Efterlikvid på 12,5 svenska öre till Arlas mjölkbönder

Lästid
2 min
Publicerad
22 februari 2011
Kontakter:
Presskontakt

![](http://arla.newsroom.cision.com/wp-content/uploads/2011/02/OveMoeberg-200x133.jpg)I sitt förslag till disponering av årets resultat följer Arlas Foods styrelse den konsolideringspolicy som beslutades hösten 2010, vilket för 2010 innebär en efterlikvid på 12,5 svenska öre per liter mjölk.

– I oktober kom styrelsen och representantskapet överens om en ny policy för hur vi ska fördela årets resultat. Den policyn följer vi nu, säger Ove Møberg efter dagens styrelsemöte, därbokslutet och disponeringen av resultatet stod på dagordningen.

![](http://arla.newsroom.cision.com/wp-content/uploads/2011/02/Resultatdisponering_SE-200x196.jpg)

Den nya policyn innebär att den årliga konsolideringen ska vara 4,5 procent av Arlaintjäningen för respektive år. En tredjedel av konsolideringen ska placeras i ett nytt individuellt ägarinstrument, två tredjedelar ska placeras som kollektivt kapital.

– Vi är glada över att Arla har haft ett riktigt bra år, där mjölkpriset höjdes fem gånger. Nu finns det också möjlighet att betala en efterlikvid på 12,5 öre (9,2 danska öre) till medlemmarna. Det är starkt.

Arlas styrelse beslutade också att föreslå representantskapet att Strategifonden* ska betalas ut, under förutsättning att Arla fusionerar med Hansa-Milch.

Representantskapet ska ta ställning till förslaget på representantskapsmötet den 2–3 mars i Billund, Danmark.

Kapitaltillskott från ägarna
Arlas ägare fattade ett avgörande beslut 2010. Efter en ingående diskussion bland medlemmarna beslutade Arlas representantskap i oktober att ägarna ska öka sin konsolidering i företaget. Det ska ge möjligheter att skapa den nödvändiga tillväxten och därmed höja mjölkpriset.

– Arlas företagsledning och ägare har, till att börja med genom vår strategi och nu med den nya konsolideringspolicyn, slagit fast att vi tänker långsiktigt och investerar långsiktigt. Våra ägare fördubblar sin konsolidering i företaget. Det är ett uttalat förtroende, som förstärker vår kapitalberedskap markant och därmed våra möjligheter att fullfölja vår Strategi 2015, säger Peder Tuborgh.

*Strategifond – Kollektiv konsolidering

Strategifonden är en del av föreningens eget kapital. Om Arla Foods säljer företag eller fastigheter ett år, ska hela eller delar av vinsten sättas in i fonden för att sedan kunna plockas ut för att jämna ut kostnader som uppstår den första tiden efter förvärv. Fonden ligger utanför stadgarnas så kallade icke förminsknings-klausul (§19.3) vilket innebär att pengar som tas ut från fonden inte behöver återkonsolideras.I samband med förslaget om fusion med Hansa-Milch föreslår styrelsen att alla innestående medel på strategifonden betalas ut till dem som var medlemmar i Arla 2010.
Tillbaka till huvudtexten om årets resultat

Relaterade artiklar

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76