Halvårsrapport: strategin levererar ökad intjäning

Lästid
5 min
Halvårsrapport: strategin levererar ökad intjäning
Publicerad
29 augusti 2013
Kontakter:
Presskontakt

Bondeägda mejeriföretaget Arla ökade intjäningen, omsättningen och resultatet under årets sex första månader. Det visar koncernens halvårsresultat som presenterades i dag.  Fjolårets fusioner och förvärv börjar nu ge effekt och Arla har samtidigt snabbt kunnat reagera på uppgången på den globala marknaden för mejeriprodukter, vilket bland annat medfört tre höjningar av mjölkpriset till ägarna under perioden.

Under årets första sex månader nådde Arla en omsättning på 35,7 miljarder danska kronor (motsvarande 40,8 miljarder svenska kronor). Första halvåret 2012 var omsättningen 29,9 miljarder danska kronor/35,7 miljarder svenska kronor. Tillväxten på 19 procent i omsättning drivs av en kombination av organisk tillväxt på kärn- och tillväxtmarknader samt den realiserade effekten av fjolårets fusioner och förvärv, i bland annat Storbritannien och Tyskland.

Avräkningspriset till Arlas ägare höjdes tre gånger under det första halvåret, och det kommer ytterligare en höjning i september. Den så kallade Arlaintjäningen för det första halvåret 2013 ökade till 2,87 danska kronor per kg medlemsmjölk (3,45 svenska kronor jämfört med 2,64 danska/3,32 svenska kronor per kg första halvåret 2012). Nettoresultatet för det första halvåret på 1,048 miljarder danska kronor (1,199 miljarder svenska kronor) är en fördubbling av resultatet från det första halvåret 2012 men i nivå med koncernens fasta målsättning att resultatet ska utgöra 3 procent av omsättningen.

– Arla har presterat bra på en global marknad som generellt har präglats av höjda priser, eftersom produktionen av mjölk inte kunnat matcha den växande efterfrågan. Vår koncernstrategi har följts benhårt både i och utanför Europa, och det har resulterat i tre höjningar av mjölkpriset till ägarna, och därmed en ökad intjäning till dem, säger Peder Tuborgh, Arlas koncernchef.

Fördelar från fusioner
I fjol genomförde Arla två stora fusioner som gjorde koncernen till Storbritanniens största mejeriföretag och Tysklands tredje största. Fördelarna från de två fusionerna börjar nu visa sig, bland annat i form av en ännu mer effektiv produktionsapparat och mer kompletta sortiment, som gör Arla starkare på de europeiska marknaderna.

– Integrationen av de företag vi har fusionerat med går snabbare än förväntat, och det börjar nu ge oss de fördelar vi strävade efter. På mindre än ett år har vi lyckats öka lönsamheten på de extra miljarder kilo mjölk vi har fått genom fusionerna, och det stärker det samlade resultatet från vår europeiska kärnverksamhet, säger Arlas koncernfinanschef Frederik Lotz.

Tillväxtmarknaderna utvecklasArlas strategiska tillväxtområden bidrar med en stadigt växande andel av koncernens tillväxt. Strategiska tillväxtområdena marknaderna Mellanöstern & Afrika, Ryssland och Kina, koncernens globala försäljning av högförädlade mjölkpulverprodukter till tredjepartskunder i den globala mejeriindustrin (TPM) samt verksamheten Arla Foods Ingredients som säljer mejeribaserade livsmedelsingredienser globalt.

Sammantaget har Arla ökat sin försäljning inom dessa strategiska tillväxtområden med över 20 procent det första halvåret (jämfört med första halvåret 2012) till 3,9 md DKK, och totalt utgör de här tillväxtområdena nu 11 procent av koncernens samlade omsättning. Den organiska tillväxten var exempelvis 25 procent i Ryssland och över 15 procent i Mellanöstern och Afrika.

