Traktor på äng
Kontakta oss

FRÅGOR OCH SVAR OM GMO

Arla Sverige tillåter inte GMO i fodret till svenska mjölkkor och har tagit en företagspolicy om GMO-fritt foder till svenska mjölkkor. Längre ner hittar du en film där Arlabonden Palle Borgström berättar vad det innebär. Vi har också samlat svaren på de vanligaste frågorna om GMO i foder. 

LRF Mjölk har gjort en utredning om den gemensamma policyn om GMO-fritt foder i mjölkproduktionen är förenlig med konkurrenslagstiftningen. LRF Mjölks Mjölkdelegation har därefter av konkurrensrättsliga skäl fattat beslutet att lämna den gemensamma policyn om GMO-fritt foder. Det blir nu upp till vart och ett av mejeriföretagen att hantera frågan om GMO-foder.

Arla Sverige kommer inte heller i fortsättningen tillåta GMO i fodret till svenska mjölkkor. Arlas ledning (koncernledning i dialog med affärsledningen i Sverige) har därför antagit en företagsposition om GMO-fritt foder. Beslutet kommer att ses över varje år grundat på en samlad kommersiell bedömning bl. a. utifrån ett kund- och konsumentperspektiv.

Frågor och svar om GMO

Varför antar Arla en företagsposition?

Det är en samlad kommersiell bedömning. Tiden är mogen för att varje mejeriföretag självt får besluta hur de vill göra och vår bedömning är att det är bra för Arla att även fortsättningsvis ha en position om GMO-fritt foder till svenska kor. Precis som skedde med branschpolicyn kommer Arlas ledning årligen att värdera och besluta om positionen. Parallellt bidrar Arla till en mer hållbar foderproduktion. Dels globalt genom att all den soja som Arlaböndernas kor utfordras med från och med i år är 100 procent hållbarhetscertifierad enligt RTRS eller motsvarande, dels lokalt genom att stötta projekt som ökar andelen hållbart och närodlat foder i Sverige.

Hur ska ni kontrollera GMO-friheten?

Vi kommer att utgå från de rutiner som redan finns kopplat till branschens policy men vi tittar nu på exakt hur det ska gå till. Positionen GMO-fritt foder kan eventuellt kopplas till kvalitetsprogrammet Arlagården i Sverige men detaljerna är inte klara ännu.

Hur ser Arla på GMO i foder i andra länder?

Positionen kring GMO-fritt foder gäller för Arla i Sverige. Vi bedömer att det är bra för vår affär och vårt varumärke att hålla kvar vid kravet om GMO-fritt foder till korna. Samtidigt är Arla tydliga med att vi aldrig tillåter GMO i själva produkterna oavsett var de är producerade. När det gäller fodret är det ingen ny situation och detta beslut förändrar ingenting ur det perspektivet.

GMO-fritt säger ju ingenting om hur hållbart odlat fodret är. Vad gör Arla för att säkra hållbarhetsaspekten?

Arla Sverige bidrar till en mer hållbar foderproduktion. Dels globalt genom att all den soja som Arlaböndernas kor utfordras med från och med i år är 100 procent hållbarhetscertifierad, dels lokalt genom att stötta projekt som ökar andelen hållbart och närodlat foder i Sverige.

Vilka produkter kan ni garantera är gjorda på mjölkråvara från kor som fått GMO-fritt foder?

Alla Arlas produkter märkta med den röda Arlakossan Arla Ko® innehåller alltid 100 procent svensk mjölk från svenska mjölkkor som alltså fått GMO-fritt foder, likaså exempelvis Svenskt Smör® och de svenska ostklassikerna Grevé®, Herrgård® och Präst® samt Svecia. Sammantaget är 95% av alla produkter som tillverkas av Arla i Sverige baserat på svensk mjölkråvara. Arlas breda utbud av ekologiska produkter baseras också alltid på mjölk där korna ätit GMO-fritt foder, oavsett ursprungsland.

Hur kommer Arlabönderna att kompenseras för merkostnader?

Det som är klart är att det blir ett tillägg för GMO-frihet även i fortsättningen men exakt hur modellen utformas är inte klart ännu. Beslutet om att Arla antar en företagsposition för Sverige när branschpolicyn tas bort ändrar inget i förhållande till principen om ett tillägg till de svenska Arlabönderna för GMO-fritt foder. Storleken på ersättningen för 2013 har varit omdiskuterad, därför har Arlas styrelse redan tidigare satt igång en undersökning med syfte att säkra att kompensationsmodellen speglar kostnaderna för GMO-fritt foder.

Varför nej till GMO?

Arla har tagit en företagspolicy om GMO-fritt foder till svenska mjölkkor. Hör mjölkbonden och Arla-styrelseledamoten Palle Borgström berätta om vad det innebär.