Arla går över till internationell redovisningsstandard

Lästid
1 min
Publicerad
11 oktober 2011
Kontakter:
Presskontakt

Arlas högsta beslutande organ – representantskapet – har godkänt en stadgeändring som innebär att Arla i framtiden använder den internationella redovisningsstandarden IFRS. Beslutet medför några mindre redovisningstekniska ändringar och en större: Arla ska inte längre göra avskrivningar för goodwill.

Arla kommer att använda den internationella redovisningsstandarden IFRS från och med den 1 januari 2012. Därmed blir det lättare att jämföra Arlas bokslut med andra internationella företag. Hittills har Arlas redovisning följt den danska redovisningslagen.

– De senaste åren har allt fler företag – också i mejeribranschen – gått över till IFRS. Om Arla också gör det blir det lättare för oss att göra jämförelser med resten av branschen, säger Arlas koncernekonomidirektör Frederik Lotz.

Han menar att IFRS också har en positiv inverkan på det interna arbetet i Arla.

– Det stärker styrelsens och koncernledningens tillsynsroll, eftersom principerna i IFRS är mycket tydliga och välkända i andra länder och därmed lättare att förstå oavsett vilket land det handlar om. IFRS kommer också att öka öppenheten internt, eftersom vi får ett gemensamt arbetssätt och det blir inga diskussioner mellan länder eller affärsområden. Vi har inte upplevt att vårt nuvarande sätt att arbeta har gett oss problem på något sätt, men vi anser att det finns fördelar att hämta genom att gå över till IFRS och det passar naturligt ihop med vår ambition om öppenhet och professionalism, säger Frederik Lotz.

Förändringar i konsolideringspolicyn
I kölvattnet av beslutet gjorde representantskapet en teknisk ändring av Arlas konsolideringspolicy. Den nya policyn gäller fram till 2015 och tillämpas vid den årliga resultatdisponeringen. Ändringen innebär att det belopp som tidigare avskrivits på goodwill hädanefter konsolideras till Arlas eget kapital. Därmed säkras en avsättning som kan användas om det krävs större nedskrivningar.

  • Arlas resultatmål är framöver 3 procent av omsättningen
  • Arla konsoliderar framöver 6 procent av Arlaintjäningen
  • Den totala konsolideringen fördelas även i fortsättningen med 1/3 på individuell konsolidering (förräntat insatskapital) och 2/3 på kollektivt kapital

Det ökade resultatet och den ökade konsolideringen har ingen inverkan på det löpande utbetalda mjölkpriset, eftersom det endast beror på att hanteringen av goodwill-avskrivning upphör.

Vad betyder IFRS?

  • International Financial Reporting Standards
  • IFRS är en vedertagen internationell standard för redovisning

Vad är goodwill?

  • Goodwill är skillnaden mellan det pris som Arla har betalat för ett företag och det bokförda värdet av tillgångarna. Tidigare har Arla avskrivit goodwill under upp till 20 år

Ytterligare information:
Claes Henriksson, presschef, Sverige
Telefon: 070-88 44 290, claes.henriksson@arlafoods.com

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76