Arlas miljöarbete

STORA MEJERIER SPARAR ENERGI OCH PENGAR

På Arlas tolv mejerier i Sverige tar vi i genomsnitt emot 5,5 miljoner liter mjölk om dagen, året om. Av mjölkråvaran tillverkar vi mjölk, ost, smör och många andra mejeriprodukter. Vi strävar hela tiden efter att effektivisera produktionen för att minska mejeriernas miljö- och klimatpåverkan.

Med färre och modernare mejerier har vi på senare år lyckats minska vår totala miljö- och klimatpåverkan, trots att vi förädlar mjölken mer och kör den längre sträckor. Mejerierna använder cirka 550 miljoner kWh energi varje år. Det är ungefär lika mycket som 22 000 eluppvärmda villor förbrukar. Ungefär en tredjedel av energin går åt till lampor, kylar, pumpar, fläktar och liknande. Resten behövs till värme och ånga i livsmedelsproduktionen.

Enligt vår miljöstrategi ska vatten- och energiförbrukningen minska med 3 procent per år fram till år 2020. Då ska också hälften av energiförbrukningen komma från förnyelsebara energikällor, något vi redan lyckats med i Sverige. Mejerierna använder idag olika energikällor för sin uppvärmning och valen av energislag växlar. Successivt ska dock koldioxidutsläppen per ton råvara minska och användningen av biobränsle öka. I den nya anläggningen i Vimmerby har vi en egen biobränslepanna och vi försöker använda så lite fossilt bränsle som möjligt även på andra ställen. Riktigt stora pannanläggningar som släpper ut mycket koldioxid tilldelas så kallade utsläppsrätter av EU. För våra mejerier i Sverige är detta bara aktuellt för mjölkpulverfabriken i Vimmerby.

Tillsammans med högskolor och andra samarbetspartners gör vi studier som syftar till att kartlägga energianvändningen och hitta ytterligare förbättringar.

Avfall och utsläpp

Även om produktionen i ett mejeri utgår från en så naturlig råvara som mjölk ger mejeriet upphov till andra utsläpp och avfall, exempelvis mjölkrester som släpps ut i avloppsvattnet och produkter som inte kan säljas som måste tas om hand.

På alla mejerier sorteras avfallet i minst sju olika grupper (fraktioner) för att återvinna material och energi. Bara sådant som inte kan material- eller energiåtervinnas skickas till soptippen, vilket idag är mycket små mängder. Tidigare hade vi problem att göra oss av med kasserade, förpackade produkter. Nu finns det tömningsmaskiner på alla mejerier plus att biogasanläggningar på ett flertal ställen också kan hjälpa till med tömning. Kasserade produkter blir djurfoder eller biogas.

Miljömål och miljöcertifiering

Alla mejerier utom två är certifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001. Alla mejerier har dessutom egna miljömål och handlingsplaner.