Ökat fokus på EMV i Sverige
I Sverige blev omsättningen 5,8 miljarder danska kronor under det första halvåret 2013, vilket är i nivå med motsvarande period 2012. Handelns egna varumärken, EMV ökar snabbt i den svenska detaljhandeln, vilket sätter press på Arlas volymerna, eftersom företaget har en lägre andel EMV än konkurrenterna.

  • Lönsamheten är riktigt bra i Sverige, men vi har utmaningar på volymsidan. Det är därför viktigt att vi har fortsatt fokus på vår strategi att ta en större del av EMV-utvecklingen, allt för att säkra lönsam avsättning för ägarnas mjölk, säger Anders Hägg, finanschef för Arla i Sverige.

Kostnaderna hålls nere
Samtidigt som Arla når framgångar i omsättning och resultat håller Arla fortsatt kontroll på koncernens samlade kostnader. De effektiviseringsåtgärder som påbörjades i fjol pågår fortfarande, för att hålla företaget så konkurrenskraftigt som möjligt.

– Effektivitetsförbättringarna genomförs enligt plan, och det betyder att vi nu har en halv miljard danska kronor lägre kostnader i verksamheten varje år. I synnerhet i år då vi har stark tillväxt är det extra viktigt att ha ett fast grepp om kostnaderna, och därför är jag nöjd med att Arlas relativa kostnadsnivå för 2013 blir lägre än för 2012. Det är en viktig del av vår strävan att erbjuda ett konkurrenskraftigt mjölkpris till ägarna, säger Frederik Lotz.

Förväntningar på helåret
Arla förväntas nå en omsättning på 73 miljarder danska kronor för hela 2013 och en Arlaintjäning på strax under 3,00 danska kronor (motsvarande 3,50-3,60 svenska kronor). Årets resultat förväntas bli de planerade 3 procenten av omsättningen, motsvarande 2,2 miljarder danska kronor.

– Den globala marknaden för mejeriprodukter är mer föränderlig än någonsin. Efterfrågan stiger stadigt, medan produktionen av mjölk varierar från år till år, och det skapar många och stora variationer i mjölkpriserna. Vi arbetar fokuserat på att skapa ett resultat till ägarna som är bland de bästa på marknaden, och vi förväntar oss också att Arlaintjäningen för helåret förbättras ytterligare till knappt 3 danska kronor per kilo mjölk, säger Frederik Lotz.

I Arlas halvårsrapport finns mer om utvecklingen av koncernens globala verksamhet och status för Arlas koncernstrategi 2017. Ladda ner den här:ARLAS HALVÅRSRAPPORT 2013

Nyckeltal                                Första halvåret 2013               Första halvåret 2012
Arlaintjäning:                            2,87 DKK (3,45 SEK)                2,64 DKK (3,32 SEK)
Omsättning:                             35,7 md DKK (40,8 md SEK)     29,9 md DKK (37,5 md SEK)
Nettoresultat:                           1,048 md DKK (1,199 md SEK)  513 md DKK
Organisk tillväxt:                       3,2 procent                               2,8 procent
Medlemsmjölk:                         4,7 md kg                                 3,6 md kg

Arlas mål är att ha ett resultat på 3 procent av omsättningen. Till största delen går resultatet tillbaka till ägarna i form av efterlikvid och individuell konsolidering.

Marknader                       Md DKK       Andel av koncernomsättning
Storbritannien                    9,2               26 %
Sverige                              5,8               16 %
Tyskland                            5,2              15 %
Tillväxtområden*                 3,9               11 %
Danmark                            3,2               9 %
Finland                              1,3               4 %
Nederländerna                    0,8               2 %

* Arlas strategiska tillväxtområden är marknaderna Mellanöstern & Afrika, Ryssland och Kina, koncernens globala försäljning av högförädlade mjölkpulverprodukter till tredjepartskunder i den globala mejeriindustrin, samt verksamheten Arla Foods Ingredients som säljer mejeribaserade livsmedelsingredienser globalt.
Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76