​Arla omorganiserar för att möta Strategi 2020 - enklare organisation ska ge ökat kund- och konsumentfokus

Lästid
4 min
Publicerad
05 februari 2016
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejerikoncernen Arla presenterar i dag en omfattande global organisationsförändring, inklusive en ny koncernledning. Bland annat ska en enklare organisation ge större fokus på kunder och konsumenter, ett snabbare utförande och minskat dubbelarbete. Arla bedömer att totalt 500 jobb kommer att försvinna som ett resultat av förändringarna.

Den nya organisationen är anpassad för att möta en dramatiskt förändrad global mejerimarknad. Som det beskrivs i Arlas nya strategi ”Good Growth 2020” ska anpassningen ske genom ökat värdeskapande med hjälp av varumärkesbyggande, kategoriutveckling, kundrelationer, innovation och ytterligare effektivisering.

 • Arla har skapat betydlig tillväxt de senaste åren, både organiskt och genom fusioner. Men den globala mjölkproduktionen har ökat, priserna i Europa är under press och tillväxten är svag, vilket betyder att konkurrensen är mycket hård. Utöver det vill konsumenterna ha mer att välja mellan och kunderna förväntar sig en högre grad av service. Därför behöver vi bli mer snabbfotade och kostnadseffektiva för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. För att vi även i framtiden ska vara en högt efterfrågad partner för våra kunder är det nödvändigt att förbättra vårt arbetssätt, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

Huvudsakliga förändringar:

 • I Koncernledningen kommer det att finnas två kommersiella områden, “Europa” och ”International”, med affärsledningar i olika länder med starkare kommersiellt fokus på kunder, konsumenter och produktkategorier.
 • Marknadsföring och innovation lyfts upp till den högsta ledningen för att driva globala varumärken och ledarskap i produktkategorierna.
 • En global supply chain och en global mjölkpool.
 • En enklare organisation, prioriterade resurser för strategiska satsningar och medarbetare placerade närmre kunder och konsumenter. Minskat dubbelarbete mellan länder har nu möjliggjorts efter lyckad integration av tidigare fusionerade verksamheter.
 • 500 av totalt 7000 tjänstemänblir övertaliga

Under de kommande veckorna ska medlemmarna av koncernledningen utforma sina respektive ledningsgrupper för att på bästa sätt kunna utföra affärsplanerna för 2016 och strategi 2020. Arla bedömer att de förändringar detta medför i organisationen kommer att meddelas i mitten på mars.

Resultatet blir att Arlas kommersiella team i enskilda länder ska fokusera fullt ut på affären medan marknadsföringen ska drivas utifrån en global produktkategoriagenda. Samtidigt kommer det finnas starka marknadsföringsteam i de olika länderna. En global supply chain-organisation skapas, medan funktioner som finans och HR centraliseras ytterligare för att stärka utförandet av globala beslut i hela verksamheten.

Från tillväxt genom fusioner till organisk tillväxt

Ambitionen är att öka den organiska tillväxten av omsättningen från de senaste årens 2 procent per år till minst 4 procent 2020.

 • Detta är en omfattande förändring för företaget. Under många år har Arla framförallt växt genom fusioner med andra kooperativ där den nya mjölk vi fått in redan haft en position på marknaden. Vår fortsatta framgång avgörs av organisationens förmåga att öka värdet och skapa lönsamma marknadspositioner för de ökade volymer mjölk som nu kommer in från våra ägare. Vi behöver agera lokalt och tänka globalt och den nya organisationen speglar det, säger Peder Tuborgh.

Minskat antal jobb

Förändringarna säkerställer en enklare, mer snabbrörlig organisation med färre nivåer och tydligare interna ansvarsområden. Alla funktioner påverkas av det nya sättet att arbeta och bedömningen är att cirka 500 av Arlas 7000 tjänstemän blir övertaliga i och med omorganisationen.

Det är ännu inte klart exakt vilka konsekvenser dessa förändringar får för Sverige. Först när det är klart kommer fackliga förhandlingar att inledas.

 • För att säkerställa att vi är på tå och redo att ta del av möjligheterna på den föränderliga globala mejerimarknaden behöver vi göra dessa förändringar. Det är av yttersta vikt att vi skapar högsta möjliga värde för våra ägare under de externt tuffa förhållanden som råder nu. Att vi omorganiserar verksamheten och blir mer effektiva medför tyvärr att ett betydande antal jobb kommer att försvinna, säger Peder Tuborgh.

Arlas styrelse, där 15 av 18 ledamöter är Arlabönder (övriga är medarbetarrepresentanter), stödjer de föreslagna förändringarna.

 • Tillsammans med ledningen har vi i styrelsen fastställt Arlas strategi mot 2020. Ett naturligt nästa steg är att omstrukturera organisationen för att förbättra möjligheterna för organisk tillväxt, säger Arlas ordförande, mjölkbonden Åke Hantoft.

Utnyttja styrkor i flera länder

Med den nya organisationen kommer Arla på ett effektivare sätt kunna fördela den globala poolen av mjölkråvara och genomföra strategiskt viktiga satsningar eller prioritera de mest lönsamma kontrakten. Företaget kommer att mer effektivt kunna utveckla de globala produktkategorierna, bygga de globala varumärkena och lansera nya produkter tvärsöver marknader. Vidare kommer organisationen tydligare kunna utveckla effektiviteten och kvaliteten inom såväl supply chain som stödfunktioner som finans och HR.

 • Eftersom vi har en gigantisk uppgift 2016 i att skapa lönsamma positioner för ytterligare 600 miljoner kilo mjölk, förväntar jag mig att vi har den nya organisationen på plats så snart som möjligt utan att tappa fart i processen, säger Peder Tuborgh.

En ny koncernledning

Förändringen kommer att börja högst upp i Arlas organisation. Peder Tuborgh har satt samman en ny koncernledningsgrupp, som är uppbyggd kring särskilda funktioner och med de kommersiella marknaderna organiserade i två geografiska områden: Europe och International. Koncernledningen kommer att minskas från nio till sju medlemmar med ansvarsområden enligt följande:

 • Koncernchef: Peder Tuborgh (koncernchef och MMT (Milk, Members & Trading))

 • Vice koncernchef och ansvarig för Global Supply Chain: Povl Krogsgaard

 • Koncernekonomidirektör: Natalie Knight

 • Ansvarig för HR & Corporate Affairs: Ola Arvidsson (tidigare ansvarig för HR)

 • Ansvarig för Europe: Peter Giørtz-Carlsen (tidigare ansvarig för Storbritannien)

 • Ansvarig för International: Tim Ørting Jørgensen (tidigare ansvarig för Centraleuropa)

 • Ansvarig för Marknadsföring & Innovation: Hanne Søndergaard (tidigare ansvarig för globala produktkategorier och varumärken)

Förändringen innebär att de så kallade kärnmarknaderna i Nordeuropa inte längre kommer att ha direkt representation i Arlas koncernledning. Två personer lämnar koncernledningen men fortsätter inom Arla. Henri de Sauvage fortsätter som ansvarig för de nordiska marknaderna Sverige, Danmark och Finland. Finn S. Hansen, tidigare ansvarig för Consumer International, tar en roll som ansvarig för Ryssland, Australien, DS (Distributor Sales), samt Arlas dotterbolag i Spanien, Grekland, Italien och Norge.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76