Mjölkens miljöpåverkan

EN LITER MJÖLK FRÅN HAGE TILL MAGE

Ett sätt att ta reda på hur tillverkningen av en produkt påverkar miljön är att göra en så kallad livscykelanalys (LCA). Då följer man produkten från vaggan till graven och försöker räkna ut den totala miljöpåverkan.

En projektgrupp med forskare från SIK, Institutet för Livsmedel och Bioteknik, Göteborg, Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap, SLU Umeå, och branchorganisationen Svensk Mjölk, har gjort en livscykelanalys på en liter mellanmjölk. De tittade på allt från odlingen av fodret till korna till att mjölken var förpackad och levererad till butik. Den kunskap som kom fram i livscykelanalysen används nu framför allt som verktyg i gårdarnas miljöarbete och i våra mejerier.

Viktiga slutsatser från livscykelanalysen:

  • Den största miljöpåverkan sker på gården, och inte som man kanske skulle kunna tro vid transporter eller i mejeriet. Att så är fallet är inte så konstigt med tanke på att det är på gården som mjölken produceras.
  • Den obalans i naturen som kallas försurning och övergödning beror till stor del på att olika ämnen släpps ut från jordbruket. Både djur och växtodlingar bidrar till detta.
  • Mjölkproduktion ger upphov till växthusgaser (som koldioxid och metan) som inte är bra för miljön och påverkar klimatet. Gaserna kommer till exempel från gårdens fordon och kornas matsmältning. Jämfört med arbetet på gården, så ger transporterna av mjölk och hanteringen i mejeriet väldigt små utsläpp av växthusgaser.  
  • Miljöpåverkan är inte alltid negativ. Mjölkproduktion och kor är en förutsättning för ett öppet landskap och biologisk mångfald.

Konsumenten spelar roll

Hur konsumenten agerar tas upp i livscykelanalysen, men täcks inte helt. Det betyder mycket för mjölkens totala miljöpåverkan om du exempelvis cyklar för att handla eller tar bilen, om du måste slänga mjölk som har blivit för gammal och om du återvinner dina förpackningar eller inte.

SLÄNG INTE MJÖLK!

Sett till den miljöbelastning som produktionen av en liter mjölk ger, så sker den största delen när fodret till korna produceras. För att vara så miljömedvetna som möjligt, måste vi därför se till att all mjölk som produceras kommer till användning och inte hälls ut.