Miljö & socialt ansvar

Vårt ansvar Människor & miljö

Som stor livsmedelstillverkare har vi ett särskilt ansvar att alltid agera på ett ansvarsfullt sätt. Till vår hjälp har vi ett antal dokument som hjälper oss att fatta beslut i rätt riktning, exempelvis vår uppförandekod och vår miljöstrategi. Det viktigaste är dock att alla medarbetare, varje dag, arbetar på ett långsiktigt hållbart och ansvarsfullt sätt.

Sedan 2008 är Arla anslutet till FN:s globala initiativ för etiskt företagande, Global Compact. Som medlem i Global Compact har vi dels förbundit oss att införliva Global Compacts tio grundläggande principer i vår strategi och företagskultur, dels att förmedla detta åtagande vidare till våra medarbetare, ägare, leverantörer, partners, kunder och till vår övriga omvärld.

Här kan du läsa om såväl våra strategier som hur vi arbetar rent praktiskt med exempelvis miljöförbättrande åtgärder.

Matsvinn

Hur får vi mindre matsvinn?

De flesta upplever inte att de slänger särskilt mycket mat. Ändå slänger svenska hushåll mat till ett värde av 16–23 miljarder kronor, om året. Hur går det ihop?

Mer om matsvinn

Arlas miljlöarbete

Miljöfrågorna berör nästan alla beslut inom Arla. Om vi vill bygga ett nytt mejeri eller köpa nya bilar så får det konsekvenser för miljön. När vi tar fram nya produkter och förpackningar måste vi ta ställning till vilka miljöeffekter de får. När det gäller mjölkproduktionen på gårdarna arbetar vi tillsammans med mjölkbönderna för att minska jordbrukets miljöpåverkan. 

Mer om Arlas miljöarbete
Mjölkens miljöpåverkan

Hur stor är mjölkens klimatpåverkan?

Mjölkproduktionen har många positiva effekter som öppna landskap och biologisk mångfald. Samtidigt ger mjölkproduktion upphov till växthusgaser. Men mjölk är en dryck som innehåller mycket näring i förhållande till sin klimatpåverkan.

Om mjölkens klimatpåverkan

Global miljöstrategi

För närvarande arbetar vi efter Miljöstrategi 2020 som beslutades 2011. Miljöstrategin har ett "livscykelperspektiv" och omfattar hela produktionskedjan från ko till konsument.

Arlas globala miljöstrategi

Läs mer om vårt ansvar

GLOBAL COMPACTS PRINCIPER

Arla stödjer FN:s globala initiativ för etiskt företagande som omfattar tio principer inom områdena:

  • mänskliga rättigheter
  • arbetsvillkor
  • miljö
  • korruption
Läs mer här

ARLA PRISAS FÖR HÅLLBARHET

Bondeägda Arla tar hem femteplatsen i den stora undersökningen Sustainable Brands 2013. 9 000 svenska konsumenter har bedömt 228 företag utifrån miljö och socialt ansvarstagande. Inom kategorin livsmedel är Arla tvåa.

Se hela pressmeddelandet.