Vad gör Arla åt mjölkkrisen?

Mjölkkrisen är global och Arla kan inte ensam lösa den, men vi gör allt vi kan för att stötta våra ägare genom krisen. Sverige är en av Arlas viktigaste marknader och vi tror och satsar långsiktigt på svensk mjölkproduktion.

Därför har vi bara de senaste fem åren investerat 2,3 miljarder kr i svensk mejeristruktur, bland annat i mejeriet i Falkenberg. Under 2015 har vi bland annat vidtagit följande åtgärder:

 • Genomfört hårda sparkrav på tjänstemanna- och produktionssidan.
 • Infört en ny märkning – Bondeägda – för att tydligare visa för konsumenten att Arlas produkter kommer från ett mejeriföretag som ägs av bönderna själva.
 • Prioriterat effektivitet och utnyttjat stordriftsfördelar för att sänka kostnader för produktion och utveckling.
 • Fört en nära dialog med svenska banker för att informera om böndernas marknadsvillkor och likviditetsutmaningar.
 • Bedrivit utvecklingsarbete gentemot Arlas storkunder i syfte att förbättra varuflöden, service och distribution.
 • Aktivt deltagit i landsbygdsminister Sven-Erik Buchts och LRFs handlingsplan för att vända krisen.
 • Utökat dialogen med kunder och konsumenter för att förklara böndernas situation.
 • I september 2015 höjde vi avräkningspriset med 8,3 öre per kilo mjölk. Mjölkkrisen är långt ifrån över men utvecklingen på världsmarknaden går just nu åt rätt håll.
 • Arlas styrelse beslutade i september 2015 att acceptera ett lägre nettoresultat för året på 2,7-3,0 procent. Syftet är att få upp mjölkpriset och kortsiktigt förbättra Arlaböndernas likviditet genom att redan nu betala ut en del av Arlas vinst som de annars skulle ha fått först om några månader. Arlas mål är annars ett nettoresultat på 3,0 procent av omsättningen, som efter beslut av Arlas högsta beslutande organ, representantskapet, fördelas bland ägarna som efterlikvid och konsolidering. Styrelsen kommer dessutom att stötta en efterlikvid i mars 2016 på i genomsnitt 1 eurocent.
 • Minskat investeringarna med cirka 30 procent.
 • Underlättat för konsumenten genom att lansera ursprungsmärkningen Sverigekannan för alla produkter som är gjorda på 100 procent svensk mjölk.
 • Arbetat för att öka försäljningsvolymerna av märkesvaror (konsumentprodukter) och minska andelen industriprodukter (till exempel mjölkpulver).

LÄS MER: Så kan du stötta bönderna