Arla och Uppdrag granskning

I ett reportage i SVT:s Uppdrag granskning i januari skildrades hur djuromsorgen brast på en Arlagård – en situation som inte var acceptabel.

Arla gjorde efter programmet kontroller varje vecka på den aktuella gården för att vara säkra på att djurvälfärden var godkänd. Gården har sedan dess sålts, mjölkproduktionen avvecklats och djuren flyttats till andra gårdar. De nya ägarna bedriver numera växtodling på gården.

Den 13 maj sänder Uppdrag granskning en uppföljning på det första programmet. Det fokuserar inte på en enskild mjölkgård utan på djuromsorg generellt.

God djurhållning är centralt för oss på Arla och för våra mjölkbönder. Hela vår bransch är beroende av det. Därför medverkar Patrik Hansson, vd Arla Sverige,  i programmets uppföljningsintervju om djuromsorg. Här kan du läsa hans kommentar

Längre ner på den här sidan hittar du frågor och svar om vad som har hänt på gården, som det första programmet handlade om, och med korna. Här finns även svar på hur Arla bemöter kritiken i media, hanterar anmälningar och tar sitt ansvar för att garantera en god djuromsorg.

Patrik Hansson, vd för Arla Sverige, kommenterar Uppdrag gransknings program om djurvälfärd

För Arla är god djuromsorg en av våra allra viktigaste frågor. Jag blev personligen illa berörd av de bilder som SVT:s Uppdrag granskning visade från en gård i Hälsingland i januari. Så som det såg ut på bilderna är både upprörande och oacceptabelt. Det är uppenbart att vårt kontrollsystem brustit. Så ska det inte se ut på en Arlagård, och inte på någon annan gård heller.

Arla har vidtagit en lång rad åtgärder. Gården är nu såld och mjölkproduktionen är avslutad.

I ett uppföljande program som visas nu i veckan har Uppdrag granskning ytterligare ett antal exempel på gårdar som inte följer de kvalitetsregler Arlabönderna ska följa. Givetvis manar detta till kraftfulla åtgärder. Det finns inget som ursäktar dålig djuromsorg.

Mycket har hänt på de 38 gårdarna med förelägganden. 10 av dessa har slutat som mjölkproducenter och två är sålda. På de övriga gör vi mycket täta kontroller för att se till att problemen är åtgärdade permanent.

En övervägande majoritet av våra gårdar fungerar mycket bra, det vet vi i och med de över 16 000 kontroller vi genomfört på gårdarna sedan vi introducerade vårt kvalitetsprogram Arlagården för 13 år sedan. Men ett par procent har återkommande problem, det är inte okej och det är där vi har brustit. Varje gård med dålig djuromsorg är ett misslyckande för oss. Dessa vill vi hitta snabbare och agera på tydligare.

Därför har vi i över ett års tid arbetat fram en förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram. Den nya versionen har börjat rullas ut nu under året. Det har ett större fokus på djuromsorg, där varje ko kontrolleras fyra gånger om året, samt externa revisioner och besök. På gårdar där vi upptäckt problem kommer vi också att, tillsammans med externa experter, göra regelbundna uppföljningar till problemen är långsiktigt lösta. Tillsammans är detta en stor förbättring som ger oss de verktyg vi behöver för att kunna hitta gårdar med problem i ett mycket tidigare skede och kräva hållbara förbättringar som fungerar över tid, så att gården inte faller tillbaka i nya problem. Och om man ändå gör det så ska man inte leverera mjölk till Arla.

Den absoluta majoriteten av Arlagårdarna sköts mycket bra, och har bland den bästa djuromsorg som finns. Vi är stolta över dessa bönder, som levererar mat i världsklass, och vi kommer även fortsättningsvis att tillsammans göra allt vi kan för att bidra till att behålla konsumenternas förtroende genom hög kvalitet i alla våra led, från jord till bord.

