Ekologiskt

Klimatkompensation

För alla Arlaprodukter strävar vi efter att arbeta med respekt för naturen, miljön och klimatet, hela vägen från kossa till butik. Detta styrs bland annat av vår miljöstrategi – vi försöker hela tiden minska våra utsläpp och vår miljöpåverkan. För två sortiment – Yoggi® yalla! och Arla Eko har vi valt att göra lite till – att klimatkompensera. På så sätt vill vi ta ansvar för produkternas klimatpåverkan, tills vi har bättre alternativ.

Alla Arlas produkter är tillverkade med respekt för miljön och vi har höga ambitioner att ständigt minska vår miljö- och klimatpåverkan. För Arla Eko och Yoggi® yalla! har vi dessutom valt att klimatkompensera. Sedan 2009 har vi klimatkompenserat för Yoggi® yalla! och sedan 2012 för våra största svenska ekologiska produkter – Arla Eko.

När vi började var Arla det första mejeriföretaget i världen som valde att klimatkompensera för sina produkters koldioxidutsläpp. Vi ser klimatkompensation som ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete – inte en ersättning.

Alla produkter som vi klimatkompenserar för bär den här symbolen, som är Arlas egen symbol för klimatkompensation. Klimatkompensationen syftar till att kompensera produktens totala klimatpåverkan från gård till konsument. Vi summerar utsläppen av koldioxid, metan och lustgas och beräknar sedan den totala klimatpåverkan, vilket ligger till grund för hur många träd som planteras för att binda in motsvarande mängd koldioxid.

Ny inriktning med start vintern 2016

Vi är mycket stolta över den klimatkompensation vi hittills bedrivit. Sedan 2009 har Arla kompenserat för cirka 400 000 ton CO₂!

För Arla Eko kommer vi även fortsättningsvis klimatkompensera genom trädplantering i Uganda, men numera för belastningen förorsakat av transport, produktion på mejeriet och förpackning.

För huvuddelen av pengarna kommer Arla, med ägarna i spetsen, ta krafttag för att minska koldioxidutsläppen och öka miljö- och klimatförbättrande åtgärder där allt börjar och där också den största miljöbelastningen i mjölkens produktionskedja sker – på gården. Förändringen kommer ske succesivt, med start under första halvan av 2016.

För Yoggi® yalla! kommer förpackningen klimatkompenseras genom trädplantering i Uganda.

Så länge produkten är märkt med symbolen för klimatkompensation klimatkompenseras den till 100 %.

Träd som lagrar koldioxid

Att plantera träd och uppmuntra skogsbruk och trädjordbruk är en effektiv åtgärd i kampen mot den globala uppvärmningen. Träd tar upp stora mängder koldioxid från atmosfären när de växer.

När trädplanteringar genomförs tillsammans med bönder i fattiga delar av världen skapar det kunskap om trädens betydelse för exempelvis vattnets och koldioxidens kretslopp samt ekosystemen. Denna kunskap bidrar till att hejda skövlingen av naturskog. Trädplanteringens fulla klimatnytta beräknas uppnådd efter 20-30 år beroende på vilka arter som planteras.

En insats för hela planeten

Vi har valt att klimatkompensera för Arla Eko och Yoggi® yalla! genom olika trädplanteringsprojekt i Uganda. För Yoggi ® yalla! kompenserar vi genom projektet Uganda Community Reforestation Project och för Arla Eko genom Trees for Global Benefits.

Projekten finns i områden i Uganda där det finns behov av att stoppa nedhuggning av värdefull naturskog och där bönderna har goda möjligheter att kombinera trädplantering med sin övriga odling.

Trädplanteringarna i Uganda certifieras av Verified Carbon Standard (VCS), CCBA samt Plan Vivo. Dessa organisationer följer upp och kontrollerar att projekten arbetar i enlighet med uppsatta certifieringsstandarder och att beräkningarna stämmer. Åtgärder som tar upp växthusgaser ur atmosfären är ett bidrag till att minska klimatförändringarna på hela planeten. Att plantera träd i Uganda påverkar därmed även oss i Sverige på ett positivt sätt.

Kunskap ger bättre levnadsstandard

Genom att klimatkompensera i Uganda kan det kooperativa Arla hjälpa ugandiska bönder till en bättre vardag. När bönderna får utbildning i skogs- och jordbruk och börjar planterar träd på sin egen mark behöver de inte hugga ner den värdefulla naturskogen i lika hög utsträckning.

Bönderna väljer ofta fruktträd som cashew, mango och tamarind som blandas med träd för virke och ved och vanliga grödor som bönor, majs och kassava. På så sätt får de ett bidrag till sin ekonomi och därmed en bättre möjlighet att försörja sina familjer. Med trädplanteringarna stabiliseras även vattenregleringen och risken för torka minskar. Jorden blir bördigare och mer näringsrik, vilket gör odlingarna mindre sårbara. Trädplanteringsprojekten avsätter också pengar till böndernas byar, till exempel för att bygga skolor eller vägar.

Som för all verksamhet i utvecklingsländer utsätts trädplanteringsprojekten för risker som torka och av skogsbränder men också för risker som politisk instabilitet. Detta kan leda till att projekten inte utvecklas som planerat. För att skapa en säkerhetsmarginal för oförutsedda händelser planteras en ”buffert” på 10-15 procent som inte säljs som klimatkompensation.

Lita på Ekomjölken

Vill du veta vad som gäller för ekologisk produktion? 

Läs mer

FINNS DET GRÖNA KOR?

De ekologiska korna äter extra mycket grovfoder i form av ensilage, gräs och hö.

Läs mer

FRÅGOR & SVAR

Det ställs särskilda krav på ekologiska gårdar. Här har vi samlat frågor och svar.

Om eko, miljö och klimat

ARLAS MILJÖARBETE

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Här kan du läsa hur vi tänker på miljön – från jord till bord.

Läs mer

VÅRT KVALITETS­PROGRAM

Tillsammans med mjölkbönderna har vi tagit fram kvalitetsprogrammet Arlagården med de regler som gäller för arbetet på gården.

Läs mer

BIKUPOR OCH KLIMATKOMPENSATION

Det verkar som att en tryckfelsnisse varit framme på våra mjölkpaket om klimatkompensation. Här hittar du rätt svar!

Download PDF