Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad

Lästid
8 min
Arla Foods årsresultat 2016: Stark varumärkestillväxt på en volatil marknad
Publicerad
22 februari 2017
Kontakter:
Presskontakt

Under andra hälften av året höjde Arla a contopriset till bönderna med nästan 30 procent och räknar med att årsomsättningen och Arlaintjäningen ska förbättras under 2017.

Under ett år med extremt stor volatilitet i mjölkproduktionen och avräkningspriserna uppnådde Arla finansiella resultat över målet inom de flesta mått. Resultatet uppgick till 3,6 procent av omsättningen, den volymdrivna omsättningsökningen från strategiska varumärken till 5,2 procent och varumärkesandelen ökade till 44,5 procent. Skuldsättningsgraden var 2.4.

Under årets första åtta månader 2016 präglades mejeribranschen av låga globala mjölkpriser på grund av en alltför stor tillgång på mjölk, särskilt i Europa. Den europeiska mjölktillgången sjönk sedan markant under andra halvåret, vilket i sin tur ledde till en betydande mjölkprisuppgång.

Mellan september och december 2016 meddelade Arla höjningar av a contopriset till ägarbönderna med 30 procent. Detta är den snabbaste ökningen av a contopriset någonsin och denna positiva utveckling har fortsatt under de första månaderna av 2017. Den totala ökningen är nu 40 procent som går till Arlas ägare, mjölkbönderna.

”Vår 2020-strategi har väglett oss under 2016 i vår strävan att mildra effekterna av den extremt volatila marknaden i Europa. Vi är mer fokuserade än någonsin på varumärkes- och kategoriutveckling, samt på att utveckla våra geografiska marknader, och vi har lyckats öka våra marknadsandelar i många av våra strategiska tillväxtregioner utanför EU”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

”Det var ett jobbigt år för Arlabönderna, eftersom de inte varit immuna mot den två och ett halvt år långa perioden med låga mjölkpriser i den globala mejeribranschen. Följaktligen var de ökningar som vi upprepade gånger kunde göra av a contopriset under årets sista fyra månader välbehövliga”, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Marknaden i Sverige

”Under 2016 har marknaden för mejerivaror varit under prispress på den svenska marknaden, något vi delar med resten av Europa. Det låga mjölkpriset, sen 2,5 år tillbaka, fortsatte att pressa mjölkböndernas ekonomi fram till halvårsskiftet 2016, då priset vände upp igen. Den totala ökningen är nu 40 procent.” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

”Under 2016 ökade Arla Sverige strategiska investeringar i marknadskommunikation och PR. Vi kan konstatera att varumärket Arla har stärkts i Sverige under andra halvåret efter den omfattande Vi är Arla-kampanjen. Vi kommer fortsätta att fokusera på Arlas egna varumärken under 2017” säger Patrik Hansson.

”Hög efterfrågan på fetare mejeriprodukter och sjunkande mjölkinvägning resulterar i att Arla 2017 kommer få svårt att fullt ut leverera den mängd svensk grädde och smör som den svenska marknaden efterfrågar.” säger Patrik Hansson.

”Arla har i Sverige lanserat flera nya produkter, bland annat syrad grädde, en världsnyhet i färsk laktosfri mjölk samt Gotlandsmjölken, som alla är resultatet av innovation och investeringar i den svenska verksamheten.” säger Patrik Hansson.

”Under 2016 hade vi en relativt låg ökning av den ekologiska mjölken i Sverige, endast 3 procent i både volym och omsättning.. Under 2017 kommer 62 nyomställda gårdar att börja leverera ekologisk mjölk. Totalt ställer 95 av Arlas gårdar om till ekologisk produktion under perioden 2016-2018.” säger Patrik Hansson vd Arla Sverige.

Omsättningen påverkas av global prisnedgång

Koncernens omsättning minskade med 6,8 procent till 9,57 miljarder EUR (jämfört med 10,26 miljarder EUR år 2015). Det är ett direkt resultat av lägre försäljningspriser på den globala marknaden till följd av de höga mjölkvolymerna i Europa under första halvåret 2016 samt ogynnsamma växelkurser.

