Ny strategi för hållbar mjölkproduktion

Lästid
2 min
Ny strategi för hållbar mjölkproduktion
Publicerad
25 mars 2014
Kontakter:
Presskontakt

Arla har utvecklat en global strategi för hållbar mjölkproduktion där fokus ligger på djur, klimat, natur och resurser. Den nya strategin ger ytterligare stöd till Arla som ett hållbart företag och till Arlabönderna i det pågående arbetet med klimat, avfall och djurvälfärd. Bland annat kommer Arlabönderna även fortsatt erbjudas kostnadsfria och frivilliga koldioxidberäkningar i den så kallade klimatkollen. Arla räknar med att genomföra minst 800 klimatkollar varje år.

Europeiska mjölkbönder är redan bland de mest effektiva i världen när det handlar om klimatpåverkan. Arlas strategi innebär en ny nivå där bönderna är med och tar ytterligare steg mot en mer hållbar mjölk-produktion.

Arlas strategi för hållbar mjölkproduktion definierades under 2013 i de länder där Arla har ägare, det vill säga bönder i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Belgien och Luxemburg. Strategin utvecklades i samarbete med Arlas experter och ägare, diskuterades i Arlas nationella råd och i re-presentantskapet samt godkändes av styrelsen. Det övergripande målet är att koldioxidutsläppen per kilo mjölk från Arlaböndernas gårdar ska minskas med 30 procent till 2020 jämfört med 1990.

 • Vi kan och vi har tagit ställning när det gäller djurvälfärd, klimatförändringar, hållbarhet och andra mil-jöfrågor. Inom Arla tror vi att om vi arbetar med hållbara lösningar genom hela värdekedjan kommer vi att öka vår konkurrenskraft, säger Peder Tuborgh, koncernchef i Arla.

 • Det är fantastiskt att Arlas ägare är med och utvecklar Arlas hållbarhetsstrategi för mjölkgårdarna och att vi kan känna oss säkra på att hållbarheten inte står i strid med det ekonomiska resultatet, säger Åke Hantoft, mjölkbonde och styrelseordförande i Arla.

Fortsatt kostnadsfri klimatkoll
En viktig del i hållbarhetsarbetet har varit att erbjuda Arlabönderna kostnadsfria och frivilliga koldioxid-beräkningar på gårdarna. Detta arbete fortsätter ni och Arla räknar med att genomföra minst 800 beräkningar varje år. I Sverige kallas beräkningen Klimatkollen och genomförs via Greppa Näringen, ett samarbetsprojekt med bland andra Jordbruksverket och LRF. När det gäller Tyskland, Belgien och Luxemburg kommer en lösning för koldioxidberäkningar att utvecklas inom kort, och sedan kommer beräkningar på gårdarna och gårdsträffar att genomföras.

 • Det var väldigt intressant att göra Klimatkollen och jag tror att den hjälper oss att minska förbrukningen av resurser på gårdsnivå. Jag deltog också på en gårdsträff eftersom jag är intresserad av ett långsiktigt hållbart jordbruk. Den bidrog till att vi har förbättrat användningen av kväve på vår gård. Framöver tycker jag att Arla ska se över möjligheten att stötta utvecklingen av prisvärda lösningar för biogas på gården, säger Anders Jonsson, Arlabonde utanför Valdermarsvik i Östergötland.

Fyra områden i fokus
För att utveckla strategin har erfarenheter från de olika länderna samlats in och fyra fokusområden har definierats:

 • Djur
 • Klimat
 • Natur
 • Resurser

Arla kommer att fokusera på samarbete genom hela värdekedjan för att förbättra djurvälfärden, spara resurser som vatten, energi och foder och minska utsläppen av växthusgaser samt vidta åtgärder som främjar biologisk mångfald i de länder där ägarna finns.

Vad har hänt hittills?

 • På omkring 1 500 Arlagårdar i Storbritannien, Sverige och Danmark har koldioxidberäkningar genomförts (frivilligt och kostnadsfritt för bönderna).
 • I Storbritannien, Sverige och Danmark har bönderna samlats i små grupper och på runt 280 gårdsträffar som handlat om att minska koldioxidutsläppen genom bättre drift av gårdarna och om att minska avfallet i hela produktionscykeln.
 • Arla arbetar med en ansvarsstrategi inom djurvälfärdsområdet genom det globala kvalitetsprogrammet Arlagården. Programmet är obligatoriskt för alla Arlabönder och finns i Danmark och Sverige sedan 2003. Den senaste tiden har programmet även implementerats i Tyskland, Belgien och Luxemburg. I Storbritannien pågår arbetet med att införa Arlagården 2015. Läs mer om Arlagården® här.

Fakta

 • Arla erbjuder ägarna en kostnadsfri koldioxidberäkning på gården.
 • I Storbritannien har man anordnat gårdsträffar sedan 2010 och i Sverige och Danmark sedan 2013. I Storbritannien har man arbetat med åtta olika teman, däribland förbättrad fertilitet hos korna, minskad energiförbrukning genom användning av förnybar energi och effektivisering av foderanvändningen.
 • Varje år kommer bönderna att få möjlighet att delta i nya aktiviteter som stöder strategins mål. Nationella rådet i varje land deltar i planeringen.

Presskontakt:
Claes Henriksson, presschef Sverige: 0708-84 42 90, claes.henriksson@arlafoods.com 
www.arla.se, www.arla.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76