Ägarna rustar Arla för framtiden

Lästid
3 min
Publicerad
31 oktober 2007
Kontakter:
Presskontakt

I Arla Foods högsta beslutande organ, Representantskapet, fattades på onsdagen flera beslut i syfte att modernisera ägarstrukturen och göra Arla Foods ännu mer marknadsorienterat i en tid när det råder hård konkurrens om mjölken. Arla Foods tar nu de första stegen i en moderniseringsprocess som ska rusta företaget för den internationella kampen om mjölken. I dag inledde de 140 mjölkbönderna och 10 representanter för medarbetarna i Arla Foods representantskap processen med ett flertal principiella diskussioner och beslut. – Vi står vid ett vägskäl som, om vi agerar klokt, ger oss en enastående möjlighet att inleda ett helt nytt kapitel i Arla Foods historia. Vi ska påbörja diskussionen om hur vi ska modernisera ägandet i företaget. Jag är övertygad om att vi klart och tydligt måste anta utmaningen som de nya marknadsvillkoren givit oss för att inte Arla Foods ska stagnera. Det är det ingen av oss som vill, säger Ove Møberg, ordförande i Arla Foods. De senaste årens obalans på världsmarknaden för mejeriprodukter med dramatisk prisutveckling som följd ställer nya krav på Arla Foods – framförallt i form av snabbare prisjusteringar till bönderna och bättre förmåga att säkerställa leverans av mjölkråvara. Därför har representantskap beslutat att godkänna följande initiativ: Styrelsen ska utarbeta en ny avräkningsmodell Så kallat logistiktillägg ska införas Reglerna för in- och utträde ändras Reglerna för återinträde ändras Den påbörjade moderniseringsprocessen ska utmynna i ett flertal konkreta förslag som kan presenteras för representantskapet under 2008. Besluten i korthet: Ny avräkningsmodell och avskaffat förädlingstillägg Marknadsförutsättningarna har förändrats och den nuvarande avräkningsmodellen är inte längre optimal. Förädlingstillägget ska därför tas bort och styrelsen ska ta fram en ny avräkningsmodell. Styrelsen ges dessutom befogenhet att fastställa marknadstillägg och avdrag. Nytt logistiktillägg I syfte att modernisera betalningen till mjölkproducenterna och därmed säkerställa mjölkförsörjningen införs ett logistiktillägg för stora leveranser från den 1 januari 2008. Tillägget skapar en konkurrenskraftig betalningsmodell som baseras på omkostnaderna som Arla Foods besparas när mjölken hämtas hos storproducenter. Tillägget kommer att utbetalas löpande i a contopriset och modellen använder en gradvis växande skala för tillägg från 0 till 8 öre per kilo levererad mjölk. Nya regler för in- och utträde Mjölkproducenter som önskar utträde ur Arla Foods kan framöver lämna företaget året om med 10 månaders varsel. En rullande uppsägningstid ger större flexibilitet för medlemmarna samtidigt som regeln blir mer klar och tydlig. För företaget innebär förändringen större stabilitet och säkrare uppgifter om hur mycket mjölk som finns att tillgå. Beslutet ska godkännas av de danska konkurrensmyndigheterna. Styrelsen har också givits befogenhet att bestämma bot vid olovligt utträde. Styrelsen har tidigare beslutat om en inträdesavgift på cirka 18 500 kronor (15 000 danska kronor) från 1 januari, 2008 för medlemskap i företaget. Avgiften ska täcka de administrativa kostnader som uppkommer när Arla Foods tar in en ny medlem. Nya regler för återinträde När en medlem lämnar Arla Foods utbetalas dennes kapital på ägarbeviset. Representantskapet har beslutat att införa en regel som kräver att en medlem som återinträder i företaget mindre än ett år efter utträde ska återinbetala det belopp som betalats ut. För mer information: Tobias Wåhlén, chef extern kommunikation tel: +46 (0)8 789 51 41 mobil: +46 (0)70 899 51 41 e-post: tobias.wahlen@arlafoods.com Arla Foods är Europas största mejeriföretag med en samlad mjölkinvägning på cirka 8,6 miljarder kilo och en omsättning på cirka 55,9 miljarder svenska kronor Det är en kooperativ förening som ägs av cirka 9 400 danska och svenska mjölkbönder. Arla Foods producerar mjölkbaserade livsmedel i elva länder och har försäljningskontor i 24 länder. Med rötterna i åkermarken, på både den svenska och danska sidan om Öresundsbron, exporterar vi mejerivaror till hela världen. Verksamheten omfattar hela kedjan från mjölkproduktion till färdiga produkter.

Presskontakt

Max Wallenberg
Max Wallenberg Presschef Arla Sverige max.wallenberg@arlafoods.com 070-88 44 290 (pressjour) 072-724 70 76