Kommentar med anledning av artikel i Veckans Affärer torsdag 1 september

Lästid
3 min
Publicerad
01 september 2011
Kontakter:
Presskontakt

[Veckans Affärer](http://www.va.se/nyheter/2011/09/01/den-kopgalna-kon/) publicerar torsdag 1 september en omfattande artikel med anledning av den föreslagna fusionen mellan Arla och Milko. Artikeln innehåller en rad grova felaktigheter och spekulationer om såväl sammanslagningen med Milko som kring Arlas roll som ledande mejeriaktör.

Mejerimarknaden är i stark förändring. På en tidigare reglerad och subventionerad marknad råder numera tuff inhemsk och internationell konkurrens både om råvaran och om konsumenterna.

Arla är Sveriges ledande mejeriföretag med mjölkbönder i Sverige, Danmark och Tyskland som ägare. 3 500 av dem är svenska. Därför har Arla ett särskilt ansvar för att bidra till att säkra svensk mjölkproduktion genom att bedriva verksamheten så att den ger Arlas bönder ett långsiktigt högt mjölkpris.

Milko är i dag Sveriges tredje största mejeriföretag som under en längre tid dragits med stora lönsamhetsproblem, något som bland annat tvingat fram sänkningar av avräkningspriset till Milkos bönder.

I maj 2011 vände sig Milko därför till Arla och föreslog en fusion mellan de båda föreningarna och den 9 juni presenterades ett fusionsförslag. Just nu granskas förslaget av Konkurrensverket.

Grundprinciperna i överenskommelsen mellan de bägge kooperativa föreningarna är att Milkos medlemmar blir medlemmar och ägare av Arla, på samma villkor som nuvarande Arlamedlemmar.

Milkos bönder köper in sig i Arla, ett företag av stort värde, genom att betala in cirka 27 öre per kg mjölk i individuellt insatskapital i likhet med vad alla andra Arlabönder redan har betalat in. Fusioner mellan kooperativa föreningar innehåller i princip aldrig någon köpeskilling eftersom den reella tillgången i föreningen är dess medlemmar.

Det är båda företagens uppfattning att sammanslagningen innebär att en hotande konkurs av Milko kan undvikas och att vi istället kan utveckla en konkurrenskraftig mjölkproduktion i de delar av landet som varit Milkos upptagningsområde. Arla har inte på något sätt medverkat till att pressa Milkos lönsamhet för att få till stånd en mer fördelaktig uppgörelse eller underlätta ett positivt besked från Konkurrensverket.

I Veckans Affärers artikel antyds att diskussionerna om en eventuell fusion skulle ha skett i det fördolda. Affären har vuxit fram i en fullständigt ordnad process där såväl Arlas som Milkos medlemmar involverats och där de bägge företagens styrelser prövat frågan vid ett flertal tillfällen. Arla är en kooperativ förening som bygger på medlemsdemokrati. Under fusionsprocessen har Arla också varit helt transparant mot Konkurrensverket som försetts med det material som de efterfrågat för att kunna göra en granskning av fusionen.

I artikeln påstås att Arla skulle ha tillämpat tveksamma metoder i syfte att vinna marknadsandelar, bland annat genom att dumpa priser och på olika sätt stänga ute andra mejeriaktörer från butikerna. Arla har som marknadsledare tvärtom varit först ut med att genomföra prishöjningar på den svenska marknaden ett flertal gånger under 2010 och 2011.

Det finns också påståenden om att Arla skulle gå med en halv miljard i förlust i Sverige, vilket är helt igenom felaktigt. Under första halvåret 2011 har Arla ökat vinsten jämfört med 2010, om än inte lika mycket som ambitionen.

Överhuvudtaget har Arla ingen önskan om att slå ut konkurrenter. Vi välkomnar en sund konkurrens och har stort fokus på affärsetik. Vi är noga med att uppträda korrekt och professionellt på marknaden.

Efter en anonym anmälan till Konkurrensverket våren 2009 genomfördes en så kallad gryningsräd hos Arla och under 15 månader genomförde Konkurrensverket en omfattande undersökning om huruvida Arla på något sätt agerat i strid mot de konkurrensregler som gäller på den svenska marknaden. Konkurrensverket avslutade sin undersökning med att konstatera man inte funnit något som tyder på att Arla skulle ha missbrukat regelverket. Läs Konkurrensverkets i bifogad pdf.

Arla är den ledande aktören på den svenska mejerimarknaden. Vi fortsätter att ta vårt ansvar för att säkra den svenska mjölkproduktionen och för att våra medlemmar Arlabönderna ska få ett långsiktigt högt avräkningspris i en allt tuffare internationell konkurrens.

Åke Hantoft, Ordförande Arla
Peder Tuborgh, Koncernchef, Arla
Christer Åberg, VD Arla Sverige

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76