Vi har nu gått ett steg längre och satt en nollvision för dålig djuromsorg. Det innebär ett ambitiöst mål att alla djur ska ha det bra, på samtliga 2 600 Arlagårdar, hela tiden. Det är ett stort ansvar som vi delar med våra ägare bönderna, men jag lovar att vi ska göra allt i vår makt för att nå dit.

Patrik Hansson
Arla Sverige, vd

Maj 2020

Dagsläget

Vad har hänt med gården sedan programmet sändes? Hur ser det ut på gården idag?

Arla gjorde efter programmet kontroller varje vecka på den aktuella gården för att vara säkra på att djurvälfärden var godkänd. Gården har sedan sålts, mjölkproduktionen avvecklats och djuren flyttat till andra gårdar. De nya ägarna bedriver numera växtodling på gården.

Vad har hänt med kossorna från gården?

Arla gjorde efter programmet kontroller varje vecka på den aktuella gården för att vara säkra på att djurvälfärden vad godkänd. Korna såldes därefter till andra gårdar i samband med rekonstruktionen.

Vad har Arla vidtagit för åtgärder?

Vi har arbetat fram en ny och förbättrad version av vårt kontroll- och kvalitetsprogram. Det implementeras i år och har ett större fokus på djuromsorg med egenkontroller fyra gånger om året, externa revisioner och oanmälda besök.

Om en gård får allvarliga anmärkningar kan det också i det uppdaterade programmet krävas att man tar hjälp av en extern expert, veterinär eller liknande. Denne ska tillsammans med bonden skicka uppdateringar till Arla från gården, för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits är bestående.

I nya systemet har vi anställt folk för att kunna fokusera mycket mer på de problemgårdar som finns, inte lägga mer tid på den stora majoriteten av gårdar som funkar bra.

Vi kommer upptäcka problemen tidigare och kunna åtgärda dem snabbare. Vi arbetar även med LRF och övriga branschen för att säkerställa att kontrollsystemen fångar upp problem. 

Programmet och media

Varför visar ni bara upp de fina gårdarna i er reklam?

Alla gårdar ser olika ut, och svenska bönder gör ett fantastiskt jobb. Vi vet det eftersom vi gjort kontroller i 15 år som visar att majoriteten av gårdarna är jättefina. Sen väljer vi att visa upp de gårdar som representerar majoriteten.

Om inte Uppdrag granskning hade visat upp det här – hade inte åtgärder vidtagits?

Vi är givetvis ledsna över att det kunnat gå så långt på den specifika gården trots det breda kontrollsystem med besättningsveterinärer, besiktningsveterinärer, LRF:s omsorgsgrupp, kommuner, länsstyrelse och Arlas egna omfattande krav. Det är bra att det har uppmärksammats. Arla arbetar tillsammans med LRF och övriga branschen för att säkerställa att kontrollsystemen fångar upp problem.

Varför ställde ni upp i programmet där här gången?

Eftersom fokus i det nya programmet inte är på en enskild ägare utan på djuromsorg i stort var det för oss viktigt att delta. Djuromsorg är helt centralt för oss, och något vi gärna vill diskutera.

Arla och djuromsorg

Hur ser Arla på djuromsorg?

Djurhållningen är helt central och mycket viktig för oss, därför arbetar vi nu för en nollvision när det gäller dålig djuromsorg. I januari 2020 introducerade vi en uppdaterad och förbättrad version av vårt kvalitetsprogram Arlagården med ännu större fokus på djurvälfärd. Fyra gånger om året ska varje ko bedömas på fyra områden – hull, hältor, skador, renhet – som är viktiga för hennes välbefinnande.

Hur kan vi lita på att det inte ser ut som i Uppdrag granskning på gårdarna?

Majoriteten av svenska bönder gör ett fantastiskt jobb. Vi vet detta eftersom vi gjort kontroller i 15 år där vi ser att de flesta sköter sin gård och sina djur bra. Sen finns det tyvärr några få gårdar där vi ser återkommande problem, det är inte okej. Det är dessa vi arbetar för att hitta snabbare och agera på tidigare med hjälp av vårt förbättrade Arlagården-program.

Har fler gårdar anmälningar på sig?

