Arlas halvårsrapport: stabilitet i en tid av prispress

Lästid
5 min
Publicerad
03 september 2012
Kontakter:
Presskontakt

På måndagen presenterade bondeägda Arla halvårsrapporten för det första halvåret 2012. Omsättningen blev nära 30 miljarder danska kronor, en ökning med 12 procent. Flera stora avtal banade under perioden vägen för avgörande genombrott för Arla i Tyskland, Storbritannien och Kina, samtidigt som tidigare fusioner och förvärv gjorde det möjligt att effektivisera koncernens organisation. En stor ökning av mjölkproduktionen i världen medförde samtidigt en avsevärd press på intjäningen och därmed på ägarnas mjölkpris.

Under årets första sex månader nådde Arla en omsättning på nära 30 miljarder danska kronor (cirka 36 miljarder svenska kronor). Det första halvåret 2011 var omsättningen 27 miljarder danska kronor (cirka 32 miljarder svenska kronor). Tillväxten på 12 procent av omsättningen kommer från en kombination av organisk tillväxt på kärn- och tillväxtmarknader och genomförda fusioner och förvärv i bland annat Sverige och Tyskland.

Det centrala ekonomiska målet för Arla är mjölkpriset till medlemmarna – och det är pressat. Resultatet för det första halvåret är i nivå med förväntningarna, men Arlaintjäningen för halvåret på 2,64 danska kronor per kilo mjölk är lägre än förra årets halvårsnivå på 2,71 danska kronor. Arlaintjäningen i svenska kronor blev 3,32 svenska kronor per kilo mjölk, att jämföra med 3,69 svenska kronor första halvåret 2011.

  • Vi räknar med att nå vårt planerade årsresultat på 3 procent av omsättningen, motsvarande 1,8 miljarder danska kronor, men mjölkpriset till medlemmarna ligger inte på den nivå som vi önskar. Industrimarknaderna har utvecklats mer negativt än förväntat. Främst på grund av en oväntad ökning av mjölkproduktionen i världen, som pressar priset och därmed intjäningen på vår försäljning av råvaror till industrin och på råvarubörser, vilket påverkar en fjärdedel av vår mjölk, säger Arlas koncernekonomidirektör Frederik Lotz.

Tillväxt utanför Europa
Även om den allmänna tendensen, speciellt bland europeiska konsumenter på Arlas kärnmarknader, varit att köpa billigare produkter, har Arlas tre globala varumärken – Arla®, Castello® och Lurpak® – varit framgångsrika. I Tyskland har Arla Kærgården® till exempel visat tvåsiffriga tillväxttal och säljs numera av alla stora livsmedelskedjor. På global nivå fortsätter Arla att öka sin försäljning av Lurpak®, som hade en tillväxt på 13 procent under det första halvåret.

Generellt har halvåret visat en god organisk tillväxt av omsättningen på 2,8 procent, trots tuffa marknadsförhållanden på Arlas största marknader. I synnerhet visar Arlas strategiska tillväxtmarknader en märkbar ökning av försäljningen. I regionen Mellanöstern/Nordafrika har Arla ökat omsättningen med 20 procent, medan tillväxten i Ryssland är 40 procent. Tvåsiffriga tillväxttal går även att hitta hos dotterbolaget Arla Foods Ingredients (AFI), som framställer vasslebaserade ingredienser till livsmedelsindustrin. AFI ökade omsättningen med 14 procent.

  • Vi ser en klart positiv utveckling när det gäller lönsamheten på tillväxtmarknaderna. Även om vi behåller vårt fokus på de europeiska kärnmarknaderna, kommer Arla framöver att öka aktiviteterna utanför Europa och röra oss dit där tillväxtmöjligheterna finns och där efterfrågan på mejeriprodukter stiger kraftigt. På kärnmarknaderna ser vi fram mot de nya möjligheter och säljkanaler som de kommande fusionerna i Tyskland och Storbritannien kommer att skapa. Totalt sett har vi skapat en betydande omsättningstillväxt under det första halvåret, något som kommer att ge Arla nya möjligheter att öka resultatet de kommande åren, säger Arlas koncerndirektör Peder Tuborgh.

