrika i takt med att en växande medelklassbefolkning kompletterar sin diet med mejeriprodukter. Vår försäljning av prisvärda näringsprodukter för hela familjen växer snabbt i städer i Västafrika och Sydostasien. Vi fortsätter att skapa innovativa produkter för konsumenterna i dessa regioner och anpassar vår produktutveckling efter behoven runt om i världen.” säger Natalie Knight.

Förväntningar på helåret

För helåret räknar Arla med ytterligare förbättringar i Arlaintjäningen jämfört med första halvåret. Omsättningen förväntas ligga i den övre delen av intervallet 10–10,5 miljarder EUR, en ökning från 9,6 miljarder EUR under 2016.

”Den förbättrade marknaden, till följd av högre mjölkfett- och proteinpriser, särskilt i Europa under de senaste månaderna, är goda nyheter för Arla och våra ägare. I takt med att marknaden fortsätter att förbättras bör andra halvåret 2017 bli ännu starkare. Vi förväntar oss att nå våra målsättningar för omsättning, vinstandel, skuldsättning och tillväxt av strategiska varumärken. Vi förväntar oss att den positiva prisutvecklingen ska fortsätta och har genomfört ytterligare höjningar av a contopriset till våra bönder i juli, augusti och september. Vi räknar med att behålla denna höga nivå under resten av året”, säger Peder Tuborgh.

Arlas mål för 2017 är ett resultat i förhållande till omsättningen i intervallet 2,8-3,2 procent, eftersom företaget fortsätter att fokusera på att betala ut största möjliga andel av resultatet via a contopriset till ägarbönderna.

Arla räknar med att skuldsättningsgraden för helåret ska ligga inom det angivna långsiktiga målintervallet på 2,8 till 3,4.

Arla Sverige

Den svenska marknaden är beroende av den globala och konkurrensen på mejerihyllorna i Sverige är stark. 91 procent av det Arla säljer i Sverige är producerat av svenska råvaror.

”Arlas mjölkbönder i Sverige har fått ungefär 500 miljoner kronor mer betalt under första halvåret. Detta beror på att vi kunnat höja mjölkpriset som våra ägare får för sin mjölk med 19 procent under första halvåret (42 procents höjning på ett år). ” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige.

”De senaste åren har varit tuffa för mjölkbönderna. Vi ser nu en högre vilja hos våra ägare att investera. Under de senaste månaderna har vi glädjande konstaterat att vår mjölkinvägning återhämtats. Mjölkproduktion i Sverige kan bli en tillväxtnäring som genererar jobb och tillväxt på landsbygden. Vi vet att exportmöjligheterna för mejeriprodukter finns och att världens befolkning efterfrågar bra och näringsrik mat.” säger Patrik Hansson, vd Arla Sverige

I Arlas halvårsrapport för 2016 ingår omsättning från försäljning av produkter från Rynkeby fram till dess vi sålde juiceverksamheten. För att kunna göra en jämförelse med årets omsättning redovisar vi omsättningen för första halvåret exklusive omsättning från Rynkebyprodukter.:

Arlas omsättning i Sverige i SEK:

H1 2016: SEK 6 352 miljoner

H1 2017: SEK 6 578 miljoner

Vilket ger en tillväxt på 3.6 procent i Sverige under första halvåret.

Arla kommer att presentera sitt årsresultat för 2017 den 21 februari 2018.

Läs eller ladda ned hela Arla Foods halvårsrapport 2017 på

https://www.arla.com/company/investor/half-year-results/

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76