Resultatet bättre än konkurrenterna

Arlakoncernens resultat ökade under 2016 med 20,7 procent till 356 miljoner EUR, varav Arla Foods ambas vinstandel uppgår till 347 miljoner EUR, motsvarande 3,6 procent av koncernens omsättning.

Arlaintjäningen minskade med 8,3 procent till 30,9 eurocent/kilo under 2016, jämfört med 33,7 eurocent/kilo under 2015. Arlaintjäningen återspeglar företagets förmåga i det rådande marknadsläget att öka värdet på ägarnas mjölk genom innovation, varumärken, kostnadsbesparingsprogram, global tillväxt samt andra strategiska och operativa insatser.

Arlaintjäningen är en viktig del i mätningen av Arlas relativa resultat jämfört med konkurrenterna, vilket sker via ett peer group index. Preliminärt ligger peer group index för 2016 på 105. Det strategiska målet är att leverera ett peer group index på 103–105, så som anges i Arlas strategi Good Growth 2020.

”Vi genererade i genomsnitt 5 procent högre värde per kilo ägarmjölk än genomsnittet för våra konkurrenter 2016, vilket speglar vår förmåga att betala ett konkurrenskraftigt mjölkpris på marknaden samt vårt arbete för att mildra effekterna av en tuff global marknad för våra ägare. Även om detta inte ändrar det faktum att 2016 var ett mycket tufft år för Arlabönderna visar det att vi levererar mer än de flesta av konkurrenterna på marknaden”, säger Arlas koncernfinansdirektör Natalie Knight.

Arlas peer group index baseras på allmänt tillgängliga ekonomiska nyckeltal från jämförbara konkurrenter på marknader i norra Europa, vilket motsvarar 80 procent av all mjölk som produceras i regionen.

Styrelsens förslag: 124 miljoner euro till ägarna

2016 var ett extremt hårt år, med ohållbart låga mjölkpriser. Arlas styrelse föreslår att 124 miljoner euro av företagets årsresultat ska gå till ägarna.

När Arlas årsresultat för 2016 ska fördelas till Arlas ägare föreslår Arlas styrelse att representantskapet ska avvika från konsolideringspolicyn, för att det ska bli möjligt att betala ut 1 eurocent per kilo mjölk i efterlikvid i genomsnitt. I så fall kommer efterlikviden att bli högre och konsolideringen lägre, jämfört med policyn.

– Efter ett extremt tufft år är det här vad styrelsen föreslår till representantskapet, och om det går igenom kommer Arla att betala en högre efterlikvid än om policyn skulle följas, säger Arlas ordförande Åke Hantoft.

Förslaget motsvarar i genomsnitt en efterlikvid på 9,36 svenska öre/kg mjölk, individuell konsolidering på 2,56 öre och kollektiv konsolidering på 5,05 öre. Räntan på insatskapital är 0,46 öre. Det ger sammanlagt en utbetalning på i medeltal 9,8 svenska öre.

Det är representantskapet som fattar beslut om resultatdisponeringen, på sitt möte den 1–2 mars i Halmstad.

Ökad varumärkesförsäljning

Trots lägre total tillgång på mjölk under 2016 har Arla lyckats flytta mer än 340 miljoner kilo mjölk från trading till de mer lönsamma försäljningssektorerna dagligvaruhandel och Foodservice.

Arlas strategiska varumärken ökade samtliga under 2016 och levererade en högre volymdriven omsättningsökning, vilket definieras som omsättningsökning som förknippas med tillväxt i volymer från strategiska varumärkesprodukter samtidigt som priserna hålls konstanta:

-Arla® ökade 4,5 procent (jämfört med 2,5 procent under 2015)

-Lurpak® ökade 7,7 procent (6,1 procent under 2015)

-Castello® ökade 3,0 procent (0,1 procent under 2015)

-Puck® ökade 10,6 procent (9,9 procent under 2015)

”Våra varumärken utvecklades bra, och överträffade våra övergripande målintervall på 4–5 procent genom att uppnå en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 5,2 procent. Puck® leder utvecklingen, delvis tack vare enastående resultat i Mellanöstern och Nordafrika, där varumärket nu ligger på första plats inom ost på burk i hela regionen. Varumärket Arla® visar på stark tillväxt tack vare ökade investeringar i innovativa och specialiserade produktsortiment som Arla Naturals®, Arla Lactofree®, Skyr och andra produkter med högt proteininnehåll, samt näringsprodukter för barn, till exempel Arla Baby & Me®”, säger Peder Tuborgh.

