Arla Foods årsredovisning för 2009 är nu tillgänglig

Lästid
6 min
Publicerad
04 mars 2010
Kontakter:
Presskontakt

Efter ett turbulent 2009 sammanfattar nu Arla Foods året i sin senaste årsredovisning som nu är tillgänglig för alla. Läs bland annat om hur året utvecklade sig på Arlas kärnmarknader.

– Det gångna året gick i finanskrisens tecken och var ett brutalt år för hela mejeriindustrin. Trots detta upplever jag att vi har kommit igenom svårigheterna på ett bra sätt. Det är dock en besvikelse att vi inte har kunnat ge våra ägare ett högre mjölkpris.

Så sammanfattar koncernchefen Peder Tuborgh Arla Foods-året 2009 i sin vd-kommentar. Årsredovisningen innehåller, förutom det sedvanliga bokslutet, en genomgång av utvecklingen på Arlas kärnmarknader, samt beskriver de åtgärder som gjorts för att säkerställa mjölkpriset till ägarna i Danmark och Sverige.

– Under ett år när hela mejeribranschen varit otroligt pressad av den ekonomiska krisen är jag väldigt nöjd med att Arla lyckades utnyttja den intjäningspotential som trots allt finns på våra marknader. Vi följde vår strategi, effektiviserade och utvecklade våra kärnmarknader. Arla Foods är ett starkt och sunt företag. Det är positivt. Men det är hela tiden mjölkpriset till ägarna som gäller, och det har inte varit tillräckligt bra under 2009. På det hela taget är den prisnivå som de europeiska mjölkbönderna har just nu inte hållbart framöver, säger Peder Tuborgh.

Sverige – Arla i hela landet
Arlas omsättning i Sverige utgör 20 procent av koncernens totala omsättning. Efter omstrukturering av den svenska verksamheten för fruktdrycker har Arla i Sverige haft ökad försäljning, men en svagare valuta under 2009 hade en negativ effekt på omsättningen.
– Arlas hela sortiment finns nu tillgängligt över hela landet, och matinspiration, ekologi och det breda sortimentet är uppskattat av konsumenterna. Alla våra kategorier karaktäriseras av en stor efterfrågan på naturliga och äkta produkter, vilket är en positiv trend för Arla, säger Christer Åberg, ansvarig för Arla Foods Sverige.

Marknaden har varit stabil trots ekonomisk nedgång under 2009, men prispressen från kunderna har drivits fram av utvecklingen på den internationella marknaden samt den trend som gynnar egna varumärken och lågprisprodukter.

Under 2009 upplevde Arla i Sverige en växande efterfrågan bland kunder oh konsumenter inom kategorin dryckesmjölk, med varumärken som Arla Ko®, men även inom kategorin smör och matfettsprodukter med varumärken som Bregott®. Markandsandelarna steg i takt med efterfrågan men den ökande importen av utländsk ost ledde till en viss minskning i marknadsandelar. Sammantaget har Arla nått en något större marknadsandel och har nu omkring 45 procent av den totala svenska mejerimarknaden.

UK – varumärken som visar vägen
Arlas största enskilda marknad fortsätter att vara Storbritannien, som svarade för 26,2 procent av företagets totala omsättning 2009. Arlas viktigaste varumärken i Storbritannien – Lurpak®, Cravendale® och Anchor® – fortsatte att utvecklas bra trots den ekonomiska krisen, och Arlas varumärke för laktosfria produkter växte med 41 procent.

– Det råder ingen tvekan om att 2009 var ett utmanande år, men vi hade ändå framgång. Storbritannien är en kärnmarknad för Arla och tillkännagivandet av våra planer på ett nytt mejeri har skickat ut en tydlig signal till industrin att vi är inställda på en tillväxtstrategi, säger Peter Lauritzen, ansvarig för Arla UK.

Klicka här för att läsa mer om Arlas verksamhet i Storbritannien (på engelska).

Danmark – konsumenterna påverkade av lågpristrenden
18,6 procent av Arla Foods totala nettoomsättning 2009 genererades på den danska marknaden. Här präglades året av den ekonomiska krisen, som fick många konsumenter att avstå från märkesvarorna till fördel för lågprisvarianterna.

– 2009 var ett svårt år för mejeriprodukter på den danska marknaden. Vi märkte tydligt effekten av den stora återhållsamhet som många konsumenter visade vid sina inköp. Man tittade mer på pris än på kvalitet – i synnerhet när det gällde dryckesmjölk – och de dyrare märkesvarorna valdes bort till förmån för billigare lågprisprodukter, förklarar Lars Aagaard, ansvarig för den danska marknaden.

Han understryker att den ekonomiska krisen inte fick konsumenterna att köpa färre mejeriprodukter 2009, men att de köpte mer från lågprissortimentet. Men mot årets slut började konsumenterna dock återigen att visa ett stigande intresse för märkesvaror.