Det finns ett fåtal gårdar som har återkommande problem, och det är inte okej. Varje fall är ett fall för mycket. Därför har vi i över ett år arbetat med att uppdatera vårt kvalitetsprogram. Med vårt nya och förbättrade Arlagården-program kommer vi att hitta dessa gårdar tidigare och på så vis kunna agera snabbare.

Hur hanterar ni anmälningar?

Om något inte fungerar som det ska, så försöker vi stötta och hjälpa. Det blir också anmärkningar och uppföljande kontroller. Om det inte hjälper så kan det bli tal om att sluta hämta mjölk.

Hur säkerställer ni att alla kossor mår bra?

Yttersta ansvaret för djuren ligger på djurägaren. Bönderna är generellt mycket måna om sina djur, och har valt yrket eftersom de är intresserade och bryr sig. Vi på Arla har även gjort kontroller på alla gårdar i över 15 år, och majoriteten sköts mycket bra.

Har ni ändrat reglerna efter Uppdrag granskning?

Vårt kvalitetsprogram Arlagården hade högre krav än svensk djurskyddslagstiftning, och nu har det uppdaterats och förbättrats med ännu större fokus på djuromsorg. Vi kommer att göra fler kontroller. Fyra gånger om året ska egenkontroller göras, utöver det externa revisioner, oanmälda besök och stickprovskontroller. Om en gård får allvarliga anmärkningar kan det också i det uppdaterade programmet krävas att man tar hjälp av en extern expert, veterinär eller liknande. Denne ska tillsammans med bonden skicka uppdateringar till Arla från gården, för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits är bestående. I nya systemet har vi anställt folk för att kunna fokusera mycket mer på de problemgårdar som finns, inte lägga mer tid på den stora majoriteten av gårdar som funkar bra. Vi kommer upptäcka problemen tidigare och kunna åtgärda dem snabbare.

Vad händer om en gård inte blir godkänd i kontrollen?

Om något inte fungerar som det ska på en gård så försöker vi stötta och hjälpa. Det blir också anmärkningar och uppföljande kontroller. Om det inte hjälper så kan det bli tal om att sluta hämta mjölk.

Vem gör kontroller på gårdarna?

Det görs kontroller regelbundet på alla gårdar av utomstående konsulter. Bonden ska bl.a. göra egenkontroller var tredje månad, utöver det görs externa revisioner, oanmälda besök och stickprovskontroller. Om något inte fungerar som det ska, så försöker vi stötta och hjälpa. Det blir också anmärkningar och uppföljande kontroller.

Varför stänger ni inte av gårdarna när det finns uppenbara problem?

Vi måste komma ihåg att alla bönder kan stöta på problem, av olika skäl. Det är en tuff bransch och ingen kommer att uteslutas för ett misstag. Men om något inte fungerar som det ska måste det åtgärdas. Det blir anmärkningar och uppföljande kontroller. Om det inte hjälper så kan det bli tal om att sluta hämta mjölk, vilket också sker i flera fall varje år.

Hur kan jag känna mig trygg när jag väljer produkter från Arla?

Svenska bönder har all rätt att vara stolta. Majoriteten gör ett fantastiskt jobb. Alla Arlabönder följer ett nytt och uppdaterat kontrollsystem för att säkerställa att mjölk från Arla är av god kvalitet och från djur som mår bra. Arla kontrollerar även mjölkkvaliteten på alla gårdar vid varje hämtning.

Hur kunde det gå så långt som på gården i programmet?

Trots det breda kontrollsystem med besättningsveterinärer, besiktningsveterinärer, LRF:s omsorgsgrupp, kommuner, länsstyrelse och Arlas egna omfattande krav har det blivit så här. Vi arbetar tillsammans med LRF och övriga branschen för att säkerställa att kontrollsystemen, fångar upp problemen. Men det yttersta ansvaret för djuren ligger på djurägaren. Vi har förbättrat vårt kvalitetsprogram och en uppdaterad version som är ännu mer fokuserad på djuromsorg rullas ut just nu.