Arlas miljöarbete

MILJÖTÄNK PÅ GÅRDEN

Vi och våra mjölkbönder har tillsammans bestämt oss för att arbetet på mjölkgården ska bli ännu mer hållbart. Genom många olika åtgärder vill vi minska mjölkproduktionens miljö- och klimatpåverkan. Vi tar ansvar för att mjölken, liksom andra varor vi använder, har producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Grönt mål

Vårt övergripande mål är att minska utsläppen av växthusgaser från gårdarna med 30 procent till 2020, från 1990 års nivå. Sett till mejerivarornas hela produktionskedja är utsläppen av växthusgaser störst från gårdarna, men det är ju också på gården som själva mjölken blir till. Vi arbetar för att ta fram mer kunskap och föreslå åtgärder på gårdarna som kan minska utsläppen. Men mjölkgårdarna även har många miljöfördelar, till exempel att kornas bete gynnar den biologiska mångfalden och att foderodling och bete ger oss de öppna landskap som så många av oss uppskattar.

För att mjölkproduktionen ska bli ännu mer hållbar fokuserar vi bland annat på:

  • Noggrann planering och klimatberäkning För bonden är det viktigt att planera och utnyttja sina resurser – som foder, diesel och gödning – på bästa sätt. Detta görs till exempel i form av noggranna gödsel- och växtodlingsplaner. Bonden kan också få hjälp av en rådgivare att göra beräkningar av vad som ytterligare kan förbättras på gården.
  • Biologisk mångfald Arlabönderna har 15 000 hektar naturbetesmarker i Sverige. Naturbetesmarker är marker som under lång tid inte har såtts, gödslats eller bearbetats av människor eller maskiner. Dessa marker är särskilt viktiga för den biologiska mångfalden, det vill säga att växter, insekter, fjärilar och fåglar trivs och blir fler. Alla betesmarker, och att bonden odlar foder till sina djur, bidrar dessutom till att landskapet hålls öppet och levande, något som är särskilt angeläget i ett skogsdominerat land som Sverige.
  • Bränslesnål körning Genom att köra bränslesnålt (ecodriving) går det åt mindre diesel. Det är bra både för miljön och för plånboken. Bränslesnål körning innebär exempelvis att köra på en jämn och låg hastighet, planera körsträckorna noga, köra på så hög växel som möjligt och att ”hoppa” växlar.
  • Spara på energi och vatten Det finns många förbättringar att göra för att spara energi och vatten. Värmen från korna och mjölken går till exempel att återvinna för att värma diskvatten eller mjölkgårdens hus. Och solenergi kan användas för att driva elstängsel. I Sverige har vi relativt gott om vatten, vilket gör att mjölkproduktion passar bra här.
  • Vallodling På en stor andel av åkrarna odlas vall som är en blandning av flera växtarter, bland annat klöver som binder näring (kväve) i jorden. Bonden skördar vallen och ger den som ensilage eller hö till korna på vintern. 
  • Foder Det mesta av kornas foder odlas på den egna gården eller hos grannbonden. Ungefär 90 procent av det foder som svenska mjölkkor äter odlas i Sverige, runt 5 procent i övriga EU-länder och mindre än 5 procent kommer mer långväga ifrån. Att transporterna begränsas är bra för både miljön och klimatet. Bonden väger den del av fodret som består av spannmål och proteinfoder, så att alla djur får precis vad de behöver. Det minskar svinnet. Däremot får korna oftast äta precis så mycket de vill av grovfodret (hö och ensilage).  
  • Gårdsträffar Att träffa andra bönder, dela erfarenheter och diskutera vad som kan förbättras är uppskattat och lärorikt.

EKO LIGGER STEGET FÖRE

Det ställs särskilda krav på de ekologiska gårdarna. De ska exempelvis ha ett så naturligt och slutet kretslopp som möjligt och använder därför inte handelsgödsel eller bekämpningsmedel.

Läs mer her

VÅRT KVALITETS­PROGRAM

Tillsammans med mjölkbönderna har vi tagit fram kvalitetsprogrammet Arlagården med de regler som gäller för arbetet på gården.

Läs mer