– Vi har sett en begynnande positiv tendens under de senaste två-tre månaderna av året, där vi bland annat kan se att exempelvis ekologiska produkter och andra märkesvaror har en långsam, men stadigt ökande försäljning. Mot den bakgrunden lämnar vi 2009 med optimism när det gäller konsumenternas ökade fokus på kvalitet framför pris, säger Lars Aagaard.

Finland – Arla stärkte sin ställning på marknaden
Den globala ekonomiska krisen och konsumenternas försämrade köpkraft påverkade också Arla Ingmans försäljning. Kraftigast sjönk försäljningen av inhemska ostar och yoghurt medan försäljningen av färsk mjölk däremot ökade. Trots prispressen inom livsmedel ökade Arla Ingmans försäljning i volym med 12 procent 2009.

– Trots den svåra ekonomiska situationen ökade vår omsättning och vår ställning på marknaden blev starkare. Prispressen på livsmedelsmarknaden har dock blivit hårdare och vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet för att kunna bevara vår konkurrenskraft och lönsamhet, säger Robert Ingman, ansvarig för den finska marknaden.

Arla Ingman tog emot 204,1 miljoner liter mjölk från sina egna och samarbetsmejeriernas bönder, vilket var 15,1 miljoner liter mer än 2008. Största delen av denna ökning kommer från ett nytt samarbetsmejeri som började leverera mjölk till Arla Ingman i början av 2009.

Marknadssituationen kommer att påverka hela 2010 och konkurrensen inom mjölkmarknaden blir hårdare. Den starka prispressen på livsmedel gör situationen ännu mer utmanande. Det viktigaste målet för Arla Ingman under 2010 är att förbättra produktiviteten och att behålla lönsamheten.

Tyskland – varumärkesbyggande lönar sig
Trots ett tufft försäljningsklimat i Tyskland, särskilt under den andra halvan av året, lyckades Arla under 2009 öka sina försäljningsvolymer på den tyska marknaden, som utgjorde 6,5 procent av Arlas totala omsättning 2009.

– Även om priserna på särskilt private labelprodukter var hårt pressade var 2009 ett år som på allvar bekräftade hur stark ställning varumärken som Kærgården® och Buko® har fått på den tyska marknaden. Försäljningen av dessa varumärken steg i år trots den ekonomiska krisen, och bidrog därmed till ett mycket bra resultat för oss i Tyskland, säger Tim Ørting Jørgensen, ansvarig för Arla Foods Consumer International.

Även om Tyskland nyligen tagits bort som en strategisk kärnmarknad i Arla Foods kvarstår landet som en viktig del i Arlas planer för europeisk tillväxt.

– Våra ambitioner för Tyskland kvarstår oförändrade. Vi är inne i en process där vi värderar möjligheterna för Arla att öka våra aktiviteter och vår närvaro på den tyska marknaden, antingen genom lokala partnerskap, fusioner eller uppköp. Det arbetet kommer att fortsätta under 2010, säger Tim Ørting Jørgensen.

Nederländerna – succé från dag ett
Förra året förvärvade Arla mejeriet i Nijkerk från Friesland Campina från och med början av maj. Sedan dess har Arlas verksamhet i Nederländerna växt till att omfatta 3,2 procent av företagets totala nettoomsättning.

– Våra nya kolleger i Nederländerna har levererat ett fantastiskt resultat, långt över våra internationella beräkningar för 2009. Integrerandet av verksamheten i Nijkerk har kommit en bra bit på väg, och vi är glada över att se att verksamheten ger positiv avkastning från dag ett – precis som vi hade räknat med, säger Tim Ørting Jørgensen.

Genom att kombinera Arlas tidigare importverksamhet med den nyförvärvade lokala produktionen i Nederländerna uppnåddes många effektivitets- och synergifördelar. Den positiva utvecklingen för Arla i Nederländerna väntas fortsätta under 2010.

Polen – en marknad med stor potential
Med endast 0,5 procent av Arlas totala omsättning 2009 är Polen ännu inte en betydande marknad på Arlas världskarta. Trots detta kvarstår den polska marknaden som en strategisk kärnmarknad för Arla, eftersom det i ett land med 38 miljoner konsumenter finns potentialer för ökade Arla-aktiviteter.

– Under 2009 avvaktade vi med strukturdiskussionerna i Polen för att i stället fokusera på att öka vår marknadsposition för utvalda nyckelkategorier. Under 2010 kommer vi koncentrera oss på att hitta nya möjligheter för Arla att öka sin närvaro på den polska marknaden. Vårt sökande efter strategiska affärspartners kommer att fortsätta, säger Tim Ørting Jørgensen.

Ett av Arlas viktigaste varumärken Lurpak®, fortsätter att göra stor succé på den polska marknaden. Det gäller även Arlas färskost och vit ost.

Klicka här för att läsa årsredovisningen för 2009.

Klicka här för Nyckeltal 2009

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76