Ökad omsättning i Sverige
Omsättningen i Sverige ökade med 11 procent under perioden, som präglades mycket av integrationen av Milko efter fusionen förra hösten. Synergieffekterna går enligt planen och alla motkrav som Konkurrensverket ställde på Arla för att godkänna fusionen är nu uppfyllda, däribland försäljningen av mejeriet i Grådö i Dalarna. Även i Sverige präglades mejerimarknaden av prispress.

  • Vi har sett en klar tempohöjning på marknaden i år. Utvecklingen inom handelns egna varumärken, EMV går fort vilket pressar priserna. Framöver kommer det vara viktigt för Arla att hitta nya affärsmöjligheter och tjäna pengar på både Arlavarumärken och på att producera EMV, samtidigt som vi hela tiden måste jobba med kostnadseffektiviseringar säger Christer Åberg, vd för Arla i Sverige.

Genombrott i Storbritannien, Tyskland och Kina
Under det första halvåret ingick Arla ett strategiskt viktigt avtal med Kinas största livsmedelsföretag, COFCO, om delägande i landets största mejeriföretag, Mengniu. Dessutom ingick Arla två stora fusionsavtal i Europa, med Milk Link i Storbritannien och med MUH i Tyskland. Om avtalen godkänns av konkurrensmyndigheterna ökar Arlas omsättning med cirka 11 miljarder danska kronor på årsbasis. Under innevarande räkenskapsår beräknas fusionerna bidra med cirka 2 miljarder danska kronor till omsättningen.

Förväntningar på helåret
Den förväntade omsättningen för 2012 är cirka 60 miljarder danska kronor, exklusive fusioner. Inklusive fusioner beräknas omsättningen landa på omkring 62 miljarder danska kronor för 2012 (den totala omsättningen för 2011 var 55 miljarder danska kronor), beroende på när fusionerna med MUH och Milk Link godkänns av konkurrensmyndigheterna.

Arla räknar med att priserna på den lokala industrimarknaden och därmed Arlas intjäning kommer att öka kraftigt under andra halvåret. Utöver detta kommer en rad effektiviseringsåtgärder som genomfördes under det första halvåret att medföra att koncernens kostnader minskar kontinuerligt från slutet av året och in i 2013. Årets resultat förväntas därför som planerat att bli 3 procent av omsättningen, motsvarande 1,8 miljarder danska kronor.

  • Även om vi räknar med att nå det planerade resultatet för helåret 2012, kan vi se att det kommer att bli svårt att nå samma nivå på Arlaintjäningen som 2011. Våra förväntningar för det andra halvåret på en turbulent marknad är att Arla ska nå ett resultat som ökar jämfört med det första halvåret, men som tyvärr ändå hamnar strax under intjäningen för 2011, säger Frederik Lotz.

I Arlas halvårsrapport finns mer information om utvecklingen för Arlas övergripande verksamhet, om kärnmarknaderna Storbritannien, Sverige, Danmark, Tyskland, Holland och Finland samt om de internationella tillväxtmarknaderna. Läs den här: ARLA HALVÅRSRAPPORT 2012 SE

Fakta om halvårsresultatet

Nyckeltal:
Omsättning: 29,9 md DKK (cirka 36 md SEK)
Arlaintjäning per kilo medlemsmjölk: 2,64 DKK (2,71 DKK för halvåret 2011, 2,37 DKK för halvåret 2010)
3,32 SEK (3,69 SEK för halvåret 2011, 3,27 SEK för halvåret 2010)
Resultat: 513 mn DKK (cirka 613 mn SEK)
Organisk tillväxt: 2,8 %

Omsättning på kärnmarknader (mn DKK):
Storbritannien 6 951
Sverige 5 796
Finland 1 189
Danmark 3 403
Tyskland 2 858
Holland 759

Arlas mål är att ha ett resultat på 3 procent av omsättningen. Till största delen går resultatet tillbaka till ägarna i form av efterlikvid och individuell konsolidering.

Ytterligare information

Arlas pressjour 0708-84 42 90

Arla Foods är ett internationellt mejeriföretag och en kooperativ förening som ägs av svenska, danska och tyska mjölkbönder. Arla Foods är en av de starkaste aktörerna i den internationella mejerivärlden med ett brett sortiment av mejeriprodukter av högsta kvalitet. Arla är också världens största producent av ekologiska mejeriprodukter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76