Strategiska tillväxtmarknader utvecklades bra

Europa är Arlas kärnaffärsområde, som stod för 66 procent av koncernens omsättning 2016 och hade en volymdriven omsättningsökning på 1,3 procent.

Arlas strategiska tillväxtmarknader utanför EU hade den högsta volymdrivna omsättningsökningen hittills på 9,5 procent under 2016, främst på grund av det starka resultatet i Kina och Sydostasien (upp 31,2 procent) och Afrika söder om Sahara (upp 15,8 procent). Arla redovisade en volymdriven omsättningsökning på 3,8 procent i Mellanöstern och Nordafrika och en volymdriven omsättningsökning från strategiska varumärken på 7,8 procent på USA-marknaden.

”Den högsta tillväxttakten just nu har vi i Kina och Sydostasien, där vårt mål är att fyrdubbla omsättningen från dagligvaruhandel och Foodservice till 2020 jämfört med 2015. Vi kommer att kunna leverera detta strategiska mål med starka positioner inom näringsprodukter för spädbarn, Foodservice samt ost, som är en kategori som ökar. Våra ansträngningar att engagera konsumenterna via digitala och e-handelskanaler har bidragit till tillväxten”, säger Natalie Knight.

Arla Foods Ingredients, ett helägt dotterbolag till Arla Foods och global marknadsledare inom vassleingredienser som används i en rad olika livsmedelskategorier, rapporterade en omsättningsökning med 5 procent till 545 miljoner EUR under 2016 tack vare en förbättrad produktmix och växande försäljningsvolymer.

Ackumulerade kostnader fortsätter att minska

Strikt kostnadskontroll och noggrant optimerade processer är avgörande för Arlas framgång och konkurrenskraft, och 2016 visade företaget utmärkt kostnadsdisciplin.

”Vi har behållit ett fast grepp om kostnaderna i hela koncernen och minskat våra totala kostnader under 2016 med 1,4 procent exklusive kostnader för mjölkråvara. För ett år sedan startade vi det nya effektivitetsprogrammet med målet att ha minskat våra ackumulerade kostnader med 400 miljoner EUR år 2020. Under 2016, kostnadsprogrammets första år, lyckades vi spara 100 miljoner EUR och vi kommer att fortsätta på samma linje under 2017”, säger Natalie Knight.

Förväntningar inför 2017

Under 2017 förväntar sig Arla att koncernens omsättning ska öka markant tack vare fortsatt tillväxt i företagets varumärkesverksamhet samt högre marknadspriser globalt sett. Arlas mål för 2017 är en nettovinstandel inom intervallet 2,8–3,2, eftersom företaget fortsätter att fokusera på att betala ut största möjliga andel av resultatet via a contopriset till ägarbönderna.

Arla räknar med att 2017 ska bli ännu ett år med förbättringar av skuldsättningsgraden inom det angivna långsiktiga målintervallet på 2,8–3,4.

”Vi är övertygade om att den förbättrade kvaliteten på vår verksamhet samt vår strategi Good Growth 2020 har satt oss i en gynnsam position och vi ska se till att dra nytta av den fulla marknadspotentialen i takt med att den fortsätter att utvecklas och globaliseras 2017. Arla kommer att ta en ännu starkare position på marknaden, som ett innovativt mejeriföretag som levererar naturlig och hälsosam mat till konsumenter och kunder över hela världen”, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods kommer att offentliggöra sin årsredovisning den 2 mars, efter det att företagets representantskap har beslutat om resultatdispositionen.

Se även bif pdf med nyckeltal.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76