​Arlas årsresultat 2015: stabil utveckling men pressat mjölkpris

Lästid
5 min
Publicerad
17 februari 2016
Kontakter:
Presskontakt

Arla Foods hade en stabil utveckling trots svåra förhållanden under 2015, som var ett tufft år för den globala mejeriindustrin. Större utbud av mjölk i Europa i kombination med en låg efterfrågan från Kina och det ryska importstoppet har pressat ned både världsmarknadspriserna och mjölkpriset till ägarna Arlabönderna. Med anledning av detta föreslår styrelsen ett avsteg från konsolideringspolicyn för att en större del av vinsten ska gå direkt till ägarna.

Arla avslutade 2015 med 10,3 miljarder EUR (96,0 miljarder SEK) i omsättning, en minskning med 3,3 procent jämfört med året innan, men ändå i linje med företagets förväntningar.

Arlaintjäningen, som anger det värde som Arla genererar från varje kilo mjölk från sina ägare Arlabönderna, uppgick till 33,7 eurocent/kilo (314,6 svenska öre/kilo) och den totala volymen ägarmjölk till 12,5 miljarder kilo 2015 (vilket kan jämföras med 41,7 eurocent/kilo och en total volym ägarmjölk på 11,7 miljarder kilo 2014). Skuldsättningsgraden var 3,3.

– Vi visste att 2015 skulle bli tufft på alla marknader, och så blev det. Priserna på mejeriprodukter har varit pressade världen över hela året, och alla mjölkbönder har påverkats av detta. Det påverkade Arlas mjölkpris till våra ägare och vår omsättning under 2015, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh och fortsätter:

– Arla uppnådde ändå det vi bestämt oss för att göra inom företaget under ett år som var kämpigt för hela mejeribranschen. Vi har arbetat intensivt för att minimera skadorna från de negativa globala trenderna genom att sänka kostnaderna och genom att upprätthålla och förbättra vår marknadsposition i Europa. Samtidigt har vi skapat nya marknadspositioner för våra varumärkesprodukter utanför EU.

Lägre resultat enligt förväntan

Arlakoncernens nettoresultat för 2015 uppgår till 295 miljoner euro (2 759 miljoner SEK), varav Arla Foods ambas resultatandel utgör 285 miljoner euro (2 666 miljoner SEK), vilket motsvarar 2,8 procent av företagets omsättning.

– Normalt ligger vårt resultatmål på 3 procent av omsättningen, men i augusti förra året beslutade styrelsen att sänka resultatmålet till intervallet 2,7 till 3,0 procent av företagets omsättning. Sänkningen gjordes till förmån för a contopriset, för att hjälpa våra ägare i ett mycket svårt ekonomiskt läge, som orsakas av den globala mjölkprisnedgången, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.

Styrelsen föreslår avsteg från konsolideringspolicy

Representantskapet, bondeägda Arlas högsta beslutande organ, kommer att besluta om resultatfördelningen vid sitt möte den 23–24 februari. Styrelsen föreslår att mer än hälften av resultatet, 180 miljoner EUR (1 684 miljoner SEK), ska gå till ägarna som efterlikvid plus ränta (128 miljoner EUR/1 197 miljoner SEK), och individuellt kapital (52 miljoner EUR/486 miljoner SEK). Enligt förslaget ska resterande 105 miljoner EUR (982 miljoner SEK) konsolideras som kollektivt kapital. Efterlikviden till svenska ägare motsvarar 9 öre per kilo levererad mjölk.

Styrelsens förslag följer inte Arlas konsolideringspolicy. Styrelsen vill att mer pengar betalas ut direkt till bönderna som efterlikvid än om policyn skulle följas.

– Redan i augusti 2015 enades styrelsen om att eftersträva en efterlikvid på denna nivå. Vi är fullt medvetna om den svåra situationen för Arlabönderna, och det är därför vi avviker från representantskapets konsolideringspolicy i vårt förslag, säger styrelseordförande Åke Hantoft.

Minska effekterna av den globala prisnedgången

Arlas totala mjölkvolym ökade under 2015 med cirka 622 miljoner kilo till 14,19 miljarder kilo. Trots att försäljningen inte ökade på de flesta marknader där Arla verkar, lyckades företaget uppnå målet att öka sin försäljning inom de mer lönsamma dagligvaru- och Foodservice-områdena, med en volymökning motsvarande cirka 500 miljoner kilo mjölk.

Arla offentliggjorde nyligen sin nya Strategi 2020, och strävar nu efter att växa i åtta globala mejerikategorier och sex marknadsregioner. På sin väg mot 2020 strävar Arla också efter att verka som ett effektivt och gemensamt företag på en global mejerimarknad i ständig förändring.

– Vi arbetar intensivt för att utöka vår varumärkesverksamhet i tillväxtregioner utanför EU, men även inom våra europeiska marknader. Nu lanserar vi nya innovationer och har ökat marknadsföringen för att stödja detta. Vi har tagit marknadsandelar på de flesta marknader trots att konkurrensen är hård, och alla försöker få sin del av marknaden samtidigt som de globala priserna är pressade. Vi är övertygade om att Arla har rätt framtidsstrategi för företaget och dess ägare, eftersom vi fokuserar på organisk tillväxt inom vår befintliga varumärkesverksamhet, säger Peder Tuborgh.

Sänka kostnaderna för att gynna ägarbönderna

Under 2015 gjorde Arla också framsteg när det gäller de långsiktiga effektivitetsprogrammen. Genom att minska utgifterna, effektivitetsförbättringar och fortlöpande anpassning av organisationen nådde Arla sitt besparingsmål på 330 miljoner EUR för perioden 2012–2015.

– Att leverera konsekvent inom båda målen – expandera varumärkesverksamheten och sänka kostnaderna – har verkligen stärkt vår verksamhet. Vi måste alltid sträva efter att bli mer kostnadseffektiva för att skapa bästa möjliga värde för våra ägare under extremt tuffa förhållanden. Vi har därför satt upp ett nytt mål, som är att leverera ytterligare besparingar på 400 miljoner EUR till 2020, varav 100 miljoner EUR redan under 2016, säger Peder Tuborgh.

Fortsatt tillväxt utanför Europa

Två av världens största importörer av mejeriprodukter – Kina och Ryssland – importerade betydligt mindre av Europas växande mjölkpool under 2015, vilket ledde till sjunkande priser över hela världen och i synnerhet i Europa. Det ledde till att Arlas totala omsättning på de europeiska kärnmarknaderna minskade med cirka 200 miljoner EUR, motsvarande 3 procent, trots att företaget vunnit marknadsandelar och ökat sina försäljningsvolymer.

Utanför EU fortsätter Arla att öka sin försäljning av varumärkesprodukter. Under 2015 ökade Arla sin försäljning av konsumentprodukter med 20 procent i Mellanöstern och Nordafrika, med 50 procent i Kina, och med 14 procent i USA.

Förväntningar för 2016

Den globala marknaden förutspås vara fortsatt oförutsägbar och tuff under 2016, men en vändning förväntas i slutet av 2016. Arla räknar med att omsättningen ligger på 2015 års nivå och att skuldsättningsgraden ligger på ungefär 3,2, med ett resultat inom intervallet 2,8 till 3,2 procent av Arlas omsättning.

– Den globala mejeriindustrin har nog aldrig varit tuffare eller mer oförutsägbar och 2015 har visat sig bli en lika stor utmaning som vi trodde. Vi har en väldigt svår uppgift framför oss under 2016, eftersom den globala tillgången på mjölk fortfarande överstiger efterfrågan. Vi räknar med att den globala marknaden kommer att börja vända uppåt i slutet av 2016, och därför kommer vi fokusera på vår strategiska agenda, säger Peder Tuborgh.

Arla Foods kommer att offentliggöra sin årsredovisning den 24 februari, efter att kooperativets representantskap har beslutat om resultatdispositionen. Bilagor:

  • Översikt olika marknader -text
  • Nyckeltal Arla Foods årsresultat 2015 - grafik
  • Arlaintjäningen 2012-15 - grafik
  • Antal ägare per land - grafik
  • Bilder på Åke Hantoft och Peder Tuborgh
  • Allmänna Arlabilder

Ytterligare information:
Arlas pressjour 0708-84 42 90

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76